Świadczenie usługi telefonii stacjonarnej dla WIORiN we Wrocławiu i jego Oddziałów/Delegatur

Zapytanie ofertowe postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na świadczenie usługi telefonii stacjonarnej dla WIORiN we Wrocławiu i jego Oddziałów/Delegatur (WAD.2601.349.2016)

 1. Zamawiający:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu,  ul. Piłsudskiego 15-17,  50-044 Wrocław
  NIP     897-16-70-405,  REGON       932791158
  WWW:    www.piorin.gov.pl/wroclaw, email:   wi-wroclaw@piorin.gov.pl
  telefon:  71/ 371-84-35, fax.: 071/ 371-84-32

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę telefonii  stacjonarnej ( połączenia głosowe, fax) dla 35 analogowych zakończeń abonenckich linii miejskich Zamawiającego. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, wymagania, wykaz numerów i lokalizacji zawiera załączniki nr Z1. 

 

 1. Termin składania ofert:    16. 12.2016r. do godz. 14:00

 

 1. Termin realizacji zamówienia :  

Umowa zawarta na 24 miesiące począwszy od 01.02.2017 roku z zachowaniem ciągłej aktywności numerów.

 

 1. Osoba kontaktowa ze strony Zamawiającego: Mariusz Łuczyk , Mieczysław Dynaka tel. 071/371-84-35 w.38 lub 506-399-639 lub 604-97-56-68

 

 1. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
   

Wypełniony i podpisany (parafowany na każdej stronie) przez Oferenta formularz ofertowy ( zał. nr Z2 ) należy przesłać w jednej z dopuszczalnych postaci

 1. zeskanowanej na adres email .
 2. faxem na nr 071/ 371-84-32
 3. w wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego ( sekretariat parter)

 

 

 1. Kryterium wyboru ofert:  

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta która uzyska najwyższą łączną wartość punktową P obliczaną wg wzoru: P= PC+PA

Gdzie:

PC- punkty  przyznane w kryterium cena z wagą 80 %. W kryterium „cena” zastosowany zostanie wzór: PC = (minimalna cena brutto spośród złożonych ofert/ cena brutto badanej oferty) x 100 pkt. x 0,8 obliczany z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalnie oferta może uzyskać w powyższym kryterium  80 pkt.

PA- punkty przyznane za  maksymalny czas usunięcia awarii z  wagą 20 %.
W kryterium „czas usunięcia awarii” zastosowana zostanie następująca punktacja:
PA= max 24h - 0 pkt ; max 8h - 8 pkt; max 4h – 20 pkt. Maksymalnie oferta może uzyskać w powyższym kryterium  20 pkt.

 

 1. Istotne inne warunki zamówienia:

 

 1. Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w „Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro” z 04.06.2014r. (http://piorin.gov.pl/download/gfx/piorin/pl/defaultstronaopisowa/1199/2/1/regulaminzampub040614_do30tys_wiorinwroclaw.pdf)
 2. Minimalne wymagane warunki jakie muszą spełniać składane oferty opisane są szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr Z1 ).
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo w ramach potrzeb zlecenia realizacji  zamówień dodatkowych dotyczących przedmiotu zamówienia w trakcie trwania zamówienia podstawowego do wysokości 20 %.

Rodzaj dokumentu: Pytania i Odpowiedzi

W załączeniu odpowiedzi nr 1 na złożone pytania w przedmiotowym postępowaniu Data:
opublikował:
2016-12-09
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2016-12-14
Mariusz Łuczyk 

Rodzaj dokumentu: Informacja o wyborze oferty

Informujemy, że w dniu 19.12.2016 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Szczegóły w załączeniu Data:
opublikował:
2016-12-14
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2016-12-19
Mariusz Łuczyk 

Rodzaj dokumentu: Informacja o udzieleniu oferty

WIORiN we Wrocławiu informuje, że w dniu 27.12.2016 r. została w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawarta umowa na jego realizację zgodnie z wyborem najkorzystniejszej oferty. Data:
opublikował:
2016-12-19
Mariusz Łuczyk 

Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Mariusz Łuczyk
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 09.12.2016 10:55
Data ostatniej aktualizacji informacji: 30.12.2016 11:47
Sprawdź historię zmian