Dostawa przeciwciał, odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego dla WIORiN we Wrocławiu

Zapytanie ofertowe na dostawę przeciwciał, odczynników chemicznych i sprzętu laboratoryjnego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu. Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 04.06.2014 r.

1. Zamawiający:

      Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu,
      ul. Piłsudskiego 15-17, 50 – 044  Wrocław

      NIP: 897 – 16 – 70 – 405
      REGON: 932791158
      strona internetowa: www.piorin.gov.pl/wroclaw
      e-mail: wi-wroclaw@piorin.gov.pl
      telefon: 71/ 371 – 84 – 35 
      fax:       71/ 371 – 84 – 32
 

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów laboratoryjnych spełniających warunki określone w pkt. 8 a, b, c, d, e, f, g, h, i.
Przedmiot zamówienia należy dostarczyć do  Laboratorium Wojewódzkiego w Bolesławcu
ul. Kosiby 3 zgodnie z Załącznikiem  nr 1 i nr 2.
Zamówienie podzielone jest  na dwie części:
Grupa A – przeciwciała i odczynniki chemiczne
Grupa B – sprzęt laboratoryjny i materiały jednorazowego użytku
Zamawiający dopuszcza składanie ofert na grupy A i/lub B. Ocena ofert i wybór Oferenta nastąpi w każdej części niezależnie.
 

3. Termin składania ofert: do dnia  28.09.2015 r.  do godz. 1400.
 

4. Termin realizacji zamówienia : do 31.10.2015 r., wyjątek stanowi realizacja pozycji nr 1 formularza oferty (Załącznik nr 2 – Grupa B) – dopuszcza się dostawę w nieprzekraczalnym terminie do 20.12.2015 r.
 

5. Osoby do kontaktu ze strony Zamawiającego: Mieczysław Dynaka tel. 71 371 84 35 wew. 39, kom. 604975668 lub Anna Maciołek  tel. 71 371 84 35 wew. 31

 

6. Wykaz dokumentów i oświadczeń:
Wypełniony i podpisany (parafowany na każdej stronie) przez Oferenta formularz ofertowy (Załącznik nr 1 - Grupa A i/lub Załącznik nr 2 - Grupa B) – w zależności od części postępowania, na którą składana jest oferta oraz ewentualne dokumenty wymienione w punkcie 8g potwierdzające równoważność oferowanego produktu, należy przesłać w jednej z dopuszczalnych postaci:

 

  1. zeskanowanej na adres email:
  2. faxem na nr 71/371-84-32
  3. w wersji pisemnej do siedziby zamawiającego (sekretariat – parter, pok. nr 2)
     

7. Kryteria wyboru ofert:

Grupa A, B – 100 % cena - minimalizacja

 

8. Istotne inne warunki zamówienia:

a) Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w „Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tysięcy euro” z dnia 04.06.2014 r. (http://piorin.gov.pl/download/gfx/piorin/pl/defaultstronaopisowa/1199/2/1/regulaminniem zampub040614_do30tys_wiorinwroclaw.pdf)

b) Dostawa wraz z wniesieniem nastąpi na koszt oferenta do siedziby Laboratorium Wojewódzkiego WIORiN w Bolesławcu, ul. Kosiby 3, 59-700 Bolesławiec.

 

c) Płatność zrealizowana będzie  przelewem po wykonaniu  zamówienia, w terminie do 14 dni od wystawieniu faktury.

 

d) Dopuszcza się składanie ofert częściowych na dostawę: przeciwciał i odczynników chemicznych (załącznik nr 1 – Grupa A), sprzętu laboratoryjnego i materiałów jednorazowego użytku (załącznik nr 2 - Grupa B ).

 

e) Wymagany  termin ważności odczynników chemicznych – minimum do dnia 31.12.2017 r.

f) Odczynniki chemiczne muszą posiadać świadectwo jakości a w przypadku
substancji niebezpiecznych ,,Kartę charakterystyki substancji niebezpiecznych”.

 

g) Ze względu na obowiązującą metodykę badań Zamawiający wskazuje niektórych pozycjach nazwę produktu. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych pod warunkiem, iż oferowane przez Wykonawcę przedmioty zamówienia będą o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą jego szczegółową specyfikację, świadectwo kontroli jakości, certyfikat analizy lub inny równoważny dokument, z którego w sposób nie budzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż oferowany przedmiot zamówienia jest o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych w odniesieniu do przedmiotu zamówienia określonego przez Zamawiającego. Wszelkie ryzyko (w tym koszty ewentualnych ekspertyz) związane z udowodnieniem „równoważności” spoczywa na Wykonawcy.

 

h) Zamawiający zastrzega sobie prawo udzielenia wybranemu Wykonawcy zamówień dodatkowych (zwiększenie ilości zamawianych pozycji lub innych wyrobów w podobnym asortymencie) w wysokości do 50 % zamówienia podstawowego bez konieczności przeprowadzania kolejnego postępowania, o ile podyktowane to będzie bieżącą potrzebą Zamawiającego i uzasadnione rachunkiem ekonomicznym.

 

i) Zamawiający w przypadku realizacji zamówienia podpisze umowę z Wykonawcą wg projektu określonego w załączniku nr 3 (Grupa A) i/lub w załączniku nr 4 (Grupa B)

Rodzaj dokumentu: SIWZ

Data:
opublikował:
2015-09-21
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2015-09-21
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2015-09-21
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2015-09-21
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: Informacja o wyborze oferty

Data:
opublikował:
2015-09-30
Anna Maciołek 

Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Anna Maciołek
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 21.09.2015 13:38
Data ostatniej aktualizacji informacji: 30.09.2015 12:16
Sprawdź historię zmian