Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym dla WIORiN we Wrocławiu

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu i jego komórek organizacyjnych. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym i na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 04.06.2014 r.

I. Zamawiający:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu,
ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław

NIP 897-16-70-405, REGON 932791158

WWW:

telefon: 071/ 371-84-35 , fax: 071/ 371-84-32

 

II. Opis przedmiotu zamówienia i jego wielkość.

 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie powszechnych usług pocztowych  w rozumieniu i zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe ( Dz. U z 2012.  poz. 1529). w obrocie krajowym i zagranicznym dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we  Wrocławiu w zakresie: przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek i paczek.
 2. Wykonawca będzie doręczał przesyłki krajowe zaliczane do powszechnych usług pocztowych z zachowaniem wskaźników terminowości doręczeń przesyłek w obrocie krajowym  wskazanych w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia  2013r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wykonawczego (Dz. U. z 2013r. poz. 545).
 3. Wykonawca musi posiadać placówki nadawczo-odbiorcze  minimum po 1 (jednej) w każdym mieście powiatowym.
 4. Nadanie przesyłki/paczki następować będzie w dniu ich odbioru przez Wykonawcę poprzez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w lokalizacjach komórek organizacyjnych Zamawiającego oraz w placówkach nadawczych Wykonawcy w zależności od rodzaju przesyłki  - zgodnie z postanowieniami zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  oraz ilość przewidywanych usług pocztowych zawiera załącznik nr 1 (część A i B). Ilości przewidywanych usług pocztowych wskazane w załączniku nr 1 (część  B) są  wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi w celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy z którym Zamawiający podpisze umowę, nie przysługuje roszczenie o realizację ilości usług i wielkości przesyłek w poszczególnych kategoriach podanych  w/w załączniku.

 

V. Termin realizacji zamówienia :  umowa od 01.09.2015r. do 31.08.2017r. ( 24 miesiące)

 

VI. Termin składania ofert:  31.07.2015 r. do godz. 1000,  termin związania ofertą 30 dni.

 

VII. Osoba kontaktowa z ramienia Zamawiającego: Mieczysław Dynaka tel. 71/371-84-35 wew. 38 (604975668), Izabela Małolepsza 71/371-84-35

VIII. Sposób przygotowania i dostarczenia ofert  

 1. Oferta musi zawierać:
  1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy  - załącznik nr 1 ( część A i B ),
  2. dokument potwierdzające, iż wykonawca został wpisany do rejestru operatorów pocztowych.
  3. wzór Umowy wg projektu Oferenta.
 2. Ofertę  (czytelną !) wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać w jednej z dopuszczalnej postaci:
  1.  zeskanowaną na adres email .
  2. faxem na nr 071/ 371-84-32
  3. w wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego ( sekretariat pok. nr 2, parter )

 

IX. Kryterium wyboru ofert: 100 % cena – minimalizacja

X. Istotne inne warunki zamówienia:

 1. Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w „Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tysięcy euro” z dnia 04 czerwca 2014 r. (http://piorin.gov.pl/ds-pi/ds-stanowienie/)
 2. Zamawiający podpisze z wybranym Oferentem umowę, wg jego projektu, który zostanie dołączony do oferty.
 3. Formularz ofertowy  tj. załącznik nr 1 (część A – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i część B – oferta Wykonawcy ) stanowić będzie integralną część umowy.  W przypadku istnienia niejednoznaczności lub sprzeczności zapisów umowy (lub jej innych załączników) z postanowieniami formularza ofertowego ( część A i B) Strony zgodnie przyjmują wyższość zapisów formularza ofertowego nad innymi zapisami.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo udzielenia wybranemu Wykonawcy zamówień dodatkowych lub uzupełniających w wysokości do 50 % zamówienia podstawowego bez konieczności przeprowadzania kolejnego postępowania, o ile podyktowane to będzie bieżącą potrzebą Zamawiającego i uzasadnione rachunkiem ekonomicznym.

 

XI. Załączniki:

 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1  ( część A - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, część B oferta Wykonawcy – formularz)

Rodzaj dokumentu: SIWZ

Data:
opublikował:
2015-07-24
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2015-07-24
Mariusz Łuczyk 

Rodzaj dokumentu: Informacja o wyborze oferty

Informujemy iż w dniu 07.08.2015 r. w przedmiotowym postępowaniu został dokonany wybór najkorzystniejszej oferty. Szczegóły w załączeniu. Data:
opublikował:
2015-07-24
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2015-08-07
Mariusz Łuczyk 

Rodzaj dokumentu: Informacja o udzieleniu oferty

Informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu została zawarta w dniu 25.08.2015 umowa zgodnie z wyborem najkorzystniejszej oferty Data:
opublikował:
2015-08-07
Mariusz Łuczyk 

Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Mariusz Łuczyk
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 24.07.2015 12:14
Data ostatniej aktualizacji informacji: 01.09.2015 16:18
Sprawdź historię zmian