Dostawa telefonicznych aparatów komórkowych

Zapytanie ofertowe postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę telefonicznych aparatów komórkowych dla WIORiN we Wrocławiu

 

 1. Zamawiający:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, 
  ul. Piłsudskiego 15-17,  50-044 Wrocław

  NIP              897-16-70-405,                              REGON       932791158
  WWW:        www.piorin.gov.pl/dolnoslaske     email:          wi-wroclaw@piorin.gov.pl
  telefon:        (71) 371-84-35,                              fax.:             (71) 371-84-32

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem  zamówienia jest dostawa 53 szt. aparatów komórkowych typu smartfon.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz stawiane wymagania zawiera załącznik  Z1. 

 1. Termin składania ofert:    16 grudnia 2020r. do godz. 10:00.
 2. Termin związania ofertą:  7 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
 3. Termin realizacji zamówienia :   dostawa w nieprzekraczalnym terminie do 22.12.2020r. (włącznie).
 4. Osoba kontaktowa ze strony Zamawiającego: Mariusz Łuczyk , tel. 071/371-84-35 w.38 lub 506-399-639
 5. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
  Wypełniony i podpisany (parafowany na każdej stronie) przez Wykonawcę  formularz ofertowy (zał. nr Z2)  należy przesłać w jednej z dopuszczalnych postaci:
  1. zeskanowanej (lub w postaci elektronicznego dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym) na adres email wi-wroclaw@piorin.gov.pl.
  2. faxem na nr 071/ 371-84-32
  3. w wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego (sekretariat, parter, pok. nr 2)
 6. Kryterium wyboru ofert:  Cena brutto –  100 %

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto za całość zamówienia.  W przypadku gdy najniższą cenę zawierać będzie kilka ofert za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta nich która została złożona wcześniej.

 1. Istotne inne warunki zamówienia:

 

 1. Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w „Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro” z 29.12.2017r. (http://piorin.gov.pl/download/gfx/piorin/pl/defaultstronaopisowa/1199/2/1/reg_zp_do30tyseuro_z_29.12.2017.pdf )
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 3. Minimalne wymagane warunki jakie musi spełniać oferowany sprzęt są opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik  Z1).
 4. Istotne warunki umowy zostały określone w projekcie umowy – załącznik Z3.
 5. W celu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający zawrze niezwłoczniez wybranym Wykonawcą umowę wg projektu określonego w załączniku Z3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik Z1) oraz formularz ofertowy Wykonawcy (załącznik Z2) stanowić będą integralną część zawieranej umowy.
 6.  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanego dalej RODO informujemy, iż:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – p. Anna Maciołek, abi-wroclaw@piorin.gov.pl, tel. 71 371 84 35 wew. 31;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przedmiotowego postępowania oraz w przypadku wybrania Pani/Pana oferty za najkorzystniejszą w celu zawarcia umowy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. policja, prokuratura, jednostki nadzorujące i kontrolujące działalność WIORiN we Wrocławiu itp.);
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z zawartej umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami (np. dotyczącymi archiwizacji dokumentów);
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania (skorzystanie z prawa sprostowania nie może jednak skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie przedmiotowego postępowania, zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa, ani naruszać integralności protokołu zamówienia publicznego oraz jego załączników), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania oraz nie będą przekazywane do państw trzecich;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odrzuceniem oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu lub odmową zawarcia umowy i realizacji zamówienia.

 

 

 

 

Rodzaj dokumentu: Informacja o dodaniu

Data:
opublikował:
2020-12-10
Mariusz Łuczyk 

Rodzaj dokumentu: Informacja o wyborze oferty

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę telefonicznych aparatów komórkowych dla WIORiN we Wrocławiu w dniu 16.12.2020 r. za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy: Mobile City Bartosz Nosinski, ul. Głogowska 106/2, 60-263 Poznań z ceną 39 439,95 zł brutto (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych czterdzieści pięć groszy). Jednocześnie informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu: wpłynęło 5 ofert, zestawienie złożonych ofert stanowi poniższa tabela (numeracja według kolejności wpływu), nie odrzucono żadnej oferty; nie zastosowano odwróconej procedury wyboru najkorzystniejszej oferty. Zestawienie złożonych ofert - WAD.2601.351.2020 ( kolejność wg daty wpływu) Lp Oferent Wartość oferty brutto Uwagi Lp.:1; Oferent: Personal Electronics sp. z o.o., ul. Romanowicza 17, 30-702 Kraków; wartość oferty brutto: 40 743,75 zł; uwagi: oferta ostateczna. Lp.: 2; Oferent: Parser spółka z o.o., ul. Szienkierów 1/33, 01-181 Warszawa; wartość oferty brutto: 44 459,58 zł; uwagi: oferta ostateczna. Lp.: 3; Oferent: Netcom sp. z o.o., ul.Jarzebinowa 22/1, 53-120 Wrocław; wartość oferty brutto: 41 069,70 zł; uwagi: oferta ostateczna. Lp.: 4; Oferent: Mobile City Bartosz Nosinski, ul. Głogowska 106/2, 60-263 Poznań; wartość oferty brutto: 39 439,95 zł; uwagi: oferta ostateczna, najkorzystniejsza. Lp.: 5; Oferent: P.H.U EDDOM Dariusz Piglowski, ul, Narutowicza 6A, 99-200 Poddębice; wartość oferty brutto: 41 591,22 zł; uwagi: oferta ostateczna W związku z powyższym WIORiN we Wrocławiu zaprasza upoważnionego przedstawiciela Oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, do niezwłocznego kontaktu w celu podpisania umowy na realizację przedmiotowego zamówienia publicznego. W sprawie szczegółów technicznych związanych z podpisaniem umowy prosimy kontaktować się z p. Mariuszem Łuczykiem (tel. 506-399-639, email: it-wroclaw@piorin.gov.pl). Data:
opublikował:
2020-12-10
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2020-12-16
Mariusz Łuczyk 

Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Mariusz Łuczyk
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 10.12.2020 14:30
Data ostatniej aktualizacji informacji: 16.12.2020 11:57
Sprawdź historię zmian