Instalacja i usługa symetrycznego światłowodowego dostępu do internetu dla WIORiN we Wrocławiu

Zapytanie ofertowe postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na usługę symetrycznego dostępu do Internetu (w technologii światłowodowej) dla WIORiN we Wrocławiu (WAD 2601.179.2015)

 1. Zamawiający:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, 
  ul. Piłsudskiego 15-17,  50-044 Wrocław

  NIP              897-16-70-405,     REGON       932791158
  WWW:        
  telefon:        071/ 371-84-35,                                fax.:             071/ 371-84-32
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest instalacja oraz świadczenie usług stałego, stacjonarnego, symetrycznego,  światłowodowego dostępu do Internetu w siedzibie  WIORiN we Wrocławiu o przepustowości 20 Mb/s.
  Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz stawiane wymagania zawiera załącznik nr 1 w części A 
 3. Termin składania ofert:    22. 06.2015r. do godz. 12:00
 4. Termin realizacji zamówienia :   Umowa zawarta na 24 miesiące od daty uruchomienia usługi.
  Termin uruchomienia usługi (ostateczny) : nie później niż od  01 .10.2015 r.
 5. Osoba kontaktowa ze strony Zamawiającego: Mariusz Łuczyk , Mieczysław Dynaka tel. 071/371-84-35 w.38 lub 506-399-639 lub 604-97-56-68
 6. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
  Wypełniony i podpisany (parafowany na każdej stronie) przez Wykonawcę  formularz ofertowy (zał. nr 1)  należy przesłać w jednej z dopuszczalnych postaci
  1. zeskanowanej na adres email .
  2. faxem na nr 071/ 371-84-32
  3. w wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego ( sekretariat parter)
 7. Kryterium wyboru ofert:  
  Cena - waga 96 %,  wielkość puli przyznanych adresów IP – waga 1%, maksymalny czas naprawy – waga 1 %, termin uruchomienia usługi – waga 2%,
  Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta która otrzyma najwyższą łączną wartość punktową obliczaną wg wzoru:
  P=Pc+Pip+Pn+Pt gdzie
  Pc= (wartość oferty brutto z najniższą ceną/ wartość badanej oferty brutto) * 0,96 - [wartość punktowa w kryterium cenowym obliczona z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, zaokrąglanie wg reguł matematycznych, maksymalna ilość punktów do uzyskania 96]
  Pip= 0 lub 1 pkt. - [wartość punktowa w kryterium oferowanej adresacji IP,  przyznana zgodnie z pkt. 5a szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – zał. nr 1 część A]
  Pn= 0 lub 1 pkt. - [wartość punktowa w kryterium czasu naprawy awarii,  przyznana zgodnie z pkt. 5b szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – zał. nr 1 część A]
  Pt= 0 lub 1 lub 2 pkt. - [wartość punktowa w kryterium deklarowanego terminu uruchomienia  usługi,  przyznana zgodnie z pkt. 5c szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – zał. nr 1 część A]
 8. Istotne inne warunki zamówienia:

 

 1. Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w „Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro” z 04.06.2014r. (http://piorin.gov.pl/download/gfx/piorin/pl/defaultstronaopisowa/1199/2/1/regulaminzampub040614_do30tys_wiorinwroclaw.pdf)
 2. minimalne wymagane warunki jakie musi spełniać usługa  składanej oferty  są opisane
  w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 część A ).
 3. w celu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę. Integralną częścią umowy będzie formularz ofertowy (zał. nr 1 część A i B).
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo w ramach potrzeb zlecenia realizacji  zamówień dodatkowych i uzupełniających (np. zwiększenie przepustowości łącza) dotyczących przedmiotu zamówienia w trakcie trwania zamówienia podstawowego do wysokości 20 %. Zakres tych zamówień określa tym samym zakres ewentualnych przewidywanych dopuszczalnych zmian w umowie.

Rodzaj dokumentu: SIWZ

Data:
opublikował:
2015-06-12
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2015-06-12
Mariusz Łuczyk 

Rodzaj dokumentu: Informacja o wyborze oferty

W dniu 23.06.2015 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Za powyższą została uznana oferta firmy: 3S S.A, ul. Ligocka 103 budynek 8, 40-568 Katowice za łączną kwotę 14 317,20 zł brutto ( słownie: czternaście tysięcy trzysta siedemnaście złotych dwadzieścia groszy) Pełna treść informacji znajduje się w załączeniu (skan) Data:
opublikował:
2015-06-12
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2015-06-23
Mariusz Łuczyk 

Rodzaj dokumentu: Informacja o udzieleniu oferty

Informujemy iż w dniu 01.07.2015 r. została zawarta umowa na realizację przedmiotowego zamówienia zgodnie z wyborem najkorzystniejszej oferty Data:
opublikował:
2015-06-23
Mariusz Łuczyk 

Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Mariusz Łuczyk
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 12.06.2015 12:58
Data ostatniej aktualizacji informacji: 20.07.2015 10:50
Sprawdź historię zmian