Dostawa stołów konferencyjnych dla Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu

Zapytanie ofertowe na dostawę stołów konferencyjnych dla Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu. Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 04.06.2014 r.
Proszę kliknąć na nr postępowania aby uzyskać szczegóły

 1.  Zamawiający:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław
  NIP 897-16-70-405, REGON 932791158
  WWW: www.piorin.gov.pl/wroclaw
  e-mail: wi-wroclaw@piorin.gov.pl
  telefon: 071/ 371-84-35, fax: 071/ 371-84-32
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa stołów konferencyjnych dla Wojewódzkiego Inspektora w ilości, asortymencie oraz pozostałych wymaganych cechach opisanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1.
  Miejsce dostawy i instalacji: ul. Piłsudskiego 15-17 , Wrocław
 3. Termin składania ofert: 03.11.2014 r. do godz. 1000
 4. Termin realizacji zamówienia : 21 dni od daty podpisania umowy.
 5. Osoba kontaktowa z ramienia Zamawiającego: Mieczysław Dynaka tel. 71/371-84-35 wew. 38 (604975668), Mariusz Łuczyk tel. 506399639
 6. Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie muszą dostarczyć Oferenci: Oferta musi zawierać:
  a) wypełniony i podpisany przez Oferenta formularz ofertowy ( załącznik nr. 2)
  Ofertę należy przesłać w jednej z dopuszczalnych postaci
  a) zeskanowanej na adres email wi-wroclaw@piorin.gov.pl.
  b) faxem na nr 071/ 371-84-32
  c) w wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego ( sekretariat III p)
  WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA we WROCŁAWIU
  ul. Pilsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław
  tel. (71) 371 84 35, fax (71) 371 84 32
  www.piorin.gov.pl/wroclaw, e-mail: wi-wroclaw@piorin.gov.pl
 7. Kryterium wyboru ofert: 100 % cena – minimalizacja
 8. Istotne inne warunki zamówienia:
  a) postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w „Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tysięcy euro” z dnia 04 czerwca 2014 r. (http://piorin.gov.pl/ds-pi/ds-stanowienie/)
  b) Zamawiający w przypadku realizacji zamówienia podpisze umowę z Wykonawcą wg projektu określonego w załączniku nr 3
  c) Zamawiający zastrzega sobie prawo udzielenia wybranemu Wykonawcy zamówień dodatkowych lub uzupełniających (innych elementów meblowych niż wymienione, ich części bądź zwielokrotnienia ilości) w wysokości do 50 % zamówienia podstawowego bez konieczności przeprowadzania kolejnego postępowania, o ile podyktowane to będzie bieżącą potrzebą Zamawiającego i uzasadnione rachunkiem ekonomicznym.

Rodzaj dokumentu: Informacja o wyborze oferty

Informujemy iż w dniu 03.11.2014 został dokonany wybór najkorzystniejszej oferty przedstawionej przez: P.P.H.U. DĄB –BIS Ryszard Gałach Dębnica, ul. Ostrowska 128, 63-421 Przygodzice Zestawienie złożonych ofert w załączeniu Data:
opublikował:

 
Data:
opublikował:
2014-11-03
Mariusz Łuczyk 

Rodzaj dokumentu: Inne

Data:
opublikował:
2014-10-28
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2014-10-28
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2014-10-28
Mariusz Łuczyk 

Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Mariusz Łuczyk
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 28.10.2014 12:54
Data ostatniej aktualizacji informacji: 20.07.2015 10:55
Sprawdź historię zmian