Świadczenie usług telefonii komórkowej ( bez dostawy telefonów) dla WIORiN we Wrocławiu

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług telefonii komórkowej dla WIORiN we Wrocławiu. Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 04.06.2014 r.Proszę kliknąć na nr postępowania ( z lewej strony) aby uzyskać szczegóły

Zamawiający:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 15-17,  50-044 Wrocław
NIP              897-16-70-405
REGON       932791158
WWW:        www.piorin.gov.pl/wroclaw
email:         
telefon:        071/ 371-84-35
fax.:             071/ 371-84-32

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę telefonii komórkowej ( połączenia głosowe, SMS, MMS, pakietowy przesył danych, roaming ) dla grupy kart SIM. Ilość kart tworzących  grupę 61 szt. (57 szt. przeniesienie numeru, 4 nowe aktywacje). Wykaz numerów do przenoszenia w zał. 2b

 

Termin składania ofert:    05. 12.2014r. do godz. 10:00

 

Termin realizacji zamówienia :   Umowa zawarta na 24 miesiące począwszy od 01.01.2015 roku z zachowaniem ciągłej aktywności numerów.

Osoba kontaktowa ze strony Zamawiającego: Mariusz Łuczyk , Mieczysław Dynaka tel. 071/371-84-35 w.38 lub 506-399-639 lub 604-97-56-68

 

Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
 

Wypełniony i podpisany (parafowany na każdej stronie) przez Oferenta formularz ofertowy ( zał. nr 1 ) należy przesłać w jednej z dopuszczalnych postaci

  1. zeskanowanej na adres email .
  2. faxem na nr 071/ 371-84-32
  3. w wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego ( sekretariat parter)

 

Kryterium wyboru ofert:  Minimalizacja ceny brutto za całą wartość zamówienia obliczoną na podstawie szacowanego wykorzystania usług wg formularza ofertowego. 

 

Istotne inne warunki zamówienia:

 

  1. Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w „Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej   w złotych kwoty 30 tys. euro” z 04.06.2014r. (http://piorin.gov.pl/download/gfx/piorin/pl/defaultstronaopisowa/1199/2/1/regulaminzampub040614_do30tys_wiorinwroclaw.pdf)
  2. Minimalne wymagane warunki jakie muszą spełniać składane oferty opisane są w formularzu ofertowym (zał. nr 1 ).
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo w ramach potrzeb zlecenia realizacji  zamówień dodatkowych dotyczących przedmiotu zamówienia w trakcie trwania zamówienia podstawowego do wysokości 20 %.

Rodzaj dokumentu: Pytania i Odpowiedzi

Informujemy iż w dniu 01.12.2014 r. wpłynęły zapytania. Treść pytań i udzielone odpowiedzi dostępne w załączniku ( odpowiedzi na pytania nr 1 ) Data:
opublikował:

 
Data:
opublikował:
2014-12-02
Mariusz Łuczyk 

Rodzaj dokumentu: Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączeniu. Data:
opublikował:
2014-12-02
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2014-12-08
Mariusz Łuczyk 

Rodzaj dokumentu: Inne

Data:
opublikował:
2014-11-26
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2014-11-26
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2014-11-26
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2014-11-26
Mariusz Łuczyk 

Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Mariusz Łuczyk
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 26.11.2014 08:22
Data ostatniej aktualizacji informacji: 20.07.2015 10:54
Sprawdź historię zmian