Wykonanie prac malarskich w pomieszczeniach Oddziału w Głogowie WIORiN we Wrocławiu

Zapytanie ofertowe na wykonanie prac malarskich w pomieszczeniach biurowych Oddziału w Głogowie WIORiN we Wrocławiu (WAD.2601.144.2018). Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 29.12.2017 r.

I. Zamawiający:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu,
ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław

NIP: 897-16-70-405

REGON:932791158

      WWW: www.piorin.gov.pl/wiorin/dolnoslaskie

      e-mail:

telefon: 71 371 84 35

fax: 71 371 84 32

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia są prace malarskie w pomieszczeniach biurowych
  w budynku Oddziału w Głogowie przy ul. Sikorskiego 45.
 2. Szczegółowy opis zakresu prac zawiera Załącznik nr 1.
 3. Przed złożeniem ofert wskazane jest dokonanie przez Oferenta oględzin miejsca wykonania robót i skonfrontowania go z opisem zakresu.

 

III. Termin składania ofert: 18.05.2018 r. do godz. 1200, czas związania ofertą 30 dni.

 

IV. Termin realizacji zamówienia:  do 30.09.2018 r.

 

V. Osoba do kontaktu z ramienia Zamawiającego: Mieczysław Dynaka tel. 604 975 668, 71 371 84 35 wew. 39.

 

VI. Wykaz dokumentów i warunki jakie muszą spełnić Wykonawcy (Oferenci):

1. Kompletna Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

 1. wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTY (Załącznik nr 2) zawierający oferowaną cenę usługi i termin jej wykonania,
 2. kosztorys uwzględniający w szczególności wartość robót, materiałów, koszt jednej roboczogodziny i pozostałe koszty.

 

2. Ofertę należy przesłać w jednej z dopuszczalnych postaci:

 1. zeskanowanej na adres e-mail: .,
 2. faxem na nr 71 371 84 32
 3. w wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego (sekretariat, wysoki parter,
  pok. nr 2)

 

 

VII. Kryterium wyboru ofert:

  Cena brutto – 100% (minimalizacja).

 

VIII. Istotne inne warunki zamówienia:

 1. Postępowanie jest prowadzone  w trybie podstawowym na zasadach określonych
  w „Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro” z 29.12.2017r. http://piorin.gov.pl/download/gfx/piorin/pl/defaultstronaopisowa/1199/2/1/reg_zp_do30tyseuro_z_29.12.2017.pdf
 2. Pozostałe istotne warunki przedmiotu zamówienia zostały zawarte
  w szczegółowym opisie zakresu prac – Załącznik nr 1 oraz w Załączniku nr 3 (projekt umowy).
 3. Zamawiający zawrze w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia postępowania umowę
  z Wykonawcą (Oferentem, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą).
 4. Załączniki  nr 1 (szczegółowy opis zakresu prac), Załącznik nr 2 (formularz oferty) wraz z kosztorysem stanowić będą integralną część zawieranej umowy.

Rodzaj dokumentu: Informacja o dodaniu

Data:
opublikował:
2018-05-09
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: SIWZ

Data:
opublikował:
2018-05-09
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2018-05-09
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2018-05-09
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: Unieważnienie

Z powodu braku złożonych ofert w dniu 21.05.2018 r. unieważniono postępowanie. Data:
opublikował:
2018-05-09
Anna Maciołek 

Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Anna Maciołek
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 09.05.2018 12:18
Data ostatniej aktualizacji informacji: 21.05.2018 14:20
Sprawdź historię zmian