Ubezpieczenie majątku trwałego i ruchomego, komunikacyjnego i Odpowiedzialności Cywilnej dla WIORiN we Wrocławiu

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług ubezpieczenia w roku 2019 majątku trwałego i ruchomego, ubezpieczenia komunikacyjnego (OC, AC, Assistance, NNW) i Odpowiedzialności Cywilnej dla WIORiN we Wrocławiu. Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 29.12.2017 r.

DANE PODSTAWOWE:

Ubezpieczony: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu,

50-044 Wrocław, ul. Piłsudskiego 15-17
NIP:  897-16-70-405

            REGON: 932791158

            e-mail: 

 

Ubezpieczający: j.w

 

                                               Broker: Kancelaria Brokerska KO-RO
                                               ul. Powstańców Śląskich 54 lok 41, 53-333 Wrocław                 
                                               tel. 713640376

e-mail:

osoba obsługująca: Radosław Koropis tel. 691361462.

Pełnomocnictwo w załączeniu.

 

Opis działalności: Jednostka administracji państwowej realizująca zadania celowe zmierzające do zmniejszenia zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych roślin, eliminację zagrożenia wynikającego z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz produkcję materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.

Informacje szczegółowe: http://piorin.gov.pl/o-inspekcji/zadania-realizowane-przez-inspekcje,1.html

 

                                               Okres ubezpieczenia: 1 stycznia 2019 – 31 grudnia 2019

 

                                               Miejsce ubezpieczenia: wykaz lokalizacji – załącznik nr 1

 

                                               Dotychczasowy ubezpieczyciel: STU ERGO Hestia S.A.

 

                                               Szkodowość: majątek – zaświadczenie w załączeniu;

komunikacja - zaświadczenie w załączeniu.

 

PODSTAWA PRAWNA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, na zasadach określonych w „Regulaminie postępowania udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tysięcy euro” z dnia 29 grudnia 2017 r.

http://piorin.gov.pl/ds-pi/ds-stanowienie

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Przedmiotem zamówienia jest:

 • ubezpieczenie majątku trwałego i ruchomego;
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia;
 • ubezpieczenie komunikacyjne – pojazdów w zakresie obowiązkowej odpowiedzialności cywilnej(OC), Autocasco(AC), Assistance (ASS), Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW).

       

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA UBEZPIECZENIA:

 

1.1 UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH lub ALL RISK

Obejmujące poniższe składniki majątkowe znajdujące się w prawnym posiadaniu Zamawiającego zgodnie z prowadzoną ewidencją.

Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia w PLN

Rodzaj wartości

Uwagi

Budynki, budowle

5 934 003,18

odtworzeniowa

Wykaz budynków, budowli w trwałym zarządzie –

załącznik nr 2

Budynki, budowle

378 929,00

rzeczywista

Wyposażenie, maszyny i urządzenia w tym sprzęt elektroniczny

580 225,57

Księgowa Brutto

Wykaz mienia - załącznika

nr 3

Wyposażenie, maszyny i urządzenia

200 000,00

odtworzeniowa

Pozostałe mienie, niskocenne składniki majątku

Środki obrotowe

25 000,00

Wartość nabycia

Etykiety urzędowe dla materiału siewnego w siedzibie WIORiN we Wrocławiu

Gotówka

3 000,00

Wartość nominalna

Środki pieniężne w kasie w siedzibie WIORiN we Wrocławiu

Razem

7 121 157,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakres ubezpieczenia obligatoryjny:

Pełny obejmujący następujące ryzyka: pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, przewrócenie się drzew na ubezpieczone mienie lub upadek innego mienia na ubezpieczone mienie, zawalenie budynków i budowli, wybuch, dym, sadzę, falę uderzeniową, uderzenie pojazdu lądowego, huragan, powódź, spływ wód po zboczach, deszcz nawalny, śnieg, grad, zalanie, osunięcia i zapadanie się ziemi, trzęsienie ziemi, następstwa szkód wodociągowych, awaria instalacji wodno-kanalizacyjnych, huk ponaddźwiękowy, szkody powstałe wskutek akcji gaśniczej, wyburzania, odgruzowywania i innych mogących powstać w związku z przeprowadzaniem akcji ratowniczych.

 

Klauzule obligatoryjne:

 • Klauzula reprezentantów,
 • Klauzula pośredniego uderzenia pioruna z limitem 100 000,00 zł,
 • Klauzula automatycznego pokrycia z limitem 50 000,00 zł,
 • Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie z limitem 200 000,00 zł,
 • Klauzula kosztów poszukiwania przyczyny szkody z limitem 50 000 zł,
 • Klauzula ograniczenia stosowania zasady proporcji z limitem 120%,
 • Klauzula odstąpienia od stosowania zasady proporcji w przypadku szkód całkowitych,
 • Klauzula drobnych prac budowlano - montażowych z limitem 50 000,00 zł,
 • Klauzula rzeczoznawców z limitem 20 000,00 zł,
 • Klauzula sumy prewencyjnej z limitem 200 000,00 zł.

 

Zakres ubezpieczenia fakultatywny:

 • Ubezpieczenie mienia określonego w pkt 1.1 na warunkach ryzyk wszystkich (all risk) – (akceptacja 15 punktów)
 • Klauzula rzeczoznawców z limitem 20 000,00 zł (akceptacja - 5 punktów)
 • Klauzula samolikwidacji z limitem 10 000,00 zł (akceptacja – 5 punktów)
 • Klauzula dewastacji z limitem 50 000,00 zł (akceptacja – 5 punktów)
 • Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą z limitem do 100 000,00 zł (akceptacja – 5 punktów)
 • Klauzula przepięć powstałych w wyniku przyczyn nie związanych z wyładowaniem atmosferycznym z limitem 300 000 zł ( akceptacja 5 punktów)

 

Franszyza redukcyjna:       Maksymalna dopuszczalna franszyza redukcyjna – 500,00 zł,

 • brak franszyzy – 20 punktów;
 • maksymalna dozwolona – 0 punktów,
 • każda inna wartość – ilość punktów wyliczana proporcjonalnie ,
  z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

 

1.2 UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU

Obejmujące poniższe składniki majątkowe znajdujące się w prawnym posiadaniu Zamawiającego zgodnie z prowadzoną ewidencją.

 

Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia w PLN

Rodzaj wartości

Uwagi

Wyposażenie, maszyny, urządzenia w tym sprzęt elektroniczny

200 000,00

Księgowa Brutto

Limit wspólny dla wszystkich lokalizacji

Środki obrotowe

25 000,00

Wartość nabycia

Etykiety dla paszportów roślin w siedzibie WIORiN we Wrocławiu

Gotówka od kradzieży

3 000,00

Wartość nominalna

Środki pieniężne w kasie w siedzibie WIORiN we Wrocławiu

Gotówka od rabunku

3 000,00

Wartość nominalna

Środki pieniężne w kasie w siedzibie WIORiN we Wrocławiu

Razem

228 000,00

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakres ubezpieczenia:        Kradzież z włamaniem, rabunku, dewastacji

 

Klauzule fakultatywne:       Kradzież zwykła z limitem 4.000 zł (akceptacja 10 punktów)

 

System ubezpieczenia:       na pierwsze ryzyko

 

Franszyza redukcyjna:       Maksymalna dopuszczalna franszyza redukcyjna – 500,00 zł,

 • brak franszyzy – 20 punktów;
 • maksymalna dozwolona – 0 punktów,
 • każda inna wartość – ilość punktów wyliczana proporcjonalnie , z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

1.3.  UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO.

Zakres ubezpieczenia: Sekcja I – szkody materialne – utrata, zniszczenie lub uszkodzenie wskutek zdarzeń, których wystąpienia Ubezpieczający ani jego przedstawiciele nie byli w stanie przewidzieć, a w wyniku których sprzęt nie może osiągnąć parametrów znamionowych.

 

Ubezpieczenie obejmuje w szczególności szkody wynikłe z :

 • błędów w obsłudze, niewłaściwego użytkowania
  i braku kwalifikacji,
 • wandalizmu,
 • pożaru,
 • wybuchu,
 • działania wody i wilgoci,
 • błędów popełnionych w trakcie konstrukcji, produkcji lub montażu a także wad materiałowych,
 • przepięcia, przetężenia i innych przyczyn elektrycznych.
 • szkody powstałe wskutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami objętymi zakresem ubezpieczenia.

 

Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia w PLN

Rodzaj wartości

Uwagi

Sprzęt mobilny

(laptopy)

152 677,40

Księgowa brutto

Wykaz sprzętu – załącznik nr 4

Sprzęt stacjonarny

244 956,75

Księgowa brutto

 

 

 

 

 

 

Klauzule obligatoryjne:

 • Klauzula kradzieży z włamaniem i rabunku;
 • Klauzula użytkowanie sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia;
 • Klauzula szkód spowodowanych upadkiem/upuszczeniem sprzętu przenośnego;
 • Klauzula reprezentantów;
 • Klauzula automatycznego pokrycia z limitem 50.000 zł;

 

Klauzule fakultatywne:

 • Kradzież zwykła z limitem 4.000 zł (akceptacja 10 punktów)

 

Franszyza redukcyjna: Maksymalna dopuszczalna franszyza redukcyjna – 500,00 zł,

 • brak franszyzy – 20 punktów;
 • maksymalna dozwolona – 0 punktów,
 • każda inna wartość – ilość punktów wyliczana proporcjonalnie , z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

 

1.4 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB UŻYTKOWANIA MIENIA

 

Przedmiot ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia

Odpowiedzialność cywilna (deliktowa i kontraktowa) Ubezpieczonego związana z prowadzeniem działalności, posiadaniem mienia (w tym w mieniu będącym w trwałym zarządzie) powstałe w wyniku zdarzeń, które miały miejsce w okresie ubezpieczenia, a roszczenia z tego tytułu zostały zgłoszone przed upływem terminu przedawnienia.

 

Suma gwarancyjna: 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

 

Zatrudnienie: 151 osób

 

Zakres ubezpieczenia obligatoryjny:

 • odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w rzeczach ruchomych użytkowanych przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingi lub innej podobnej umowy;
 • odpowiedzialność cywilna pracodawcy za szkody wyrządzone pracownikom Ubezpieczonego;
 • odpowiedzialność cywilna za  szkody w rzeczach znajdujących się
  w pieczy, pod nadzorem lub kontrolą osób objętych ubezpieczeniem;
 • Szkody wyrządzone na skutek rażącego niedbalstwa

 

Klauzule obligatoryjne:

 • Klauzula odstąpienia od rozliczania składki ostatecznej po zakończeniu okresu ubezpieczenia.

 

Zakres ubezpieczenia fakultatywny:

 • Szkody w pojazdach pracowników znajdujących się na parkingach (dotyczy  wszystkich lokalizacji) limit 50 000,00 zł – (akceptacja 10 pkt)

 

Franszyza redukcyjna: Maksymalna dopuszczalna franszyza redukcyjna – 500,00 zł,

 • brak franszyzy – 20 punktów;
 • maksymalna dozwolona – 0 punktów,
 • każda inna wartość – ilość punktów wyliczana proporcjonalnie , z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

 

1.5. UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

Przedmiot ubezpieczenia: pojazdy mechaniczne wymienione w załączniku nr 5

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, Polskim Biurze

                              Ubezpieczeń Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z późniejszymi zmianami),

 

Obszar odpowiedzialności:   zgodnie z ustawą

 

Suma gwarancyjna: minimalna ustawowa (zgodna z ustawą)

 

Ubezpieczenie Autocasco

Przedmiot ubezpieczenia: pojazdy mechaniczne wymienione w załączniku nr 5

 

Zakres Ubezpieczenia:       

 • ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub  uszkodzenia wraz z ryzykiem kradzieży całego pojazdu, jego części lub wyposażenia – wariant likwidacji szkody serwisowy;
 • akceptowalny jest wariant kosztorysowy ubezpieczenia dla pojazdów starszych niż 12 lat;
 • ubezpieczenie z wykupem udziału własnego i amortyzacji części,
 • brak konsumpcji sumy ubezpieczenia;
 • zakres terytorialny RP;
 • ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową wyposażenie podstawowe oraz wyposażenie dodatkowe zamontowane na stałe w ubezpieczanych pojazdach;
 • w przypadku braku naprawy pojazdu - rozliczenie kosztorysowe Ubezpieczyciela;
 • Brak stosowania franszyzy integralnej.

 

Klauzule fakultatywne:

 • Stała wartość pojazdu przez cały okres ubezpieczenia (akceptacja 20 punktów),
 • Klauzula samolikwidacji z limitem 5.000 zł (akceptacja 10 punktów).

 

Suma ubezpieczenia: 561 500 zł łączna wartość brutto, sumy ubezpieczenia dla poszczególnych pojazdów - załącznik nr 5.

 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów

 

Przedmiot ubezpieczenia: następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdów mechanicznych, polegające na uszkodzeniu ciała

                                         lub rozstroju zdrowia i powstałe w związku ruchem lub postojem pojazdów mechanicznych, w szczególności podczas

                                         wsiadania i wysiadania, w czasie przebywania w pojeździe będącym w ruchu i w przypadku zatrzymania i postoju pojazdów

                                         wymienionych w załączniku nr 5.

 

Suma gwarancyjna:           5 000 zł na osobę

 

Ubezpieczenie Assistnace

Przedmiot ubezpieczenia: Koszty związane z udzieleniem natychmiastowej pomocy – dot. pojazdów  wymienionych w załączniku nr 5

 

Zakres Ubezpieczenia: Udzielenie pomocy związanej z awarią, uszkodzeniem, unieruchomieniem lub utratą pojazdu w zakresie obejmującym:

 • holowanie pojazdu do siedziby Zamawiającego lub najbliższej stacji obsługi na odległości do 100 km;
 • drobne naprawy uszkodzonego lub unieruchomionego pojazdu (w tym np. wymiana uszkodzonego koła czy zatrzaśnięcie kluczyków w pojeździe) również w siedzibie/oddziałach  zamawiającego.

 

Warunki wspólne do ubezpieczeń komunikacyjnych

Zakres fakultatywny:

 • Klauzula wyrównania okresu ubezpieczenia dla nowo nabytych pojazdów w trakcie obowiązywania okresu ubezpieczenia (akceptacja – 20 punktów).

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Termin składania ofert: 05 grudnia 2018 r. do godz. 1400.

 

Termin podpisania umowy i wystawienia polis: 7 dni od poinformawania Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą

 

Termin wystawienia polis: do 29 grudnia 2018 r.

 

Osoba kontaktowa z ramienia Zamawiającego: Mieczysław Dynaka tel. 604975668

 

Osoba kontaktowa z ramienia Brokera: Katarzyna Dobrowolska tel. 506173428

 

Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie muszą dostarczyć Oferenci:

 • Wypełniony i podpisany (parafowany na każdej stronie) przez Oferenta formularz ofertowy (Załącznik nr 6),
 • Parafowany wzór umowy (Załącznik nr 7),
 • Ogólne Warunki Ubezpieczeń do poszczególnych rodzajów ochrony ubezpieczeniowej,
 • Kopię zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, wcześniej: Zezwolenie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, bądź Ministra Finansów, jeżeli uzyskali zezwolenie przed 1 stycznia 2004 r. lub potwierdzenie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej jeżeli rozpoczęli działalność przed 28 sierpnia 1990 r. lub inny dokument
 • zezwolenie właściwego organu na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zakład ma siedzibę, potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia (ustawa z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej Dz. U. z 2003r. Nr 124, poz.1151 z późn. zm.),
 • Dokument potwierdzający prowadzenie działalność gospodarczej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004r. Nr 173, poz.1808 z późn. zm.)

 

 Dokumenty należy przesłać w jednej z dopuszczalnych postaci:

 • zeskanowanej na adres email
 • faxem na nr 071/ 371-84-32
 • w wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego (sekretariat I p)

 

Kryterium wyboru ofert:

 • Cena ofert,  waga - 60 %. Max = 6 pkt.

            W kryterium „cena” zastosowany zostanie wzór:

Ilość punktów oferty = (cena minimalna / cena badanej oferty) x 10 pkt. x 0,6 z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

 • Warunki oferty, waga - 40 %. Max = 4 pkt.

            W kryterium „warunki oferty” zastosowany zostanie wzór:

            Ilość punktów oferty = (∑ punktów badanej oferty przyznanych za warunki fakultatywne / 200 ) x 10 pkt. x 0,4 z dokładnością do dwóch

            miejsc po przecinku.

Punkty przyznawane poszczególnym klauzulom fakultatywnym znajdują się w opisie przedmiotu zapytania i będą podlegały ocenie wg poniższego zestawienia:

 

Lp.

RODZAJ UBEZPIECZENIA

Maksymalna Ilość Punktów

Przyznana wartość punktów badanej oferty

 
 
 

1

2

3

4

 

I

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

X

 

 

 

Ubezpieczenie typu All Risk

15

 

 

 

Klauzula rzeczoznawców z limitem 20 000 zł

5

 

 

 

Klauzula samolikwidacji z limitem 10 000 zł

5

 

 

 

Klauzula dewastacji z limitem 50 000 zł

5

 

 

 

Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą z limitem do 100 000 zł

5

 

 

 

Klauzula przepięć innych niż atmosferyczne z limitem 300 000 zł

5

 

 

 

Brak franszyzy redukcyjnej

20

 

 

II

Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku

X

 

 

 

Kradzież zwykła z limitem 4 000,00 zł

10

 

 

 

Brak franszyzy redukcyjnej

20

 

 

III

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

X

 

 

 

Kradzież zwykła z limitem 4 000,00 zł

10

 

 

 

Brak franszyzy redukcyjnej

20

 

 

IV

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

X

 

 

 

Szkody w pojazdach pracowników znajdujących się na parkingach (dotyczy wszystkich lokalizacji) z limitem 50 000,00 zł

10

 

 

 

Brak franszyzy redukcyjnej

20

 

 

Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów zgodnie z wymaganiami

X

 

 

 

Stała wartość pojazdów przez 12 m-cy

20

 

 

 

Klauzula samolikwidacji z limitem 5 000,00 zł

10

 

 

 

Klauzula wyrównania okresu ubezpieczenia dla nowo nabytych pojazdów

20

 

 

RAZEM

200

 

 

PUNKTY - WARUNKI OFERTY

 

 

 

Inne istotne warunki zapytania:

 • Wszystkie podane sumy ubezpieczenia są wartościami brutto z uwzględnieniem podatku VAT, z podatkiem VAT wypłacane będą ewentualne odszkodowania.
 • Oferty muszą zawierać zastrzeżenie niezmienności w okresie ubezpieczenia wysokości stawek w poszczególnych ryzykach;
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
  i wariantowych.
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenie zamówień uzupełniających (dodatkowych) lub zmniejszających w trakcie trwania ubezpieczenia, stanowiących nie więcej niż 20% wartości niniejszego zamówienia podstawowego.
 • Zamawiający zawrze w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia postępowania umowę
  z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą. Formularz oferty Wykonawcy wraz z załącznikami z postępowania stanowić będą integralną część umowy.
 • Płatności składek przelewem: I rata lub całość składki po podpisaniu umowy, nie później niż do 25.01.2019 r., II rata do 25.07.2019 r.

Rodzaj dokumentu: Informacja o dodaniu

Data:
opublikował:
2018-11-23
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2018-11-23
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2018-11-23
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2018-11-23
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: SIWZ

Data:
opublikował:
2018-11-23
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2018-11-23
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2018-11-23
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2018-11-23
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2018-11-23
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2018-11-23
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2018-11-23
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2018-11-23
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: Pytania i Odpowiedzi

W załączeniu skan odpowiedzi nr 1 z dnia 04.12.2018 r. na pytania zadane w przedmiotowym postępowaniu. Data:
opublikował:
2018-11-23
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2018-12-04
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: Informacja o wyborze oferty

WIORiN we Wrocławiu informuje, że w dniu 11.12.2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu. Szczegóły w załączeniu (skan). Data:
opublikował:
2018-12-04
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2018-12-11
Anna Maciołek 

Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Anna Maciołek
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 23.11.2018 10:22
Data ostatniej aktualizacji informacji: 11.12.2018 12:33
Sprawdź historię zmian