Wykonanie okresowych badań instalacji elektrycznych oraz instalacji odgromowych w obiektach WIORiN we Wrocławiu

Zapytanie ofertowe na wykonanie okresowych badań instalacji elektrycznych oraz instalacji odgromowych w wyszczególnionych obiektach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu. Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 04.06.2014 r.

I. Zamawiający:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław

NIP 897-16-70-405, REGON 932791158

WWW:

telefon: 071/ 371-84-35 , fax: 071/ 371-84-32

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest:
 1. wykonanie okresowych badań ochronnych instalacji elektrycznej,
 2. wykonanie okresowych badań instalacji ochrony odgromowej, wraz z konserwacją
  zacisków,
 3. usuniecie przyczyn powodujących niespełnienie pozytywnych warunków pomiaru poszczególnych punktów i wykonanie ponownych pomiarów,
 4. demontaż części zbędnej instalacji (po uzgodnieniu z Zamawiającym),
 5. wykonanie brakujących opisów rozdzielni,
 6. sporządzenie dokumentacji w 2 egzemplarzach zawierającej wyniki pomiarów,

 

 1. Wszystkie czynności należy wykonać zgodnie z obwiązującymi przepisami, a szczególnie z Ustawą “Prawo Budowlane” z dn. 07.07.1994r. [Dz.U. z 1994r., Nr 89, poz 414]., obowiązującą metodyką ich wykonania oraz przy użyciu sprzętu znajdującego się na liście przyrządów dopuszczonych i posiadających aktualne świadectwo legalizacji.
 2. Wykonawca odpowiada za pełne zabezpieczenie warunków BHP i p.poż przy wykonywaniu usług objętych umową.
 3. Wyszczególnienie obiektów i punktów pomiarowych:

 

Lp

Lokalizacja

Obwód

1-faz.

szt

Obwód

3-faz. szt

Gniazdo 1-faz.

szt.

 

Gniazdo 1-faz.

szt.

 

Wyłącznik różnicowo-

prądowy (RCD)

Instalacja odgromowa

1.

Głogów

ul. Sikorskiego 45

6

1

19

0

0

Bud. 2-kond., 4 - zwody

    2.

Legnica

ul. Reymonta 2A

9

1

33

0

0

 Bud. 3-kond., 1 - zwody

3.

Lwówek Śl.
ul. Zwycięzców 24

9

2

34

1

0

Bud. 2-kond., 4- zwody

4.

Złotoryja
ul. Miła 8

9

0

24

0

0

0

5.

Oleśnica
ul. Wiejska 2

15

2

42

1

6

0

6.

Dzierżoniów

ul. Słowiańska 8

54

2

46

2

1

Bud. 2-kond.-4 bud 1-kond- 2

7.

Strzelin

ul. Ząbkowicka 31

24

2

49

2

1

Bud. 2-kond., 2

Razem

126

10

247

6

8

17

 

 1. Przedstawiona ilość pkt. pomiarowych ustalona została w oparciu o wcześniejsze pomiary  i może różnić się w niewielkim zakresie od ilości faktycznej, w związku z tym, ostateczne rozliczenie nastąpi w oparciu o rzeczywistą ilość wykonanych pomiarów zgodną z przedstawioną dokumentacją.

 

III. Warunki ubiegania się o udzielenie Zamówienia:

Ofertę może złożyć Wykonawca, który:

 1.  prowadzi działalność gospodarczą i może wystawiać fakturę lub rachunek.
 2.  dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia
 3.  posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie (lub zatrudnienia pracowników) posiadający uprawnienia SEP grupy E i D do 1kV oraz do wykonywania pomiarów.

 

IV. Termin składania ofert:   31.08.2015r do godz. 1400


V.  Termin realizacji zamówienia:  do 25.09.2015r.

 

VI, Osoba upoważniona do kontaktów ze strony Zamawiającego:
     Mieczysław Dynaka- tel. 71 371 84 35 lub 604 975 668.

 

 

VII. Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie musza złożyć oferenci:

 1. Kompletna oferta (pod rygorem jej odrzucenia jako niespełniającą wymagań) musi  zawierać:
 1. Wypełniony i podpisany (parafowany na każdej stronie) przez Oferenta Formularz Ofertowy,
 2. Kserokopię świadectwa legalizacji sprzętu pomiarowego przeznaczonego do wykonania pomiarów – w celu potwierdzania spełniania warunków określonych w pkt. III b.
 3. Kserokopię niezbędnych uprawnień osób wyznaczonych do wykonania przedmiotu umowy  - w celu potwierdzenia spełniania warunków określonych  w pkt. III c.

 

 1. Kompletną ofertę  należy przesłać w jednej z dopuszczalnych postaci: 
 1. zeskanowanej na adres email .
 2. faxem na nr 071/ 371-84-32
 3. w wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego ( sekretariat pok. nr 2 parter)

  

VIII. Kryterium wyboru ofert: 100 % cena – minimalizacja
 

IX. Inne istotne warunki zamówienia:

 1. Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie
   przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia
   04.06.2014 r.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani ofert wariantowych.
 3. Na wykonanie przedmiotu umowy zostanie podpisana umowa (wzór w załączeniu)
 4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenie zamówień uzupełniających (dodatkowych) w trakcie trwania umowy (wynikającego z zmiany ilości punktów. pomiaru, naprawy urządzeń nie spełniających zakładanych wyników pomiaru i demontażu lub naprawy instalacji), stanowiących nie więcej niż 40% wartości niniejszego,
 5. płatność jednorazowa, przelewem w ciągu 14 dni po wykonaniu usługi, przekazaniu  dokumentacji, podpisaniu protokółu przekazania dokumentacji (zestawienie ilości  i rodzaju) i wystawienia dokumentu obciążającego.

Rodzaj dokumentu: SIWZ

Data:
opublikował:
2015-08-24
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2015-08-24
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2015-08-24
Mariusz Łuczyk 

Rodzaj dokumentu: Informacja o wyborze oferty

Informujemy, iż w dniu 01.09.2015 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu. Szczegóły w załączeniu Data:
opublikował:
2015-08-24
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2015-09-01
Mariusz Łuczyk 

Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Mariusz Łuczyk
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 24.08.2015 09:01
Data ostatniej aktualizacji informacji: 01.09.2015 16:43
Sprawdź historię zmian