Świadczenie usług stacjonarnego dostepu do internetu dla WIORiN we Wrocławiu i jego Oddz/Del. (WAD.2601.398.2014 - cz. nr 1)

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług stacjonarnego dostępu do internetu dla WIORiN we Wrocławiu i jego Oddziałów/Delegatur. Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 04.06.2014 r.Proszę kliknąć na nr postępowania ( z lewej strony) aby uzyskać szczegóły

 1. Zamawiający:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 15-17,  50-044 Wrocław
  NIP              897-16-70-405,                                  REGON       932791158
  WWW:        
  telefon:        071/ 371-84-35,                                fax.:             071/ 371-84-32
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług stałego, stacjonarnego dostępu do Internetu w jednostkach organizacyjnych WIORiN (27 łączy 4096/1024). Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, wymagania, wykaz  lokalizacji zawiera załączniki nr 1
 3. Termin składania ofert:    15.12.2014r. do godz. 14:00
 4. Termin realizacji zamówienia :   Umowa zawarta na 24 miesiące począwszy od 01.01.2015 roku  (wyjątek: jedno łącze na 4 miesiące z możliwością bezodszkodowawczego wypowiedzenia)
 5. Osoba kontaktowa ze strony Zamawiającego: Mariusz Łuczyk , Mieczysław Dynaka tel. 071/371-84-35 w.38 lub 506-399-639 lub 604-97-56-68
 6. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
  Wypełniony i podpisany (parafowany na każdej stronie) przez Oferenta formularz ofertowy ( zał. nr 2 ) należy przesłać w jednej z dopuszczalnych postaci
  a) zeskanowanej na adres email .
  b) faxem na nr 071/ 371-84-32
  c) w wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego ( sekretariat parter)
 7. Kryterium wyboru ofert:  Minimalizacja ceny brutto za całą wartość zamówienia obliczoną na podstawie szacowanego wykorzystania usług wg formularza ofertowego. 
 8. Istotne inne warunki zamówienia:

 

 1. Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w „Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro” z 04.06.2014r. (http://piorin.gov.pl/download/gfx/piorin/pl/defaultstronaopisowa/1199/2/1/regulaminzampub040614_do30tys_wiorinwroclaw.pdf)
 2. Minimalne wymagane warunki jakie muszą spełniać składane oferty opisane są szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 ).
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo w ramach potrzeb zlecenia realizacji  zamówień dodatkowych dotyczących przedmiotu zamówienia w trakcie trwania zamówienia podstawowego do wysokości 20 %.

Rodzaj dokumentu: Pytania i Odpowiedzi

W załączeniu pytania i udzielone odpowiedzi ( nr 1) Data:
opublikował:

 
Data:
opublikował:
2014-12-10
Mariusz Łuczyk 

Rodzaj dokumentu: Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączeniu. Data:
opublikował:
2014-12-10
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2014-12-16
Mariusz Łuczyk 

Rodzaj dokumentu: Inne

Data:
opublikował:
2014-12-05
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2014-12-05
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2014-12-05
Mariusz Łuczyk 

Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Mariusz Łuczyk
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 05.12.2014 09:08
Data ostatniej aktualizacji informacji: 02.01.2019 07:35
Sprawdź historię zmian