Dostawa wyposażenia dla inspektorów terenowych WIORiN we Wrocławiu do pobierania prób do badań laboratoryjnych

Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 04.06.2014 r.

1. Zamawiający:

      Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu,
      ul. Piłsudskiego 15-17, 50 – 044  Wrocław

      NIP: 897 – 16 – 70 – 405
      REGON: 932791158
      strona internetowa: www.piorin.gov.pl/wroclaw
      e-mail: wi-wroclaw@piorin.gov.pl
      telefon: 71/ 371 – 84 – 35 
      fax:       71/ 371 – 84 – 32
 

2. Opis przedmiotu zamówienia:
dostawę wyposażenia dla inspektorów terenowych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu do pobierania prób do badań laboratoryjnych w pkt. 8 a, b, c, d, e.
Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do  WIORiN we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław zgodnie z Załącznikiem  nr 1.
 

3. Termin składania ofert: do dnia  16.12.2015 r.  do godz. 1300.
 

4. Termin realizacji zamówienia : do 29.12.2015 r.
 

5. Osoby do kontaktu ze strony Zamawiającego: Mieczysław Dynaka tel. 71 371 84 35 wew. 39, kom. 604975668 lub Anna Maciołek  tel. 71 371 84 35 wew. 31

 

6. Wykaz dokumentów i oświadczeń:
Wypełniony i podpisany (parafowany na każdej stronie) przez Oferenta formularz ofertowy (Załącznik nr 1) należy przesłać w jednej z dopuszczalnych postaci:

 

a) zeskanowanej na adres email:

b) faxem na nr 71/371-84-32

c) w wersji pisemnej do siedziby zamawiającego (sekretariat – parter, pok. nr 2)
 

 

7. Kryteria wyboru ofert: 100 % cena - minimalizacja

 

8. Istotne inne warunki zamówienia:

a) Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w „Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tysięcy euro” z dnia 04.06.2014 r. (http://piorin.gov.pl/download/gfx/piorin/pl/defaultstronaopisowa/1199/2/1/regulaminniem zampub040614_do30tys_wiorinwroclaw.pdf)

b)  Dostawa wraz z wniesieniem nastąpi na koszt oferenta do siedziby WIORiN we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław.

c) Płatność zrealizowana będzie  przelewem po wykonaniu  zamówienia, w terminie do 14 dni od wystawieniu faktury.

d) Zamawiający zastrzega sobie prawo udzielenia wybranemu Wykonawcy zamówień dodatkowych (zwiększenie ilości zamawianych pozycji lub innych wyrobów w podobnym asortymencie) w wysokości do 50 % zamówienia podstawowego bez konieczności przeprowadzania kolejnego postępowania, o ile podyktowane to będzie bieżącą potrzebą Zamawiającego i uzasadnione rachunkiem ekonomicznym.

                e) Zamawiający w przypadku realizacji zamówienia podpisze umowę z Wykonawcą  wg projektu określonego w załączniku nr 2.

Rodzaj dokumentu: Informacja o dodaniu

Data:
opublikował:
2015-12-09
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: SIWZ

Data:
opublikował:
2015-12-09
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2015-12-09
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: Informacja o wyborze oferty

Data:
opublikował:
2015-12-18
Anna Maciołek 

Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Anna Maciołek
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 09.12.2015 14:10
Data ostatniej aktualizacji informacji: 18.12.2015 14:25
Sprawdź historię zmian