Wykonanie i dostawa mebli biurowych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu

Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostawę mebli biurowych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu. Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 04.06.2014 r.

1.      Zamawiający:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu,
ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław

NIP                                              897-16-70-405

REGON                                       932791158

WWW:                                          www.piorin.gov.pl/wroclaw

e-mail:                                         

telefon:                                         071/ 371-84-35

fax:                                               071/ 371-84-32

 

2.      Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż mebli biurowych dla Wojewódzkiego  Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu w ilości, asortymencie i wymogach  opisanym w Szczegółowym opisie zamówienia Zał. nr 1.

 

3.      Termin składania ofert:    30.09.2015 r. do godz. 1200.
 

4.      Termin realizacji zamówienia :    4 tygodnie od daty podpisania umowy.

 

5.      Osoba kontaktowa z ramienia Zamawiającego: Mieczysław Dynaka tel. 71/371-84-35 wew. 38 (604975668), Mariusz Łuczyk tel. 506399639
 

6.      Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie muszą dostarczyć Oferenci:

Oferta musi zawierać:

a) wypełniony i podpisany przez Oferenta formularz ofertowy  (Załącznik nr 2)

     

      Ofertę  należy przesłać w jednej z dopuszczalnych postaci

a)      zeskanowanej na adres e-mail .

b)      faxem na nr 071/ 371-84-32

c)      w wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego ( sekretariat pok. 2, parter)

 

7.      Kryterium wyboru ofert: 100 % cena – minimalizacja

 

8.      Istotne inne warunki zamówienia:

a)      postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w „Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tysięcy euro” z dnia 04 czerwca 2014 r. (http://piorin.gov.pl/ds-pi/ds-stanowienie/)

b)     Zamawiający w przypadku realizacji zamówienia podpisze umowę z Wykonawcą wg projektu określonego w Załączniku nr 3.

            c)     Zamawiający zastrzega sobie prawo udzielenia wybranemu Wykonawcy zamówień dodatkowych lub uzupełniających  (innych     elementów meblowych niż wymienione, ich części bądź zwielokrotnienia ilości) w wysokości do 30 % zamówienia podstawowego bez konieczności przeprowadzania kolejnego postępowania, o ile podyktowane to będzie bieżącą potrzebą Zamawiającego i uzasadnione rachunkiem ekonomicznym.

Rodzaj dokumentu: Informacja o dodaniu

Data:
opublikował:
2015-09-23
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: SIWZ

Data:
opublikował:
2015-09-23
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2015-09-23
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2015-09-23
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: Informacja o wyborze oferty

Data:
opublikował:
2015-10-05
Anna Maciołek 

Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Anna Maciołek
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 23.09.2015 11:57
Data ostatniej aktualizacji informacji: 05.10.2015 14:40
Sprawdź historię zmian