Dostawa zestawu rejestratorów temeperatury i wilgotności dla PON

Zapytanie ofertowe na dostawę zestawu rejestratorów temperatury i wilgotności dla PON.Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 04.06.2014 r.

 1. Zamawiający:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu,  ul. Piłsudskiego 15-17,  50-044 Wrocław
  NIP              897-16-70-405,                              REGON       932791158
  WWW:        www.piorin.gov.pl/dolnoslaske     email:          wi-wroclaw@piorin.gov.pl
  telefon:        (71) 371-84-35,                              fax.:             (71) 371-84-32
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę zestawu do pomiaru i rejestracji  temperatury oraz wilgotności w postaci: radiowy rejestrator temperatury- 4 szt., radiowy rejestrator temperatury i wilgotności - 1 szt., baza odczytowa wraz z oprogramowaniem – 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający wymagania techniczne  stanowi załącznik nr 1. 
 3. Termin składania ofert:    29 września 2017r. do godz. 12:00.
 4. Termin związania ofertą:  30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
 5. Termin realizacji zamówienia :   30 dni od daty podpisania umowy.
 6. Osoba kontaktowa ze strony Zamawiającego: Mariusz Łuczyk , Mieczysław Dynaka tel. 071/371-84-35 w.38 lub 506-399-639 lub 604-97-56-68
 7. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
  Wypełniony i podpisany (parafowany na każdej stronie) przez Oferenta formularz ofertowy (zał. nr 2)  należy przesłać w jednej z dopuszczalnych postaci
  1. zeskanowanej na adres email .
  2. faxem na nr 071/ 371-84-32
  3. w wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego ( sekretariat parter)
 8. Kryterium wyboru ofert:  Minimalizacja ceny brutto za całą wartość zamówienia.
 9. Istotne inne warunki zamówienia:

 

 1. Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w „Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej             w złotych kwoty 30 tys. euro” z 04.06.2014r. (http://piorin.gov.pl/download/gfx/piorin/pl/defaultstronaopisowa/1199/2/1/regulaminzampub040614_do30tys_wiorinwroclaw.pdf)
 2. Minimalne wymagane warunki jakie musi spełniać  oferowany sprzęt opisane są szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1).
 3. Istotne warunki umowy określa projekt umowy (zał. nr 3).

 

Rodzaj dokumentu: Informacja o wyborze oferty

Informujemy, że w dniu 02.10.2017r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Szczegóły w załączeniu (skan) Data:
opublikował:
2017-09-21
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2017-10-02
Mariusz Łuczyk 

Rodzaj dokumentu: Informacja o udzieleniu oferty

Informujemy, że w dniu 06.10.2017 r. została zawarta umowa na realizację przedmiotowego zamówienia zgodnie z wyborem najkorzystniejszej oferty Data:
opublikował:
2017-10-02
Mariusz Łuczyk 

Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Mariusz Łuczyk
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 21.09.2017 07:11
Data ostatniej aktualizacji informacji: 10.10.2017 08:03
Sprawdź historię zmian