Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Dane kontaktowe CL w Toruniu

ul. Żwirki i Wigury 73, 87-100 Toruń


tel. 56 623-56-98
tel. 56 639-11-10
fax 56 639-11-11

 

Sylwia Jurkiewicz

Dyrektor
tel. 56 623-56-49
tel. 56 639-11-10 wew. 21 (sekretariat)

Planowanie i organizowanie pracy w Centralnym Laboratorium (CL). Koordynowanie działalności bazy laboratoryjnej Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN).

Janina Butrymowicz
Zastępca Dyrektora
tel. 56 639-11-10 wew. 30 (sekretariat)
Planowanie i organizowanie pracy w Centralnym Laboratorium (CL). Koordynowanie działalności bazy laboratoryjnej Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN).

Hanna Bagińska
Główny specjalista
tel. 56 623-56-98 wew. 26
tel. 56 623-11-10 wew. 26

Koordynacja i nadzór nad działalnością laboratoriów fitosanitarnych PIORiN. Gromadzenie i opracowywanie danych o działalności diagnostycznej PIORiN. Opiniowanie wniosków dotyczących prowadzenia prac naukowo-badawczych z wykorzystaniem organizmów kwarantannowych lub materiałów nie spełniających wymagań fitosanitarnych i udział w kontrolach w tym zakresie. Zarządzanie obowiązującym Systemem Zarządzania Centralnego Laboratorium w zakresie jego stosowania i doskonalenia.

Dorota Obiezierska
Główny specjalista
tel. 56 639-11-10
tel. 56 623-56-98
fax 56 639-11-11

Prowadzenie obsługi administracyjno-kancelaryjnej w CL. Przyjmowanie, rejestracja próbek do badań fitosanitarnych oraz wystawianie i dystrybucja sprawozdań z badań. Wystawianie informacji o wynikach badań i rachunków za badania zlecone w zakresie badań fitosanitarnych. Okresowe przygotowywanie raportów z badań. Nadzór nad prawidłowością wpisów w Zintegrowanym Systemie Informatycznym. Prowadzenie spraw finansowych i kadrowych w CL. Obsługa szkoleń prowadzonych w CL pod względem organizacyjnym.

Anna Łukowska
Główny specjalista
tel. 56 639-11-10
tel. 56 623-56-98
fax 56 639-11-11

Prowadzenie obsługi administracyjno-organizacyjnej i zaopatrzeniowej. Przyjmowanie i rejestracja próbek do badań oraz wystawianie i dystrybucja sprawozdań z badań. Nadzór nad zakupem towarów i dostarczaniem usług w obszarze zaopatrzenia CL w niezbędne odczynniki i akcesoria.

Przemysław Komorowski
Kierownik obiektów Centralnego Laboratorium
tel. 56 623-11-10 wew. 27
tel. 56 623-56-98 wew. 27
tel. kom. 783-912-330

Administrowanie nieruchomością użytkowaną przez CL. Planowanie i zapewnienie realizacji okresowych przeglądów stanu technicznego budynków. Nadzór nad utrzymaniem posesji i terenów zielonych. Nadzór i opieka nad zasobami użytkowanymi przez CL. Planowanie, nadzorowanie i dokumentowanie procesów inwestycyjnych i remontów w CL.

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI FITOSANITARNEJ (PDF)

SEKCJA NEMATOLOGII,

ENTOMOLOGII I HERBOLOGII

Tomasz Konefał
Główny Specjalista
tel. 56 639-11-16

Prowadzenie badań laboratoryjnych roślin, produktów roślinnych i przedmiotów na obecność owadów i nicieni – szkodników roślin. Planowanie i nadzorowanie działań jednostek PIORiN w zakresie wdrażania i stosowania metod badawczych z zakresu entomologii i nematologii w diagnostyce fitosanitarnej. Opracowywanie oraz wdrażanie nowych metod i technik badawczych. Prowadzenie szkoleń, instruktażu i bieżącego poradnictwa z zakresu entomologii i nematologii. Pełnienie funkcji Kierownika Technicznego w Sekcji Nematologii, Entomologii i Herbologii w ramach Systemu Zarządzania Laboratorium.

Magda Rudzka
Laborant
tel. 56 639-11-16

Prowadzenie badań laboratoryjnych roślin, produktów roślinnych i przedmiotów na obecność nicieni szkodliwych roślin. Wykonywanie analiz fitosanitarnych z zastosowaniem metod biologii molekularnej.

SEKCJA WIRUSOLOGII

Justyna Pięcińska
Główny specjalista

tel. 56 639-11-12

Prowadzenie badań laboratoryjnych roślin, produktów roślinnych i przedmiotów na obecność wirusów, wiroidów i fitoplazm, szkodliwych dla roślin. Opracowywanie oraz wdrażanie nowych metod i technik badawczych. Planowanie i nadzorowanie działań jednostek PIORiN w zakresie wdrażania i stosowania metod badawczych z zakresu wirusologii w diagnostyce fitosanitarnej. Prowadzenie szkoleń, instruktażu i bieżącego poradnictwa z zakresu wirusologii.

Anna Rosińska 
Starszy asystent laboratoryjny

tel. 56 639-11-12

Prowadzenie badań laboratoryjnych roślin, produktów roślinnych i przedmiotów na obecność wirusów, wiroidów i fitoplazm, szkodliwych dla roślin. Opracowywanie oraz wdrażanie nowych metod i technik badawczych. Planowanie i nadzorowanie działań jednostek PIORiN w zakresie wdrażania i stosowania metod badawczych z zakresu wirusologii w diagnostyce fitosanitarnej. Prowadzenie szkoleń, instruktażu i bieżącego poradnictwa z zakresu wirusologii.

Marek Woźny 
Pomoc laboratoryjna

tel. 56 639-11-12

Prowadzenie badań laboratoryjnych roślin, produktów roślinnych i przedmiotów na obecność wirusów, wiroidów i fitoplazm, szkodliwych dla roślin.

Agnieszka Wersocka 
Laborant
(w zastępstwie J.Pięcińskiej)

tel. 56 639-11-12

Prowadzenie badań laboratoryjnych roślin, produktów roślinnych i przedmiotów na obecność wirusów, wiroidów i fitoplazm, szkodliwych dla roślin.

SEKCJA BAKTERIOLOGII

Anna Kołodziejska
Główny specjalista
tel. 56 639-11-13

Prowadzenie badań laboratoryjnych roślin, produktów roślinnych i przedmiotów na obecność bakterii – organizmów szkodliwych dla roślin. Opracowywanie oraz wdrażanie nowych metod i technik badawczych. Planowanie i nadzorowanie działań jednostek PIORiN w zakresie wdrażania i stosowania metod badawczych z zakresu bakteriologii w diagnostyce fitosanitarnej. Prowadzenie szkoleń, instruktażu i bieżącego poradnictwa z zakresu bakteriologii. Pełnienie funkcji Kierownika Technicznego w Sekcji Bakteriologii w ramach Systemu Zarządzania Laboratorium.

Lucyna Bocian
Starszy asystent laboratoryjny

tel. 56 639-11-13

Prowadzenie badań laboratoryjnych roślin, produktów roślinnych i przedmiotów na obecność bakterii – organizmów szkodliwych dla roślin. Opracowywanie oraz wdrażanie nowych metod i technik badawczych. Planowanie i nadzorowanie działań jednostek PIORiN w zakresie wdrażania i stosowania metod badawczych z zakresu bakteriologii w diagnostyce fitosanitarnej. Prowadzenie szkoleń, instruktażu i bieżącego poradnictwa z zakresu bakteriologii.

Monika Zaremba
Laborant
(W zastępstwie L. Bocian)

tel. 56 639-11-13

Prowadzenie badań laboratoryjnych roślin, produktów roślinnych i przedmiotów na obecność bakterii szkodliwych dla roślin.

SEKCJA MIKOLOGII

Grażyna Szkuta
Główny specjalista
tel. 56 639-11-14

Prowadzenie badań laboratoryjnych roślin, produktów roślinnych i przedmiotów na obecność grzybów i organizmów grzybopodobnych, szkodliwych dla roślin. Opracowywanie oraz wdrażanie nowych metod i technik badawczych. Planowanie i nadzorowanie działań jednostek PIORiN w zakresie wdrażania i stosowania metod badawczych z zakresu mikologii w diagnostyce fitosanitarnej. Prowadzenie szkoleń, instruktażu i bieżącego poradnictwa z zakresu mikologii. Pełnienie funkcji Kierownika Technicznego w Sekcji Mikologii w ramach Systemu Zarządzania Laboratorium.

Aleksandra Kleps
Laborant
tel. 56 639-11-14

Współudział w prowadzeniu badań laboratoryjnych roślin, produktów roślinnych i przedmiotów na obecność grzybów i organizmów grzybopodobnych, szkodliwych dla roślin.

 

STANOWISKO DS. BADAŃ METODAMI MOLEKULARNYMI

Joanna Guenter
Asystent laboratoryjny

tel. 56 639-11-26

Wykonywanie analiz  nematologicznych, entomologicznych i bakteriologicznych próbek roślin, produktów roślinnych i przedmiotów z zastosowaniem metod molekularnych. Wdrażanie nowych metod i technik badawczych z zakresu nematologii i entomologii. Prowadzenie szkoleń, instruktażu i bieżącego poradnictwa w sprawach związanych z prowadzeniem badań z zastosowaniem metod molekularnych.

Anna Cymer
Asystent laboratoryjny
(w zastępstwie J. Guenter)

tel. 56 639-11-26

Wykonywanie analiz nematologicznych, entomologicznych i bakteriologicznych próbek roślin, produktów roślinnych i przedmiotów z zastosowaniem metod molekularnych.

 

STANOWISKO DS. METODOLOGII PROWADZENIA KONTROLI FITOSANITARNEJ

Witold Karnkowski
Główny specjalista

tel. 56 639-11-15

 

Opracowywanie raportów nt. nowych zagrożeń zdrowia roślin na potrzeby oceny stopnia zagrożenia fitosanitarnego kraju. Prowadzenie bazy standardów fitosanitarnych EPPO i IPPC, monitorowanie ich zmian oraz koordynacja aktualizacji polskich wersji językowych. Wykonywanie tłumaczeń językowych opracowań i materiałów z zakresu zagadnień zdrowia roślin. Analiza danych (biologia, rozprzestrzenienie, wymagania klimatyczne) dotyczących organizmów szkodliwych, na potrzeby doskonalenia metodologii kontroli fitosanitarnej. Współuczestnictwo w czynnościach związanych z diagnostyką fitosanitarną.

OBSŁUGA TECHNICZNA

Paulina Orszewska
Pomoc laboratoryjna
tel. 56 639-11-10 wew. 23
tel. 56 623-56-98 wew. 23   

Wykonywanie prac technicznych i pomocniczych na potrzeby zabezpieczenia ciągłości prac analitycznych w pracowni.

PRACOWNIA BADANIA POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN (PBPŚOR)

Kierownik pracowni
tel. 56 639-11-18

Planowanie, organizowanie i koordynowanie pracy Pracowni Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin. Nadzorowanie prac analitycznych i ocena wyników badań. Pełnienie funkcji Kierownika Technicznego Pracowni Badania Pozostałości Środków Ochrony Roślin w ramach Systemu Zarządzania Laboratorium. Opracowywanie procedur badawczych. Prowadzenie szkoleń i bieżącego poradnictwa z zakresu badania pozostałości środków ochrony roślin.

Magdalena Mądraszewska
Główny specjalista
tel. 56 639-11-18

Wykonywanie badań pozostałości środków ochrony roślin metodą chromatografii gazowej.

Małgorzata Kiełkowska
Asystent laboratoryjny

tel. 56 639-11-18

Wykonywanie badań pozostałości środków ochrony roślin metodą chromatografii gazowej.

Izabela Gonet
Starszy asystent laboratoryjny
tel. 56 639-11-18

Wykonywanie badań pozostałości środków ochrony roślin metodą chromatografii cieczowej.

Alicja Jankowska
Starszy laborant
tel. 56 639-11-18

Wykonywanie badań pozostałości środków ochrony roślin metodą spektrofotometrii.

Agnieszka Pilińska
Laborant
tel. 56 639-11-18

Wykonywanie badań pozostałości środków ochrony roślin metodą chromatografii gazowej.

PRACOWNIA WYKRYWANIA I IDENTYFIKACJI GMO (PWiIGMO)

Angelika Olszewska
Kierownik pracowni
tel. 56 639-11-17

Planowanie, organizowanie i koordynowanie pracy Pracowni Wykrywania i Identyfikacji GMO. Prowadzenie badań materiału roślinnego pod kątem obecności modyfikacji genetycznych. Wdrażanie nowych metod badawczych w celu detekcji, identyfikacji i oznaczeń ilościowych GMO zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi i zaleceniami w tym zakresie. Prowadzenie szkoleń, instruktażu i bieżącego poradnictwa w sprawach związanych z badaniami modyfikacji genetycznych roślin uprawnych.

Monika Kordyla-Bronka
Główny specjalista
tel. 56 639-11-17

Prowadzenie kontroli prawidłowego oraz terminowego wykonywania badań i pomiarów w celu zapewnienia najwyższej jakości wyników badań. Prowadzenie badań materiału roślinnego pod kątem obecności modyfikacji genetycznych. Wdrażanie nowych metod badawczych w zakresie detekcji, identyfikacji i oznaczania procentowej zawartości GMO. Pełnienie funkcji Kierownika Technicznego Pracowni Wykrywania i Identyfikacji GMO w ramach Systemu Zarządzania Laboratorium. Prowadzenie szkoleń i bieżącego poradnictwa z zakresu organizmów genetycznie zmodyfikowanych.

Ewa Hennig
Główny specjalista
tel. 56 639-11-17

Prowadzenie badań materiału roślinnego pod kątem obecności modyfikacji genetycznych. Wdrażanie nowych metod badawczych w celu detekcji, identyfikacji i oznaczeń ilościowych GMO zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi i zaleceniami w tym zakresie. Prowadzenie szkoleń, instruktażu i bieżącego poradnictwa w sprawach związanych z badaniami modyfikacji genetycznych roślin uprawnych.

Małgorzata Hornowska
Asystent laboratoryjny
tel. 56 639-11-17

Prowadzenie badań materiału roślinnego pod kątem obecności modyfikacji genetycznych.

Aleksandra Grodecka
Asystent laboratoryjny
tel. 56 639-11-17

Prowadzenie badań materiału roślinnego pod kątem obecności modyfikacji genetycznych.

Aleksandra Żywczak
Laborant
tel. 56 639-11-17

Współudział w wykonywaniu szczegółowych analiz materiału roślinnego pod kątem modyfikacji genetycznych roślin uprawnych.

 

Zgłoś błąd