Dostawa wielofunkcyjnych monochromatycznych urządzeń laserowych A4

Zapytanie ofertowe postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę wielofunkcyjnych monochromatycznych urządzeń laserowych A4 dla WIORiN we Wrocławiu (część B).Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych w ,,Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro” z dnia 04.06.2014 r.

 1. Zamawiający:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu,  ul. Piłsudskiego 15-17,  50-044 Wrocław
  NIP              897-16-70-405,                              REGON       932791158
  WWW:        www.piorin.gov.pl/dolnoslaske     email:          wi-wroclaw@piorin.gov.pl
  telefon:        (71) 371-84-35,                              fax.:             (71) 371-84-32

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 22 sztuk wielofunkcyjnych monochromatycznych urządzeń laserowych A4 dla WIORiN we Wrocławiu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający wymagania techniczne  stanowi załącznik nr 1. 

 

 1. Termin składania ofert:    11 grudnia 2017r. do godz. 12:00.
 2. Termin związania ofertą:  14 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
 3. Termin realizacji zamówienia :   7 dni od daty podpisania umowy.
 4. Osoba kontaktowa ze strony Zamawiającego: Mariusz Łuczyk , tel. 071/371-84-35 w.38 lub 506-399-639
 5. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
   

Kompletna oferta musi zawierać (pod rygorem jej odrzucenia):

 1. wypełniony i podpisany (parafowany na każdej stronie) przez Oferenta formularz ofertowy (załącznik nr 2),

 

Oferta może dodatkowo zawierać (zalecane) opis oferowanego urządzenia ,jego dane techniczne w szczególności dotyczące własności określonych w szczegółowym opisie zamówienia.

 

Ofertę należy przesłać w jednej z dopuszczalnych postaci

 1. zeskanowanej na adres email .
 2. faxem na nr 071/ 371-84-32
 3. w wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego ( sekretariat parter)

 

 1. Kryterium wyboru ofert:  Cena brutto – 100 %  (minimalizacja)
 2. Istotne inne warunki zamówienia:

 

 1. Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w „Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej             w złotych kwoty 30 tys. euro” z 04.06.2014r. (http://piorin.gov.pl/download/gfx/piorin/pl/defaultstronaopisowa/1199/2/1/regulaminzampub040614_do30tys_wiorinwroclaw.pdf)
 2. Minimalne wymagane warunki jakie musi spełniać  oferowany sprzęt opisane są szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1).
 3. Istotne warunki umowy  (w tym warunki płatności) określa projekt umowy (załącznik nr 3).

Rodzaj dokumentu: Informacja o wyborze oferty

W dniu 11.12.2017r. został dokonany wybór najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu. Szczegóły w załączeniu (skan) Data:
opublikował:
2017-12-04
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2017-12-11
Mariusz Łuczyk 

Rodzaj dokumentu: Informacja o udzieleniu oferty

Informujemy, że w dniu 14.12.2017r. została zawarta umowa na realizację przedmiotowego zamówienia zgodnie z wyborem najkorzystniejszej oferty Data:
opublikował:
2017-12-11
Mariusz Łuczyk 

Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Mariusz Łuczyk
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 04.12.2017 14:08
Data ostatniej aktualizacji informacji: 19.12.2017 23:58
Sprawdź historię zmian