Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz drobnych elementów komputerowych dla WIORiN we Wrocławiu

Zapytanie ofertowe postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz drobnych elementów komputerowych dla WIORiN we Wrocławiu (WAD.2601.369.2016)

 1. Zamawiający:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 15-17,  50-044 Wrocław
  NIP  897-16-70-405,  REGON  932791158
  WWW:
  telefon:   071/ 371-84-35,  fax.:     071/ 371-84-32

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje  dostawę zestawów komputerowych  z oprogramowaniem systemowym oraz  licencji pakietu MS Office oraz drobnych elementów komputerowych dla WIORiN we Wrocławiu. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawierający ilość, wymagania techniczne  zawiera załączniki nr 1. 

 

 1. Termin składania ofert:    07. 12.2016r. do godz. 12:00
 2. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
 3. Termin realizacji zamówienia :   w ciągu 14 dni  kalendarzowych od daty podpisania umowy lub 10 dni (opcja fakultatywna)
 4. Osoba kontaktowa ze strony Zamawiającego: Mariusz Łuczyk , Mieczysław Dynaka tel. 071/371-84-35 w.38 lub 506-399-639 lub 604-97-56-68
 5. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:

Wypełniony i podpisany (parafowany na każdej stronie) przez Oferenta formularz ofertowy (zał. nr 2)  oraz dokumenty potwierdzające  odpowiednie wymagane certyfikaty  (jednostka centralna) należy przesłać w jednej z dopuszczalnych postaci

 1. zeskanowanej na adres email .
 2. faxem na nr 071/ 371-84-32
 3. w wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego ( sekretariat parter)

 

 1. Kryterium wyboru ofert:

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta która uzyska najwyższą łączną wartość punktową P obliczaną wg wzoru: P= PC +PR+PTDP+PGW

Gdzie:

PC- punkty  przyznane w kryterium cena. Waga 75 %. W kryterium „cena” zastosowany zostanie wzór: PC = (minimalna cena brutto spośród złożonych ofert/ cena brutto badanej oferty) x 100 pkt. x 0,75 z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalnie oferta może uzyskać w powyższym kryterium  75 pkt.


PR- punkty przyznane za  oferowany czas realizacji zamówienia. Waga 5%.
W kryterium  oceny czasu realizacji zostanie zastosowany wzór: PR =  czas realizacji w ciągu 14 dni – 0 pkt; czas realizacji w ciągu 10 dni – 5 pkt. Maksymalnie oferta może uzyskać w powyższym kryterium  5 pkt.


PTDP- punkty przyznane za  ograniczenie TDP procesora. Waga 5 %. W kryterium  oceny TDP zostanie zastosowany wzór: PTDP =  max DTP >= 70 W - 0 pkt; max DTP <70 W – 5 pkt. Maksymalnie oferta może uzyskać w powyższym kryterium  5 pkt.
 

PGW – punkty przyznane za oferowany rodzaj gwarancji. Waga 15%.
W kryterium oceny gwarancji zostanie zaoferowany wzór: PGW = (gwarancja  na jednostkę centralną: Door-To-Door – 0 pkt;  OnSite – 5 pkt) + (gwarancja  na monitor: Door-To-Door – 0 pkt;  OnSite – 5 pkt) + (gwarancja zatrzymania dysku: brak – 0 pkt;  zaoferowanie opcji – 5 pkt) . Maksymalnie oferta może uzyskać w powyższym kryterium  15 pkt.

 

 1. Istotne inne warunki zamówienia:

 

 1. Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w „Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro” z 04.06.2014r. (http://piorin.gov.pl/download/gfx/piorin/pl/defaultstronaopisowa/1199/2/1/regulaminzampub040614_do30tys_wiorinwroclaw.pdf)
 2. Minimalne wymagane warunki jakie musi spełniać  oferowany sprzęt opisane są szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 ).
 3. Istotne warunki umowy określa projekt umowy (zał. nr 3. ). Projekt umowy
  w przypadku wyboru Wykonawcy może ulec nieznacznemu dostosowaniu stylistycznemu, np. w celu dostosowania go do złożeni oferty ( opcji fakultatywnych).
 4. Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda od wybranego Wykonawcy przedstawienia wzoru kart gwarancyjnych Producenta/Producenta sprzętu komputerowego. Wzory kart gwarancyjnych mogą (ale nie muszą) zostać złożone wraz z formularzem ofertowym

Rodzaj dokumentu: SIWZ

Data:
opublikował:
2016-11-28
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2016-11-28
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2016-11-28
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2016-11-28
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2016-11-28
Mariusz Łuczyk 

Rodzaj dokumentu: Informacja o wyborze oferty

WIORiN we Wrocławiu informuje iż w dniu 13.12.2016 roku dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu. Szczegóły w załączeniu. Data:
opublikował:
2016-11-28
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2016-12-13
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2016-12-13
Mariusz Łuczyk 

Rodzaj dokumentu: Informacja o udzieleniu oferty

Informujemy, że w dniu 16.12.2016 r. została zawarta umowa na realizację przedmiotowego zamówienia zgodnie z przedstawionym wyborem najkorzystniejszej oferty. Data:
opublikował:
2016-12-13
Mariusz Łuczyk 

Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Mariusz Łuczyk
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 28.11.2016 12:07
Data ostatniej aktualizacji informacji: 19.12.2016 08:40
Sprawdź historię zmian