Świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla WIORiN we Wrocławiu

Zmodyfikowane zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu i jego komórek organizacyjnych. Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 29.12.2017 r.

I. Zamawiający:

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu,
ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław

 

NIP: 897-16-70-405, REGON:932791158

WWW: www.piorin.gov.pl/wiorin/dolnoslaskie, e-mail:

telefon: 71 371 84 35,fax: 71 371 84 32  

II. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie powszechnych usług pocztowych oraz świadczenie usług kurierskich w rozumieniu i zgodnie z ustawą
  z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2188)
  w obrocie krajowymi i zagranicznym dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu w zakresie: przyjmowania i doręczania przesyłek listowych, paczek i przesyłek kurierskich oraz świadczenie usługi odbioru przesyłek od klienta (tzw. usługa poczty firmowej) trzy razy w tygodniu.
 2. Wykonawca będzie doręczał przesyłki krajowe zaliczane do powszechnych usług pocztowych z zachowaniem wskaźników terminowości doręczeń przesyłek w obrocie krajowym wskazanych w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2013 r., poz. 545).
 3. Wykonawca musi posiadać placówki nadawczo-odbiorcze minimum po jednej
  w każdym mieście powiatowym na terenie kraju.
 4. Nadanie przesyłki listowej/paczki/przesyłki kurierskiej następować będzie w dniu ich odbioru przez Wykonawcę poprzez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
  w lokalizacjach komórek organizacyjnych Zamawiającego oraz placówkach nadawczych Wykonawcy w zależności od rodzaju przesyłki – zgodnie
  z postanowieniami zawartymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1, ilość przewidywanych usług pocztowych wskazana jest w formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 2. Ilości te są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi w celu porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie z tytułu ilości nadanych przesyłek w poszczególnych kategoriach podanych w Załączniku nr 2.

 

III. Termin realizacji zamówienia:

Umowa zawarta od 01.09.2019 r. do 31.08.2021 r. (24 miesiące).

 

IV. Termin składanie ofert: do 12.07.2019 r. do godz. 1400, termin związania ofertą 14 dni.

 

V. Osoby do kontaktu z ramienia Zamawiającego: Mieczysław Dynaka, tel. 71 3718435 wew. 39, kom. 604 975 668, Anna Maciołek,

     tel. 71 3718435 wew. 31.

 

VI. Sposób przygotowania i dostarczenia ofert:

 1. Oferta musi zawierać:
 1. Wypełniony i podpisany formularz oferty – Załącznik nr 2.
 2. Dokumenty potwierdzające, iż Wykonawca został wpisany do rejestru operatorów pocztowych.
 3. Wzór umowy wg projektu Wykonawcy.

      2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć w jednej z dopuszczalnych postaci:

 1. Zeskanowaną na adres email .
 2. Faxem na nr 71 3718432.
 3. W wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego (sekretariat, wysoki parter,
  pok. nr 2).

 

VII. Kryteria wyboru ofert: Cena brutto – 100% (minimalizacja).

 

VIII. Inne istotne warunki zamówienia:

 1. Postępowanie jest prowadzone  w trybie podstawowym na zasadach określonych
  w „Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro” z 29.12.2017r. http://piorin.gov.pl/download/gfx/piorin/pl/defaultstronaopisowa/1199/2/1/reg_zp_do30tyseuro_z_29.12.2017.pdf.
 2. Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę uwzględniającą wszystkie warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia i złożonej ofercie oraz warunki realizacji umowy, a w szczególności: przedmiot i wielkość zamówienia, miejsce świadczenia usług, termin realizacji, zasady rozliczeń, płatności, obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego, sposób reklamacji, kary umowne, a także warunki ewentualnego rozwiązania umowy przed upływem terminu jej obowiązywania wg projektu, który zostanie dołączony do oferty.
 3. Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i Załącznik nr 2 – formularz oferty stanowić będą integralną część umowy. W przypadku istnienia niejednoznaczności lub sprzeczności zapisów umowy (lub jej innych załączników) z zapisami Załącznika nr 1 i/lub Załącznika nr 2, strony zgodnie przyjmują wyższość zapisów tych dokumentów nad zapisami zawartymi w umowie.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia wybranemu Wykonawcy zamówień dodatkowych lub uzupełniających w wysokości do 15% zamówienia podstawowego.
  o ile podyktowane to będzie bieżącą potrzebą Zamawiającego i uzasadnione rachunkiem ekonomicznym.
 5. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanego dalej RODO informujemy, iż:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, ul. Piłsudkiego 15-17, 50-044 Wrocław;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Anna Maciołek,
  , tel. 71 371 84 35 wew. 31;
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przedmiotowego postępowania oraz w przypadku wybrania Pani/Pana oferty za najkorzystniejszą
  w celu zawarcia umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 • Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny
  do realizacji zadań wynikających z zawartej umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami (np. dotyczącymi archiwizacji dokumentów);
 • posiadają Państwa prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania (skorzystanie z prawa sprostowania nie może jednak skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie przedmiotowego postępowania, zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa, ani naruszać integralności protokołu zamówienia publicznego oraz jego załączników), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
  w tym również w formie profilowania oraz nie będą przekazywane do państw trzecich;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odrzuceniem oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu lub odmową zawarcia umowy i realizacji zamówienia.

 

IX Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
 2. Załącznik nr 2 – formularz oferty.     

Rodzaj dokumentu: Informacja o dodaniu

Data:
opublikował:
2019-07-05
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: SIWZ

Data:
opublikował:
2019-07-05
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2019-07-05
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: Pytania i Odpowiedzi

Informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania. Skan odpowiedzi nr 1 z 21.06.2019 r. w załączeniu. Data:
opublikował:
2019-07-05
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2019-06-21
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: Zmiana specyfikacji

Informujemy, że zapytanie ofertowe oraz załączniki nr 1 i 2 zostały zmodyfikowane. W związku z tym termin składania ofert został przedłużony do dnia 12.07.2019 r. do godziny 14.00. Prosimy o składanie ofert na aktualnym formularzu oferty (załącznik nr 2). Oferty złożone na poprzedniej wersji formularza oferty nie będą rozpatrywane. Data:
opublikował:
2019-06-21
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: Zmiana Ogłoszenia

Informujemy, że zapytanie ofertowe oraz załączniki nr 1 i 2 zostały zmodyfikowane. W związku z tym termin składania ofert został przedłużony do dnia 12.07.2019 r. do godziny 14.00. Prosimy o składanie ofert na aktualnym formularzu oferty (załącznik nr 2). Oferty złożone na poprzedniej wersji formularza oferty nie będą rozpatrywane. Data:
opublikował:
2019-06-21
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: Informacja o wyborze oferty

WIORiN we Wrocławiu informuje, że w dniu 18.07.2019 r. w przedmiotowym postępowaniu została wybrana najkorzystniejsza oferta. Szczegóły w załączeniu. Data:
opublikował:
2019-06-21
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2019-07-18
Anna Maciołek 

Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Anna Maciołek
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 14.06.2019 11:40
Data ostatniej aktualizacji informacji: 18.07.2019 08:36
Sprawdź historię zmian