Dostawa próbników ziemi - lasek Egnera dla WIORiN we Wrocławiu

Zapytanie ofertowe na dostawę próbników ziemi – lasek Egnera. Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 29.12.2017 r.

I. Zamawiający:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu,
ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław

NIP: 897-16-70-405, REGON:932791158

WWW: www.piorin.gov.pl/wiorin/dolnoslaskie,

e-mail:

telefon: 71 371 84 35, fax: 71 371 84 32

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 23 sztuk próbników ziemi – lasek Egnera o następujących parametrach:

 • długość całkowita – 93 cm (+/- 5 cm)
 • długość rękojeści (poprzeczki) – 22 cm (+/-3 cm)
 • stopka o długości 10 cm
 • możliwość pobierania próbek gleby na głębokości 30 cm
 •  przekrój wewnętrzny fi 21 mm
 • rękojeść i stopka zakończone zaślepkami
 • wykonane ze stali kwasoodpornej

Dodatkowo wyposażona w pazur do czyszczenia próbnika z osłoną na palce.

2. Zamówienie obejmuje dostawę wraz z  wniesieniem do siedziby Zamawiającego.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

 

III. Termin składania ofert: 03.08.2018 r. do godz. 1400, czas związania ofertą 30 dni.

 

IV. Termin realizacji zamówienia:  realizacja dostaw do 20.08.2018 r. włącznie.

 

V. Osoba do kontaktu z ramienia Zamawiającego: Mieczysław Dynaka tel. 604 975 668, 71 371 84 35 wew. 39

 

VI. Wykaz dokumentów i warunki jakie muszą spełnić Wykonawcy (Oferenci):

1. Kompletna Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

 1. wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTY (zał. nr 1)

 

2. Ofertę należy przesłać w jednej z dopuszczalnych postaci:

 1. zeskanowanej na adres e-mail: .,
 2. faxem na nr 71 371 84 32
 3. w wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław, (Sekretariat, wysoki parter, pok. nr 2)

 

VII. Kryterium wyboru ofert:  Cena brutto – 100% (minimalizacja).

 

 

VIII. Istotne inne warunki zamówienia:

 1. Postępowanie jest prowadzone  w trybie podstawowym na zasadach określonych
  w „Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro” z 29.12.2017r. http://piorin.gov.pl/download/gfx/piorin/pl/defaultstronaopisowa/1199/2/1/reg_zp_do30tyseuro_z_29.12.2017.pdf.
 2. Pozostałe istotne warunki przedmiotu zamówienia zostały zawarte
  w projekcie umowy (zał. nr 2),.
 3. Zamawiający zawrze w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia postępowania umowę
  z Wykonawcą,  którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą. Formularz oferty Wykonawcy stanowić będzie integralną część zawieranej umowy.

Rodzaj dokumentu: Informacja o dodaniu

Data:
opublikował:
2018-07-27
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: SIWZ

Data:
opublikował:
2018-07-27
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2018-07-27
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: Informacja o wyborze oferty

Informujemy, ze w przedmiotowym postępowaniu w dniu 27.07.2018r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Szczegóły w załączeniu (skan informacji). Data:
opublikował:
2018-07-27
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2018-08-06
Anna Maciołek 

Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Anna Maciołek
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 27.07.2018 13:58
Data ostatniej aktualizacji informacji: 06.08.2018 14:39
Sprawdź historię zmian