Dostawa sprzętu laboratoryjnego do Laboratorium Wojewódzkiego w Bolesławcu

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu laboratoryjnego do Laboratorium Wojewódzkiego w Bolesławcu. Postępowanie nr WAD.2601.330.2016 jest prowadzone na zasadach określonych w „Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro” z 04.06.2014r.

 

 1. Zamawiający:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 15-17,  50-044 Wrocław
  NIP     897-16-70-405, REGON       932791158
  WWW:  www.piorin.gov.pl/wroclaw, email: wi-wroclaw@piorin.gov.pl
  telefon:  071/ 371-84-35,  fax.:  071/ 371-84-32
   
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę wyposażenia do siedziby Laboratorium Wojewódzkiego w Bolesławcu, ul. Kosiby 3  opisanego jako kolejne części zadania (A, B, C):
  A. Cieplarka mikrobiologiczna szt. 1. o następujących parametrach:
  1. Naturalny, grawitacyjny obieg powietrza ( niewymuszony).
  2. Pojemność użytkowa: min .200 litrów.
  3. Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej, drzwi zewnętrzne pełne ( wyposażone w uchwyt zintegrowany z ruchomym mechanizmem zatrzaskowym) i dodatkowe drzwi  wewnętrzne szklane.
  4. Możliwość zamontowania w cieplarce min. 10 szt. półek, dostarczony egzemplarz ma być wyposażony w min. 4 szt.
  5. Sterownik mikroprocesorowy PID z automatycznym strojeniem. Zakres nastawy temperatury: od +3°C (od temperatury otoczenia) do +60°C, pamięć min. 3 najczęściej używanych nastaw temperatury. Cyfrowy czasomierz procesu z funkcją opóźnienia startu. Zakres nastawy czasu: 1min do 99h 59min.
  6. Wyświetlacze typu LED ( lub LCD)
  7. Sygnalizacja otwarcia drzwi i zabezpieczenie przed przegrzaniem.
  8. Wymiary zewnętrzne obrysu (SxGxW) – nie większe niż 750x650x1000mm. 
  9. Gwarancja producenta:  minimum 12 miesięcy. 
    

B. Mikroskop biologiczny, sztuk 1, o następujących parametrach:

 1. Układ optyczny w korekcji do nieskończoności.
 2. Obiektywy wolne od aberracji chromatycznej o zdolności:
  1. 4x/0.10, odległość robocza 25 mm
  2. 10x/0.25, odległość robocza 6,7 mm
  3. 40x/0.65, odległość robocza 0,6 mm
  4. 100x/1.25, odległość robocza 0,14 mm
 3. Statyw, z wbudowanym oświetlaczem LED, z płynną regulacją natężenia oświetlenia. Czas  pracy oświetlenia do 50 000 godzin. Zawierający jedną matrycę minimum stu mikrosoczewek wieloogniskujących, zapewniających 100% równomiernie oświetlonego całego pola widzenia.
 4. Łatwy dostęp do systemu oświetlenia, bez konieczności jego przekręcania  i stosowania narzędzi.
 5. Kabel zasilający, odłączalny od statywu. Włącznik On/Off.
 6. Okulary szerokokątne 10x, każdy z możliwością montażu mikrometrów okularowych, blokada wkrętem np. ampolowym każdego z okularów.
 7. Stolik krzyżowy prawostronny, pokrętła x-y w jednej osi.
 8. Ruch mikro / makro w jednej osi.
 9. Kondensor Abbego z przysłoną aperturową, z wyskalowanymi pozycjami dla danego obiektywu, N.A. min. 1,25, z ruchem pionowym.
 10. Ergonomiczna nasadka trinokularowa, ze zmiennym położeniem wysokości okularów,   obracana o 360º, pochylona pod kątem 30º.
 11. Okulary, nasadka okularowa i obiektywy muszą zawierać chemiczne środki antygrzybiczne.
 12. Możliwość rozbudowy mikroskopu o: kontrast fazowy i ciemne pole, obiekt marker-do  oznaczania wybranych miejsc w preparacie, okulary o powiększeniu 15x, oświetlenie za   pomocą lusterka.
 13. Możliwość podłączenia i współpracy z kamerą (posiadaną przez Zamawiającego): Delta  Optical DLT-Cam PRO 1,3MP
 14. dodatkowo mikroskop powinien być wyposażony w pokrowiec oraz zapas olejku immersyjny w ilości min 5 ml. 
 15. Gwarancja producenta: minimum 12 miesięcy.
   

C. Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem szt. 1, o następujących parametrach:

 1. max. objętość cieczy mieszanej min. 500 ml.
 2. obroty regulowane w zakresie nie mniejszym niż 90 do 18000 RPM,  z dokładnością 1 RPM
 3.  przeciążenie regulowane  zakres RCF do min. 24000 x g, ( skok 1 x g )
 4. czas regulowany od 1 sekundy do 99h59 min 59 s lub tryb pracy ciągłej
 5. moc urządzenia nie niższa niż 600W
 6. temperatura regulowana od 0ºC do + 40 ºC,  z dokładnością  co 1 ºC
 7. wymiary zewnętrzne nie większe niż (wys. x szer.  x gł.)  350 x 400 x 700 mm
 8. funkcja opóźnionego startu
 9. możliwość rozpoczęcia pracy po osiągnięciu określonej temperatury
 10. wstępne schładzanie
 11. wyświetlacz LCD ( lub LED)
 12. 99 programów’- 10 charakterystyk rozpędzania i hamowania
 13. wirówka musi posiadać możliwość zmiany parametrów podczas wirowania
 14. wirówka wyposażona w czujnik niewyważenia, blokadę pokrywy podczas wirowania,   blokada startu przy otwartej pokrywie, awaryjne otwieranie pokrywy
 15. dodatkowe wyposażenie: rotor kątowy 8 miejscowy na probówki 50 ml Falcon.
 16. Gwarancja producenta: minimum 12 miesięcy
   

D. Sita:

 1. do przesiewania “na sucho”  1 kpl. (4 szt. różnej gęstości) o następujących parametrach:
  1. sita laboratoryjne (certyfikowane zgodnie z PN-ISO 3310-1:2000 lub normą równoważną) o wymiarach zew. Ø 200x50mm wraz ze zbiornikiem dolnym i pokrywą posiadającą uchwyt, wszystkie sita powinny mieć możliwość ustawienia ich w kolumnę,
  2. siatka sit wykonana z tkaniny stalowej nierdzewnej,
  3. obudowa, zbiornik dolny oraz pokrywa wykonana ze stali nierdzewnej lub stopu metalu kolorowego,
  4. pokłady poszczególnych segmentów o wymiarach oczek (w poszczególnych sitach) - 0,5: 1,0; 2,0; 4,0mm,
  5. Gwarancja producenta ( lub wykonawcy):  minimum 12 miesięcy. 
 2. laboratoryjne 1 kpl. ( 6 szt. różnej gęstości) o następujących parametrach:
  1. sita laboratoryjne (certyfikowane zgodnie z PN-ISO 3310-1:2000 lub normą równoważną) o wymiarach zew. Ø 200x50mm, wszystkie sita powinny mieć możliwość ustawienia ich w kolumnę ( przeznaczone do aparatu RITCH),
  2. pokłady wykonane z tkaniny drucianej stalowej nierdzewnej o oczkach kwadratowych, których wymiary w poszczególnych segmentach są następujące: #0,025; #0,040; #0,075; #0,125, #0,250; #0,500mm.
  3. Gwarancja producenta ( lub wykonawcy):  minimum 12 miesięcy. 

 

 1. Termin składania ofert:  25.11.2016 r. do godz. 12:00,  termin związania ofertą 30 dni.
 2. Oferent może złożyć ofertę na wszystkie zadania tj. od A do D lub na każde zadanie oddzielnie. Pola formularza ofertowego nie uzupełnione w danej części Zamawiający uzna za brak złożenia oferty w danej części postępowania.
 3. Termin realizacji zamówienia :   nie później niż do 22.12.2016 r.
 4. Osoba kontaktowa ze strony Zamawiającego: p. Mieczysław Dynaka tel. 071/371-84-35 w. 38,    604-97-56-68 i  p. Małgorzata Różnicka tel. 075/732-22-09.
 5. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
  1. Wypełniony i podpisany (parafowany na każdej stronie) przez Oferenta formularz ofertowy - Załącznik nr 1, który należy przesłać w jednej z dopuszczalnych postaci:
   1. zeskanowanej na adres email wi-wroclaw@piorin.gov.pl.
   2. faxem na nr 071/ 371-84-32
   3. w wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego ( sekretariat parter pok. nr 2)
  2. Zamawiający zaleca,  aby użyte w formularzu ofertowym oznaczenia producenta i modelu oferowanego sprzętu jednoznacznie identyfikowały oferowany sprzęt. Akceptowalne i zalecane (w przypadkach wątpliwych) jest dołączenie do formularza ofertowego specyfikacji technicznych producenta potwierdzających zgodność sprzętu z wymaganiami w zakresie stawianym w zapytaniu ofertowym.
 6. Kryterium wyboru ofert: 
  1. Wartość brutto oferty w danej części - waga 90 % , maksymalna ilość punktów do uzyskania 90, ilość punktów obliczana z dokładnością do 2 miejsc po przecinku wg. wzoru: (wart. brutto najtańszej oferty / wart. brutto badanej oferty)  x 90
  2. Okres udzielanej gwarancji - waga 10 %,  maksymalna ilość punktów do uzyskania 10,  ilość punktów przyznawana wg wzoru – gwarancja  mieszcząca się w przedziale [12,24) miesięcy – 0 pkt, [24,36) miesięcy – 5 pkt, [36,∞) - 10 pkt
   Za najkorzystniejszą ofertę w danej części zostanie uznana oferta która uzyska najwyższą sumę punktową obu kryteriów.
 7. Istotne inne warunki zamówienia:
  1. Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w „Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro” z 04.06.2014r. (http://piorin.gov.pl/download/gfx/piorin/pl/defaultstronaopisowa/1199/2/1/regulaminzampub040614_do30tys_wiorinwroclaw.pdf)
  2. Realizacja zamówienia nastąpi na podstawie podpisanej umowy ( projekt umowy zał. nr 2). Projekt umowy może ulec modyfikacjom w zakresie dostosowania go do złożonej przez Wykonawcę oferty. Zamawiający zastrzega sobie przed podpisaniem umowy prawo do  odstąpienia od realizacji dowolnej z części zamówienia (A,B,C,D) w przypadku nieposiadania lub nieuzyskania środków finansowych gwarantujących realizację przedmiotowego zamówienia.    
  3. Dostawa nastąpi na koszt Oferenta do Laboratorium Wojewódzkiego w Bolesławcu, ul. Kosiby 3, 59-700 Bolesławiec.
  4. Płatność nastąpi przelewem na podstawie faktury po zrealizowaniu zamówienia w terminie do 14 dni.

Rodzaj dokumentu: SIWZ

Data:
opublikował:
2016-11-16
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2016-11-16
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2016-11-16
Mariusz Łuczyk 

Rodzaj dokumentu: Pytania i Odpowiedzi

W załączeniu odpowiedzi nr 1 (zbiorczo) z dnia 21.11.2016r. na pytania z dnia 18.11.2016r. Data:
opublikował:
2016-11-16
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2016-11-21
Mariusz Łuczyk 

Rodzaj dokumentu: Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty w załączeniu Data:
opublikował:
2016-11-21
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2016-11-28
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2016-11-28
Mariusz Łuczyk 

Rodzaj dokumentu: Informacja o udzieleniu oferty

WIORiN we Wrocławiu informuje, że w dniu 28.11.2016 r. została w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawarta umowa na jego realizację zgodnie z wyborem najkorzystniejszej oferty w części A . WIORiN we Wrocławiu informuje, że w dniu 28.11.2016 r. została w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawarta umowa na jego realizację zgodnie z wyborem najkorzystniejszej oferty w części B. WIORiN we Wrocławiu informuje, że w dniu 28.11.2016 r. została w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawarta umowa na jego realizację zgodnie z wyborem najkorzystniejszej oferty w części C . WIORiN we Wrocławiu informuje, że w dniu 28.11.2016 r. została w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawarta umowa na jego realizację zgodnie z wyborem najkorzystniejszej oferty w części D. Data:
opublikował:
2016-11-28
Mariusz Łuczyk 

Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Mariusz Łuczyk
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 16.11.2016 13:22
Data ostatniej aktualizacji informacji: 30.12.2016 15:22
Sprawdź historię zmian