Świadczenie usługi stacjonarnego dostępu do internetu stacjonarnego dla Oddziałów/Delegatur WIORiN we Wrocławiu

Zapytanie ofertowe postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na usługę świadczenia stacjonarnego dostępu do internetu stacjonarnego dla Oddziałów/Delegatur WIORiN we Wrocławiu (WAD 2601.350.2016)

 

 1. Zamawiający:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 15-17,  50-044 Wrocław
  NIP   897-16-70-405,    REGON       932791158
  WWW:        
  telefon:        071/ 371-84-35,                 fax.:             071/ 371-84-32

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług stałego, stacjonarnego dostępu do Internetu w jednostkach organizacyjnych WIORiN (23 łącza o prędkości minimum 4096/1024 kbs ). Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, wymagania, wykaz  lokalizacji zawierają załączniki nr Z1 oraz Z2. Załącznik nr Z3 zawiera informacje o aktualnie świadczonej usłudze dostępu do internetu. 

 

 1. Termin składania ofert:    05. 12.2016r. do godz. 12:00  (wg daty wpływu)
   
 2. Termin realizacji zamówienia :  
  Termin uruchomienia usługi 01.01.2017 r. Uwaga: W przypadku zmiany aktualnego Wykonawcy Zamawiający z uwagi na okres wypowiedzenia umowy/uwolnienia łącza z przyczyn proceduralnych dopuszcza przesunięcie w/w terminu ( maks. 30 dni) .Czas trwania umowy  - 24 miesiące od daty uruchomienia usługi.
   
 3. Osoba kontaktowa ze strony Zamawiającego: Mariusz Łuczyk , Mieczysław Dynaka tel. 071/371-84-35 w.38 lub 506-399-639 lub 604-97-56-68
   
 4. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
  Wypełniony i podpisany (parafowany na każdej stronie) przez Oferenta formularz ofertowy ( zał. nr Z2 ) należy przesłać w jednej z dopuszczalnych postaci
  1. zeskanowanej na adres email .
  2. faxem na nr 071/ 371-84-32
  3. w wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego ( sekretariat parter)

 

 1. Kryterium wyboru ofert:

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta która uzyska najwyższą łączną wartość punktową P obliczaną wg wzoru: P= PC +PD+PU+PM+PR+PA

Gdzie:

PC- punkty  przyznane w kryterium cena. Waga 68 %. W kryterium „cena” zastosowany zostanie wzór: PC = (minimalna cena brutto spośród złożonych ofert/ cena brutto badanej oferty) x 100 pkt. x 0,68 z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalnie oferta może uzyskać w powyższym kryterium  68 pkt

PD- punkty przyznane za  prędkość sciągania - download. Waga 5 %. W kryterium „download” zastosowany zostanie wzór: PD = ( ilość lokalizacji z download >= 8196 kbs x 5 pkt) /23  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalnie oferta może uzyskać w powyższym kryterium  5 pkt.

PU- punkty przyznane za  prędkość wysyłania - upload. Waga 10 %. W kryterium „upload” zastosowany zostanie wzór: PU = [ ilość lokalizacji z upload  <2048;4096)kbs  x 5 pkt + ilość lokalizacji z upload  >=4096 kbs  x 10 pkt] /23 z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalnie oferta może uzyskać w powyższym kryterium  10 pkt.

PM- punkty przyznane za  moduł monitorowania łącza. Waga 10 %. W kryterium „monitoring” zastosowany zostanie wzór: PM = brak 0 pkt , rozproszony 5 pkt, scentralizowany 10 pkt Maksymalnie oferta może uzyskać w powyższym kryterium  10 pkt.

PR- punkty przyznane za  utrzymanie revDNS. Waga 5 %. W kryterium „revDNS” zastosowany zostanie wzór: PR= brak 0 pkt , utrzymanie revDNS 5 pkt. Maksymalnie oferta może uzyskać w powyższym kryterium  5 pkt.

PA- punkty przyznane za  maksymalny czas usunięcia awarii. Waga 2 %. W kryterium „czas usunięcia awarii” zastosowany zostanie wzór: PA= 24h: 0 pkt , 8h : 2 pkt. Maksymalnie oferta może uzyskać w powyższym kryterium  2 pkt

 

 1. Istotne inne warunki zamówienia:

 

 1. Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w „Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej   w złotych kwoty 30 tys. euro” z 04.06.2014r. (http://piorin.gov.pl/download/gfx/piorin/pl/defaultstronaopisowa/1199/2/1/regulaminzampub040614_do30tys_wiorinwroclaw.pdf)
 2. Minimalne wymagane warunki jakie muszą spełniać składane oferty opisane są szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (zał.  Z1 ).
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik Z1) oraz formularz ofertowy Wykonawcy (załącznik Z2) stanowić będą  integralną część zawieranej umowy na świadczenie usług dostępu do internetu. W przypadku istnienia niejednoznaczności lub sprzeczności zapisów umowy (lub jej innych załączników) z postanowieniami Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia  (załącznik Z1) lub formularza ofertowego Wykonawcy (załącznik Z2) strony zgodnie przyjmą wyższość zapisów Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia  i formularza ofertowego Wykonawcy nad innymi zapisami.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo w ramach potrzeb zlecenia realizacji  zamówień dodatkowych dotyczących przedmiotu zamówienia w trakcie trwania zamówienia podstawowego do wysokości 20 %.
 5. Zakres dopuszczalnych, ewentualnych zmian w umowie określają przypadki Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (załącznik Z1) opisane w punktach od 8 b) do 8h)

Rodzaj dokumentu: Pytania i Odpowiedzi

Odpowiedzi nr 1 na złożone zapytania w sprawie postępowania w załączeniu Data:
opublikował:
2016-11-23
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2016-11-30
Mariusz Łuczyk 

Rodzaj dokumentu: Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejsze w załączeniu (skan) Data:
opublikował:
2016-11-30
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2016-12-06
Mariusz Łuczyk 

Rodzaj dokumentu: Informacja o udzieleniu oferty

WIORiN we Wrocławiu informuje, że w dniu 28.12.2016 r. została w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawarta umowa na jego realizację zgodnie z wyborem najkorzystniejszej oferty. Data:
opublikował:
2016-12-06
Mariusz Łuczyk 

Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Mariusz Łuczyk
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 23.11.2016 10:53
Data ostatniej aktualizacji informacji: 30.12.2016 12:15
Sprawdź historię zmian