Dostawa przeciwciał, odczynników chemicznych, materiałów i sprzętu laboratoryjnego oraz materiałów BHP

Zapytanie ofertowe na dostawę przeciwciał, odczynników chemicznych, materiałów i sprzętu laboratoryjnego oraz materiałów BHP do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu (WAD.2601.57.2018). Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 29.12.2017 r.

1. Zamawiający:

      Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu,
      ul. Piłsudskiego 15-17, 50 – 044  Wrocław

      NIP: 897 – 16 – 70 – 405
      REGON: 932791158
      strona internetowa: www.piorin.gov.pl/wiorin/dolnoslaskie
      e-mail: wi-wroclaw@piorin.gov.pl
      telefon: 71 371 84 35 
      fax: 71 371 84 32
 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przeciwciał, odczynników chemicznych, materiałów i sprzętu laboratoryjnego oraz materiałów BHP spełniających warunki określone w pkt. 9 a, b, c, d, e, f, g, h, zgodnie z formularzem oferty stanowiącym Załącznik nr 1.

 

3. Termin składania ofert: przedłużono do dnia 09.03.2018 r.  do godz. 1200.

 

4. Termin związania z ofertą: 14 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

5. Termin realizacji zamówienia :

     Dostawa zgodnie z umową – w dwóch terminach (wyszczególnionych w formularzu oferty stanowiącym Załącznik  nr 1) a ewentualne zamówienia

     dodatkowe do 31.12.2018 r.

 

6. Osoby do kontaktu ze strony Zamawiającego:

       Mieczysław Dynaka tel. 71 371 84 35 wew. 39, kom. 604975668, Mariusz Łuczyk, tel. 71 371 84 35 wew. 38 lub Anna Maciołek  tel. 71 371 84

       35 wew. 31.

 

7. Wykaz dokumentów i oświadczeń:
    Wypełniony i podpisany (parafowany na każdej stronie) przez Oferenta formularz ofertowy (Załącznik nr 1) należy przesłać w jednej z

    dopuszczalnych postaci:

 1. zeskanowanej na adres email:
 2. faxem na nr 71 371 84 32
 3. w wersji pisemnej do siedziby zamawiającego (sekretariat – parter, pok. nr 2)
   

8. Kryteria wyboru ofert:

Cena brutto – 100% (minimalizacja).

 

9. Istotne inne warunki zamówienia:

 1. Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w „Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tysięcy euro” z dnia 29.12.2017 r.
  (http://piorin.gov.pl/download/gfx/piorin/pl/defaultstronaopisowa/1199/2/1/reg_zp_do30tyseuro_z_29.12.2017.pdf)
 2. Oferent przystępujący do postępowania związany jest wszelkimi informacjami, wyjaśnieniami, wymaganiami, zamieszczonymi na stronie internetowej przedmiotowego postępowania.
 3. Dostawa wraz z wniesieniem nastąpi na koszt Oferenta do siedziby: Laboratorium Wojewódzkiego WIORiN we Wrocławiu, ul. Kosiby 3, 59-700 Bolesławiec lub WIORiN we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław. Zamawiający przy każdym zamówieniu wskaże adres dostawy.
 4. Płatność zrealizowana będzie  przelewem po wykonaniu  zamówienia, w terminie do 14 dni od wystawieniu faktury.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo udzielenia wybranemu Wykonawcy zamówień dodatkowych w wysokości do 20 % zamówienia podstawowego bez konieczności przeprowadzania kolejnego postępowania, o ile podyktowane to będzie bieżącą potrzebą Zamawiającego i uzasadnione rachunkiem ekonomicznym.
 6. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy z Zamawiającym w terminie trzech dni od otrzymania umowy (projekt umowy stanowi Załącznik nr 2).
 7. Wymagany  termin ważności odczynników chemicznych – minimum do dnia 31.12.2020 r.
 8. Odczynniki chemiczne muszą posiadać świadectwo jakości a w przypadku
  substancji niebezpiecznych ,,Kartę charakterystyki substancji niebezpiecznych”.
 9. Ze względu na obowiązującą metodykę badań Zamawiający wskazuje niektórych pozycjach nazwę produktu. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych pod warunkiem, iż oferowane przez Wykonawcę przedmioty zamówienia będą o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą jego szczegółową specyfikację, świadectwo kontroli jakości, certyfikat analizy lub inny równoważny dokument, z którego w sposób nie budzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych w odniesieniu do przedmiotu zamówienia określonego przez Zamawiającego. Wszelkie ryzyko (w tym koszty ewentualnych ekspertyz) związane z udowodnieniem „równoważności” spoczywa na Wykonawcy.

Rodzaj dokumentu: Informacja o dodaniu

Data:
opublikował:
2018-02-27
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: SIWZ

Data:
opublikował:
2018-02-27
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: Pytania i Odpowiedzi

W załączeniu odpowiedzi na pytania złożone w przedmiotowym postępowaniu Data:
opublikował:
2018-02-27
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2018-03-02
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2018-03-08
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: Zmiana specyfikacji

Poprawiony Załącznik nr 1 - formularz oferty w przedmiotowym postępowaniu. Data:
opublikował:
2018-03-08
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2018-03-02
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: Informacja o wyborze oferty

Informujemy, że w dniu 13.03.2018 r. została wybrana najkorzystniejsza oferta w przedmiotowym postępowaniu. Szczegóły informacji w załączeniu (skan) Data:
opublikował:
2018-03-02
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2018-03-13
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: Informacja o udzieleniu oferty

Informujemy, że w dniu 13.03.2018 r. została zawarta umowa na realizację przedmiotowego zamówienia zgodnie z wyborem najkorzystniejszej oferty. Data:
opublikował:
2018-03-13
Anna Maciołek 

Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Anna Maciołek
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 27.02.2018 08:59
Data ostatniej aktualizacji informacji: 29.03.2018 07:47
Sprawdź historię zmian