Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (E) i zaazotowanego (Lw) dla obiektów WIORIN we Wrocławiu

Zapytanie ofertowe na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego (E) i zaazotowanego (Lw), dla obiektów WIORIN we Wrocławiu położonych na terenie województwa dolnośląskiego. Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 29.12.2017 r.

I. Zamawiający:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu,
  ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław

NIP 897-16-70-405

REGON: 932791158

WWW: www.piorin.gov.pl/wroclaw

e-mail:

telefon: 71/ 371-84-35, fax: 71/ 371-84-32

 

II. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa :

 1. gazu ziemnego wysokometanowego (Zadanie nr 1),
 2. gazu ziemnego zaazotowanego (Zadanie nr 2).

dla obiektów należących do WIORiN we Wrocławiu położonych na terenie województwa dolnośląskiego na potrzeby eksploatacyjne budynków (głównie ogrzewanie) zgodnie
ze szczegółowym zestawieniem zbiorczym (rodzaj gazu i jego zużycie, punkty poboru, aktualna grupa taryfowa) opisanym w załączniku Z2.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodów CPV: 09123000-7 – gaz ziemny, 65210000-8 – przesył gazu.

2. Dostarczany gaz ziemny powinien spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz

    rozporządzeniamwykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.

3. Szacunkowa łączna ilość gazu zamawiana w okresie objętym umową (przez okres 24 miesięcy) wynosi:

 1. gaz wysokometanowy- 400 000 kWh = 35 456 m3 (Zadanie nr 1),
 2. gaz zaazotowany– 150 000 kWh = 13 671 m3 (Zadanie nr 2)

Wyżej wymieniona ilość gazu, jest wielkością szacunkową, ustalona jako średnie  zużycie i w trakcie realizacji umowy może ulec zmianie w zakresie +/- 10 %. Zmiana nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

4. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo zmiany ilości punktów poboru (zwiększenie lub zmniejszenie) w przypadku, gdyby

    zaszła taka konieczność wynikająca z potrzeb Zamawiającego (np. zmiany organizacyjne), bez prawa do odszkodowania z tytułu wcześniejszego

    rozwiązania umowy.

5. Przed rozpoczęciem dostawy gazu Wykonawca dokona wszelkich czynności i uzgodnień z dotychczasowym dostawcą gazu, niezbędnych do  

    przeprowadzenia procedury zmiany dostawcy.

6. Zamawiający oświadcza, że dla wszystkich punktach poboru:

 1. dysponuje tytułami prawnymi do lokalu w postaci decyzji o trwałym zarządzie
 2. posiada zawarte umowy, na czas określony (umowy obowiązują do dnia 31.08.2019 r.) z PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. (Zadanie nr 2) oraz Hermes Energy Group S.A. (Zadanie nr 1) na kompleksową dostawę gazu, który jest przeznaczony na cele grzewcze i podlega zwolnieniu z akcyzy (art. 31b ust.2 ustawy o podatku akcyzowym - Dz. U. z 2014 r. poz. 752).

III Termin składania ofert: 29.07.2019 r. do godz. 12:00, czas związania ofertą 30 dni.

 

IV. Termin realizacji zamówienia: dostawy energii przez okres 24 miesięcy, począwszy od 01.09.2019 r.

 

V. Osoba kontaktowa z ramienia Zamawiającego: Mieczysław Dynaka, tel. 71-371 84 35, kom. 604 975 668, Ewa Rozbrojová Zaremba tel. 71-371 84 35 wew. 31.

 

VI. Wykaz dokumentów i warunki jakie muszą spełnić Wykonawcy (Oferenci):

 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie Oferenci posiadający:
  1. aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi,
  2. aktualną umowę z operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania paliwa gazowego lub posiadanie uprawień do wykonywania tych usług we własnym zakresie.
 2. Kompletna Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
 1. wypełniony i podpisany przez Wykonawcę FORMULARZ OFERTY
  (załącznik Z1)
  ,
 2. wzór umowy kompleksowej Wykonawcy (integralną częścią umowy będzie formularz ofertowy i załącznik Z2), w którym określone będą wszystkie warunki realizacji umowy, a w szczególności: przedmiot i wielkość zamówienia, miejsce świadczenia – punkt poboru gazu, termin realizacji, zasady rozliczeń, płatności, obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego, sposób reklamacji, kary umowne, zmiany wartości opłat regulowanych urzędowo, a także warunki ewentualnego rozwiązania umowy przed upływem terminu jej obowiązywania. Zamawiający preferuje podpisanie zbiorczej umowy na świadczenie kompleksowych dostaw gazu dla punktów poboru wykazanych w załączniku Z2.

3. Ofertę należy przesłać w jednej z dopuszczalnych postaci:

 1. zeskanowanej na adres email .,
 2. faxem na nr 071/ 371-84-32,
 3. w wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego (sekretariat, wysoki parter,
  pok. nr 2).

 

VII. Kryterium wyboru ofert:

            Cena brutto 100% - minimalizacja.

VIII. Istotne inne warunki postępowania:

 1. Postępowanie jest prowadzone  w trybie podstawowym na zasadach określonych
  w „Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro” z 29.12.2017r. http://piorin.gov.pl/download/gfx/piorin/pl/defaultstronaopisowa/1199/2/1/reg_zp_do30tyseuro_z_29.12.2017.pdf
 2. Zamawiający zawrze w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia postępowania umowę
  z Wykonawcą/Oferentem, którego oferta w danej części (Zadanie 1 i/lub Zadanie 2) została wybrana za najkorzystniejszą.
 3. Zaoferowana treść umowy powinna zawierać w szczególności:

- zagwarantowanie stałej wysokości opłaty handlowej (jeżeli taka występuje),

- zagwarantowanie, iż ceny jednostkowe netto za paliwo gazowe (zł netto za 1 kWh) nie będą wyższe niż te, które zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom z wyjątkiem stawki podatku akcyzowego, jeżeli dostarczany gaz ziemny będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem akcyzowym,

- ceny jednostkowe netto za opłatę dystrybucyjną będą mogły podlegać zmianom tylko w przypadku zmiany stawek w taryfie dla usług

  dystrybucji paliw gazowych zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, do którego sieci przyłączony jest punkt poboru oraz

  grupy taryfowej, do której został on zakwalifikowany.

- okres rozliczeniowy powinien wynosić min. 1 miesiąc (preferowany okres 2 miesięczny),

- termin płatności min. 14 dni od otrzymania faktury lub 21 dni od wystawienia -dokumentu obciążającego Zamawiającego, za dzień

  zapłaty uznaje się dzień złożenia zlecenia przelewu w banku Zamawiającego, faktura (zbiorcza lub rozdzielna – zgodnie z wybraną ofertą)

  będzie wystawiana nie rzadziej niż raz na dwa miesiące,

- symetryczne kary dla obu stron w przypadku zerwania umowy,

- bezkosztowe przeniesienie punktu poboru gazu ziemnego, rezygnacja bądź dodanie kolejnego punktu poboru gazu ze względu na zmiany organizacyjne Zamawiającego,

4. Załączniki Z1 (Formularz oferty) oraz Z2 (szczegółowe zestawienie – rodzaj gazu i jego zużycie, punkty poboru, aktualna grupa taryfowa)

     stanowić będą integralną część zawieranej umowy.

5. Wykonawca własnym staraniem i kosztem przeprowadzi proces rozwiązania umowy z dotychczasowymi dostawcami gazu – PGNiG oraz Hermes

     Energy Group S.A.

6. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanego

     dalej RODO informujemy, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, ul. Piłsudkiego 15-17, 50-044 Wrocław;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panią Anną Maciołek -
  , tel. 71 371 84 35 wew. 31;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przedmiotowego postępowania oraz w przypadku wybrania Pani/Pana oferty za najkorzystniejszą
  w celu zawarcia umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z zawartej umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny
  z obowiązującymi przepisami (np. dotyczącymi archiwizacji dokumentów);
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania (skorzystanie z prawa sprostowania nie może jednak skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie przedmiotowego postępowania, zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa, ani naruszać integralności protokołu zamówienia publicznego oraz jego załączników), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania oraz nie będą przekazywane do państw trzecich;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odrzuceniem oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu lub odmową zawarcia umowy i realizacji zamówienia

Rodzaj dokumentu: Informacja o dodaniu

Data:
opublikował:
2019-07-15
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: SIWZ

Data:
opublikował:
2019-07-15
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2019-07-15
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: Pytania i Odpowiedzi

Informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania. Skan odpowiedzi nr 1 z 22.07.2019 r. w załączeniu. Data:
opublikował:
2019-07-15
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2019-07-22
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: Informacja o wyborze oferty

WIORiN we Wrocławiu informuje, że w dniu 31.07.2019 r. w przedmiotowym postępowaniu w Zadaniu 1 została wybrana najkorzystniejsza oferta. Szczegóły w załączeniu. Data:
opublikował:
2019-07-22
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2019-07-31
Anna Maciołek 

Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Anna Maciołek
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 15.07.2019 08:26
Data ostatniej aktualizacji informacji: 31.07.2019 09:40
Sprawdź historię zmian