Ubezpieczenie majątku trwałego i ruchomego, komunikacyjne i odpowiedzialności cywilnej WIORiN we Wrocławiu

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług ubezpieczenia w 2016 r. w zakresie majątku trwałego i ruchomego, ubezpieczenia komunikacyjnego (OC, AC+ Assistance, NNW) i odpowiedzialności cywilnej dla WIORiN we Wrocłąwiu. Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w „Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tysięcy euro” z dnia 04 czerwca 2014 r.

Ubezpieczony: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu,

50-044 Wrocław, ul. Piłsudskiego 15-17
NIP:  897-16-70-405

            REGON: 932791158

            e-mail: 

 

Ubezpieczający:                             j.w

 

Broker: Kancelaria Brokerska KO-RO
ul. Powstańców Śląskich 54 lok 41 53-333 Wrocław                 
tel. 713640376 fax.713360956

                                               e-mail:

                                               osoba obsługująca: Radosław Koropis tel. 691361462

                                               Pełnomocnictwo w załączeniu,

 

Opis działalności: Jednostka administracji państwowej realizująca zadania celowe zmierzające do zmniejszenia zagrożenia ze strony organizmów szkodliwych roślin, eliminację zagrożenia wynikającego z wymiany handlowej i stosowania środków ochrony roślin oraz produkcję materiału siewnego w pełni spełniającego wymagania zdrowotnościowe i jakościowe.

Informacje szczegółowe: http://piorin.gov.pl/o-inspekcji/zadania-realizowane-przez-inspekcje,1.html

Zatrudnienie: 147 osób

 

Okres ubezpieczenia:                  01 styczeń  2016 – 31 grudzień 2016

 

Miejsce ubezpieczenia:               wykaz lokalizacji – załącznik nr 1

 

Dotychczasowe ubezpieczenie: STU ERGO Hestia S.A.

 

Szkodowość: majątek – brak szkód

                     Komunikacja - zgodnie z załącznikiem o przebiegu ubezpieczenia

 

PODSTAWA PRAWNA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w „Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tysięcy euro” z dnia 04 czerwca 2014 r. (http://piorin.gov.pl/download/gfx/piorin/pl/defaultstronaopisowa/1199/2/1/regulaminniem zampub040614_do30tys_wiorinwroclaw.pdf)

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Przedmiotem zamówienia jest:

            ubezpieczenie majątku trwałego i ruchomego

            ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadanego mienia

ubezpieczenie komunikacyjne – samochodów w zakresie obowiązkowej odpowiedzialności cywilnej(OC), autocasco(AC+Assistance), następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

 

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA UBEZPIECZENIA:

 

1.1 Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Obejmujące poniższe składniki majątkowe znajdujące się w prawnym posiadaniu Zamawiającego zgodnie z prowadzoną ewidencją.

Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia w zł

Rodzaj wartości

Uwagi

Budynki,

2 784 067,32

Księgowa brutto

Wykaz budynków w trwałym zarządzie – załącznik nr 2

Wyposażenie, maszyny i urządzenia w tym sprzęt elektroniczny

816 021,08

Księgowa Brutto

Wykaz mienia wg załącznika nr 3

Środki obrotowe

25 000,00

Wartość nabycia

Etykiety dla paszportów roślin  we wszystkich lokalizacjach

Gotówka

3 000,00

 

Środki pieniężne w kasie WIORiN we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 15-17

Razem

3 628 088,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakres ubezpieczenia obligatoryjny:

Pełny obejmujący następujące ryzyka: pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, upadek pojazdu powietrznego, wybuch, dym, sadzę, uderzenie pojazdu lądowego, huragan, powódź, spływ wód po zboczach, deszcz nawalny, śnieg, grad osunięcia i zapadanie się ziemi, trzęsienie ziemi, , następstwa szkód wodociągowych, awaria instalacji wodno-kanalizacyjnych, huk ponaddźwiękowy, szkody powstałe wskutek akcji gaśniczej, wyburzania, odgruzowywania i innych mogących powstać w związku z przeprowadzaniem akcji ratowniczych.

Klauzule obligatoryjne:

Klauzula reprezentantów,

Klauzula pośredniego uderzenia pioruna z limitem 100 000,00 zł,

Klauzula automatycznego pokrycia z limitem 50 000,00 zł,

Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie z limitem 200 000,00 zł,

Klauzula ograniczenia stosowania zasady proporcji z limitem 120%.

Klauzula odstąpienia od stosowania zasady proporcji w przypadku szkód całkowitych.

 

Zakres ubezpieczenia fakultatywny:

Ubezpieczenie mienia określonego w pkt 1.1 na warunkach ryzyk wszystkich (all risk) – (akceptacja 10 punktów)

Klauzula rzeczoznawców z limitem 20 000,00 zł (akceptacja - 5 punktów)

Klauzula prac budowlano - montażowych z limitem 50 000,00 zł (akceptacja – 5 punktów)

Klauzula dewastacji z limitem 50 000,00 zł (akceptacja – 5 punktów)

Klauzula kosztów zabezpieczenia przed szkodą z limitem do 100 000,00 zł (akceptacja – 5 punktów)

Klauzula kosztów poszukiwania wycieków z limitem 50 000 zł ( akceptacja –
5 punktów)

Klauzula przepięcia z limitem 300 000 zł ( akceptacja 10 punktów)

 

Franszyza redukcyjna:  do określenia nie więcej niż 500,00 zł  - (brak franszyzy – 10 punktów;

maksymalna dozwolona – 0 punktów, każda inna wartość – ilość punktów wyliczana proporcjonalnie).

 

1.2 Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

Obejmujące poniższe składniki majątkowe znajdujące się w prawnym posiadaniu Zamawiającego zgodnie z prowadzoną ewidencją.

Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia w zł

Rodzaj wartości

Uwagi

Wyposażenie, maszyny i urządzenia w tym sprzęt elektroniczny

816021,08

Księgowa Brutto

Wykaz mienia wg załącznika nr 3

Środki obrotowe

25000,00

Wartość nabycia

Etykiety dla paszportów roślin we wszystkich lokalizacjach

Gotówka

3000,00

 

Środki pieniężne w kasie WIORiN we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 15-17

Razem

844021,08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakres ubezpieczenia:              Kradzież z włamaniem, rabunku, dewastacji

Klauzule fakultatywne:              Kradzież zwykła z limitem 3.000 zł (akceptacja 20 punktów)

 

System ubezpieczenia:             

Franszyza redukcyjna:             do określenia nie więcej niż 500,00 zł (brak franszyzy – 10 punktów;

 maksymalna dozwolona – 0 punktów, każda inna wartość – ilość punktów wyliczana proporcjonalnie).

 

1.3.  Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.

Zakres ubezpieczenia: Sekcja I – szkody materialne – utrata, zniszczenie lub uszkodzenie wskutek zdarzeń, których wystąpienia Ubezpieczający ani jego przedstawiciele nie byli w stanie przewidzieć, a w wyniku których sprzęt nie może osiągnąć parametrów znamionowych.

Ubezpieczenie obejmuje w szczególności szkody wynikłe z :

 • błędów w obsłudze, niewłaściwego użytkowania i braku kwalifikacji,
 • wandalizmu,
 • pożaru,
 • wybuchu,
 • działania wody i wilgoci,
 • błędów popełnionych w trakcie konstrukcji, produkcji lub montażu a także wad materiałowych,
 • przepięcia, przetężenia i innych przyczyn elektrycznych.
 • szkody powstałe wskutek akcji ratowniczej prowadzonej w związku ze zdarzeniami objętymi zakresem ubezpieczenia.

Przedmiot ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia w zł

Rodzaj wartości

Uwagi

laptopy

50413,81

Księgowa brutto

Wykaz sprzętu  – załącznik nr 4

 

 

 

 

 

 

Klauzule obligatoryjne:

Klauzula kradzieży z włamaniem i rabunku;

Klauzula użytkowanie sprzętu przenośnego poza miejscem ubezpieczenia;

Klauzula szkód spowodowanych upadkiem/upuszczeniem sprzętu przenośnego;

Klauzula reprezentantów;

Klauzula automatycznego pokrycia z limitem 10.000 zł;

 

Klauzule fakultatywne:

Kradzież zwykła z limitem 3.000 zł (akceptacja 20 punktów)

 

Franszyza redukcyjna: do określenia nie więcej niż 500,00 zł (brak franszyzy – 10 punktów;

maksymalna dozwolona – 0 punktów, każda inna wartość – ilość punktów wyliczana proporcjonalnie).

 

1.4 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia

 

Przedmiot ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia

Odpowiedzialność cywilna (deliktowa i kontraktowa) Ubezpieczonego związana z prowadzeniem działalności, posiadaniem mienia (w tym w mieniu będącym w trwałym zarządzie) powstałe w wyniku zdarzeń, które miały miejsce w okresie ubezpieczenia, a roszczenia z tego tytułu zostały zgłoszone przed upływem terminu przedawnienia.

 

Suma gwarancyjna: 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

 

Zakres ubezpieczenia obligatoryjny:

 • odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w mieniu najmowanym;
 • odpowiedzialność cywilna pracodawcy będąca następstwem wypadków przy pracy;
 • odpowiedzialność cywilna za  szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod nadzorem lub kontrolą osób objętych ubezpieczeniem;
 • Klauzula włączenia rażącego niedbalstwa

 

Zakres ubezpieczenia fakultatywny:

Klauzula odstąpienia od rozliczania składki ostatecznej – (akceptacja 10 pkt)

 

Franszyza redukcyjna: do określenia nie więcej niż 1 000,00 zł (brak franszyzy – 10 punktów;

maksymalna dozwolona – 0 punktów, każda inna wartość – ilość punktów wyliczana proporcjonalnie).

 

1.5.Ubezpieczenie komunikacyjne

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

 

Przedmiot ubezpieczenia:        pojazdy mechaniczne wymienione w załączniku nr 5

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z późniejszymi zmianami),

 

Obszar odpowiedzialności:      zgodnie z ustawą

 

Suma gwarancyjna:                 minimalna ustawowa (zgodna z ustawą)

 

Ubezpieczenie Autocasco

Przedmiot ubezpieczenia:        pojazdy mechaniczne wymienione w załączniku nr 5

 

Zakres Ubezpieczenia:               

 • ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub  uszkodzenia wraz z ryzykiem kradzieży całego pojazdu, jego części lub wyposażenia,
 • ubezpieczenie z wykupem udziału własnego i amortyzacji części,
 • brak konsumpcji sumy ubezpieczenia
 • zakres terytorialny RP
 • ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową wyposażenie podstawowe oraz wyposażenie dodatkowe znajdujące się w ubezpieczanych pojazdach
 • likwidacja szkód w wyspecjalizowanych warsztatach, w przypadku braku naprawy rozliczenie kosztorysowe Ubezpieczyciela;
 • akceptowalny jest kosztorysowy system rozliczeń w wypadku pojazdów starszych niż 10 lat

 

Klauzule fakultatywne:

Stała wartość pojazdu przez cały okres ubezpieczenia dla pojazdów od 2010 roku produkcji (pozycje wykazu nr:1,2,7,9,10,20,21,25,27,28,30) (akceptacja 10 punktów)

Brak stosowania franszyzy integralnej.

 

Suma gwarancyjna: 481 500 zł wartość rzeczywista określona dla poszczególnych pojazdów mechanicznych w załączniku nr 5

 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów

Przedmiot ubezpieczenia: trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdów mechanicznych, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia i powstałe w związku ruchem lub postojem pojazdów mechanicznych, w szczególności podczas wsiadania i wysiadania, w czasie przebywania w pojeździe będącym w ruchu i w przypadku zatrzymania i postoju pojazdów wymienionych w załączniku nr 5

 

Suma gwarancyjna: 5 000 zł na jedną osobę

 

Ubezpieczenie Assistnace

Przedmiot ubezpieczenia: Koszty związane z udzieleniem natychmiastowej pomocy – dot. pojazdów  mechanicznych wymienionych w załączniku nr 5

 

Zakres Ubezpieczenia: Udzielenie pomocy związanej z awarią, uszkodzeniem lub utratą pojazdu w zakresie obejmującym:

 • holowanie pojazdu do siedziby Zamawiającego lub najbliższej stacji obsługi na odległości do 100 km;
 • drobne naprawy uszkodzonego pojazdu w tym np. wymiana uszkodzonego koła również w siedzibie/oddziałach  zamawiającego.

Warunki wspólne do ubezpieczeń komunikacyjnych

Zakres fakultatywny

Klauzula wyrównania okresu ubezpieczenia dla nowonabytych pojazdów (akceptacja – 55 punktów).

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Termin składania ofert: 07.12.2015r. do godz. 1400.

 

Termin podpisanie umowy i wystawienia polis:  do 18 grudnia 2015 r.

 

Osoba kontaktowa z ramienia Zamawiającego: Mieczysław Dynaka tel. 604975668 

 

Osoba kontaktowa z ramienia Brokera: Katarzyna Dobrowolska tel. 506173428

 

Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie muszą dostarczyć Oferenci:

 • Wypełniony i podpisany (parafowany na każdej stronie) przez Oferenta formularz ofertowy (Załącznik nr 6),
 • Parafowany wzór umowy (Załącznik nr 7),
 • Ogólne Warunki Ubezpieczeń do poszczególnych rodzajów ochrony ubezpieczeniowej,
 • Kopię zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, wcześniej: Zezwolenie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, bądź Ministra Finansów, jeżeli uzyskali zezwolenie przed 1 stycznia 2004 r. lub potwierdzenie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń
  i Funduszy Emerytalnych o posiadaniu uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej jeżeli rozpoczęli działalność przed 28 sierpnia 1990 r. lub inny dokument
 • zezwolenie właściwego organu na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zakład ma siedzibę, potwierdzający posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia (ustawa z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej Dz. U. z 2003r. Nr 124, poz.1151 z późn. zm.),
 • Dokument potwierdzający prowadzenie działalność gospodarczej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004r. Nr 173, poz.1808 z późn. zm.)

 

 Dokumenty należy przesłać w jednej z dopuszczalnych postaci:

 

 • zeskanowanej na adres email
 • faxem na nr 071/ 371-84-32
 • w wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego ( sekretariat I p., pok. nr 2)

 

Kryterium wyboru ofert:

 • Cena oferty - maksymalna ilość punktów 80; (waga - 80 % ) z dokładnością do 2 miejsc po przecinku
 • Warunki oferty - maksymalna ilość punktów 20; (waga - 20 %) z dokładnością do 2 miejsc po przecinku
 •  
 • a) W kryterium „cena” zastosowany zostanie wzór:

Ilość punktów oferty = (cena minimalna / cena badanej oferty) x 100 pkt. x 80 % z dokładnością do 2 miejsc po przecinku

   b) W kryterium „warunki oferty” zastosowany zostanie wzór:

Ilość punktów oferty = (∑ punktów badanej oferty / 200 pkt.) x 100 pkt. x 20 % z dokładnością do 2 miejsc po przecinku

Punkty przyznawane poszczególnym klauzulom fakultatywnym znajdują się w opisie przedmiotu zapytania.

 

Inne istotne warunki zapytania:

 • Wszystkie podane sumy ubezpieczenia są wartościami brutto z uwzględnieniem podatku VAT i z podatkiem VAT będzie wypłacane ewentualne odszkodowanie. 
 • Oferty muszą zawierać zastrzeżenie niezmienności w okresie ubezpieczenia wysokości stawek w poszczególnych rodzajach ubezpieczenia
 • Oferta powinna zawierać wysokość stawek  w ubezpieczeniu OC i AC dla pojazdów fabrycznie nowych , zakupionych w okresie 12 miesięcy od podpisania umowy ubezpieczania. Ubezpieczenie takich pojazdów będzie dokonywane z wyrównaniem okresu ubezpieczenia na dzień 31 grudnia 2016 r.
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenie zamówień uzupełniających (dodatkowych) lub zmniejszających w trakcie trwania ubezpieczenia, stanowiących nie więcej niż 10% wartości niniejszego zamówienia podstawowego.
 • Płatności przelewem:  I rata lub całość składki po podpisaniu umowy, nie później niż do 25.01.2016 r., II rata do 25.07.2016 r.

Rodzaj dokumentu: Informacja o dodaniu

Data:
opublikował:
2015-11-27
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: SIWZ

Data:
opublikował:
2015-11-27
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2015-11-27
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2015-11-27
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2015-11-27
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2015-11-27
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2015-11-27
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2015-11-27
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2015-11-27
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2015-11-27
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: Informacja o wyborze oferty

Data:
opublikował:
2015-12-09
Anna Maciołek 

Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Anna Maciołek
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 27.11.2015 12:34
Data ostatniej aktualizacji informacji: 28.12.2015 08:06
Sprawdź historię zmian