Wykonywanie przez okres trzech lat badań lekarskich pracowników i stażystów Delegatury w Lwóweku Śl. i Lab. Woj. w Bolesławcu

Zapytanie ofertowe na wykonywanie przez okres trzech lat okresowych badań lekarskich wynikających z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników i stażystów WIORiN we Wrocławiu - Del. w Lwówku Śląskim i Laboratorium Woj. w Bolesławcu (WAD.2601.154.2018). Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych w ,,Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro” z dnia 29.12.2017 r.

1. Zamawiający:


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu,
ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław

NIP: 897-16-70-405

REGON: 932791158

WWW: www.piorin.gov.pl/wroclaw

e-mail:

telefon: 71/ 371-84-35

fax: 71/ 371-84-32

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Warunki i sposób udzielania świadczeń zdrowotnych będą realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r., (Dz. U. 1996, Nr 69, poz. 332 ze zm.), w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy.

 

3. Szczegółowy opis przedmiotu i zakresu zamówienia:

 

Zamówienie obejmować będzie wykonywanie badań lekarskich dopuszczających do wykonywania pracy lub odbywania stażu, pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu w zakresie: badania wstępne, okresowe i kontrolne.

 

Badania lekarskie dotyczyć będą następujących stanowisk pracy (pracownicy mogą mieć w zakresie obowiązków – kierowanie samochodem osobowym):

 • Kierownik komórki organizacyjnej,
 • Pracownik administracyjny,
 • Pracownik terenowo – biurowy,
 • Pracownik laboratorium,
 • Pracownik na stanowisku robotniczym.

 

3.1.  Rodzaj wykonywanych badań:

Badania profilaktyczne (lekarz medycyny pracy), w zakres których wchodzą badania: morfologia krwi, OB po 1 godzinie, ogólne moczu, okulistyczne, EKG, cholesterol całkowity, neurologiczne, psychotechniczne (dla kierowców), glukoza, kreatynina, GOT/AST, GPT/ALT, bilirubina całkowita, rozmaz mikroskopowy, TSH, laryngologiczne, RTG płuc, spirometria, badanie sanitarno-epidemiologiczne.

 

3.2. Szacunkowa ilość wykonywanych badań :

 

Lokalizacja obowiązkowa: teren powiatu lwóweckiego lub bolesławieckiego

Rodzaj badań: wstępne i okresowe, kontrolne, sanitarno-epidemiologiczne

Szacunkowa liczba badanych/rok: 25 osób

Przedstawiony zakres i ilość badań ma charakter szacunkowy i został przyjęty do ustalenia wartości podstawowych świadczeń i porównania ofert. Rzeczywista ilość badań oraz ich zakres będzie ustalany na podstawie realnego zapotrzebowania oraz dostosowywany indywidualnie przez lekarza do danego stanowiska pracy.

 

3.3. Pozostałe wymagania dotyczące wykonywanych badań

 

 1. Badania profilaktyczne będą przeprowadzane przez Oferenta na podstawie imiennego skierowania wystawionego i podpisanego przez Zamawiającego.
 2. Skierowanie musi odpowiadać wymogom wynikającym z obowiązujących przepisów prawa - § 4 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. ze zm., i winno być wystawione zgodnie ze wzorem formularza Oferenta
  (dołączonym do oferty).
 3. Osoby objęte umową, mające skierowanie od Zamawiającego mogą być rejestrowane osobiście, telefonicznie lub mailowo.
 4. Komplet badań osoby skierowanej, wykonany zostanie w ciągu jednego dnia
  i w jednym obiekcie w godzinach od 7:30  do 15:30.
 5. Zaświadczenie/orzeczenie lekarskie stwierdzające zdolność do wykonywania pracy
  na określonym stanowisku należy wydać na druku zgodnym z Załącznikiem nr 2
  do  Rozporządzenia MZiOS z dnia 30 maja 1996 r. ze zm. w ilości 2 egzemplarzy osobie badanej, w dniu przeprowadzanych badań.

 

4. Warunki niezbędne do wykonania zamówienia.

4.1. Posiadanie odpowiedniego zaplecza  technicznego.

Warunek dotyczący potencjału technicznego zostanie spełniony, jeżeli Oferent oświadczy, iż na czas realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej 1 placówką, w której wykonywany będzie przedmiot zamówienia, w której zlokalizowane są gabinety lekarskie medycyny pracy i gabinety specjalistyczne, oraz będzie dysponował medycznym laboratorium diagnostycznym wykonującym badania materiału biologicznego, działającym
na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1384, z późn. zm.). Pomieszczenia powinny odpowiadać wymogom pod względem technicznym i sanitarnym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r., w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 739).

 

4.2. Posiadanie osób zdolnych do wykonania zamówienia.

Warunek dotyczący osób zdolnych do wykonania zamówienia - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, iż na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. co najmniej jednym lekarzem medycyny/specjalisty ze specjalizacją z zakresu:.

 • medycyny pracy,
 • okulistyki,
 • neurologii,
 • laryngologii,
 • medycyny transportu,
 • badań laboratoryjnych.

W/w osoby powinny posiadać wymagane uprawnienia, zgodnie z Ustawą o służbie medycyny pracy z dnia 27 czerwca 1997 r. (t.j. Dz. U. 2014 poz. 1184 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. 1996 r., Nr 69, poz. 332 ze zm.).

 

4.3. Spełnianie wymogów formalnych.

Oferent powinien być wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonym zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 618).

 

5. Warunki ubiegania się o udzielenie Zamówienia:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który:

 1. prowadzi działalność gospodarczą i może wystawiać faktury lub rachunki
 2.  posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym
  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz spełnia wymogi formalne wymagane przy tego typu prowadzonej działalności zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 4

 

6. Termin składania ofert:   30.05.2018 r. do godz. 1200

7. Termin realizacji zamówienia: od  01.07.2018 r. do 30.06.2021 r.

8. Kryteria oceny ofert: 100% minimalizacja ceny - najniższa suma wszystkich cen badań.

9. Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym: Mieczysław Dynaka  tel. 71/ 371 84 35 wew. 39

10. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie musza złożyć oferenci:

 1. wypełniony i podpisany (parafowany na każdej stronie) przez Oferenta Formularz Ofertowy stanowiący Załącznik nr 1
 2. parafowany wzór umowy (Załącznik nr 2).
 3. wzór własny skierowania
 4. kopia Zaświadczenia wpisu Oferenta do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.
 5. upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisywania oferty w wypadku gdy elementy oferty są podpisane przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestrowym (CEIDG/KRS) jako uprawnioną do reprezentacji podmiotu.

 

W/w dokumenty należy przesłać w jednej z dopuszczalnych postaci:

 1. zeskanowanej na adres email .
 2. faxem na nr 071/ 371-84-32
 3. w wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego (sekretariat, parter budynku przy
  ul. Piłsudskiego 15-17 we Wrocławiu).

 

11. Inne istotne warunki zamówienia:

 

a. postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w „Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość

    netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 29.12.2017 r. ( do pobrania: http://piorin.gov.pl/download

    /gfx/piorin/pl/defaultstronaopisowa/1199/2/1/reg_zp_do30tyseuro_z_29.12.2017.pdf)

b. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych,

c. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających (dodatkowych) w trakcie trwania umowy (wynikających ze zmiany ilości

    wykonanych badań), stanowiących nie więcej niż  20 % wartości zamówienia,

d. zlecenie mniejszej ilości badań niż podano w punkcie 3.2 nie będzie podstawą roszczeń Oferenta wobec Zamawiającego,

e. płatność za rzeczywiste wykonanie badań oraz wydanie zaświadczeń  dokonywana będzie w okresach jednomiesięcznych, na podstawie

    wystawionego zbiorczego dokumentu obciążeniowego, przelewem w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania.

    wzór umowy został określony w Załączniku nr 2.

Rodzaj dokumentu: Informacja o dodaniu

Data:
opublikował:
2018-05-21
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: SIWZ

Data:
opublikował:
2018-05-21
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2018-05-21
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: Unieważnienie

Z przyczyn proceduralnych w dniu 24.05.2018 r. unieważniono postępowanie. Data:
opublikował:
2018-05-21
Anna Maciołek 

Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Anna Maciołek
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 21.05.2018 12:58
Data ostatniej aktualizacji informacji: 24.05.2018 13:17
Sprawdź historię zmian