Dostawa obuwia i czapek zimowych dla inspektorów terenowych WIORiN we Wrocławiu - II postępowanie

Zapytanie ofertowe – II postępowanie na dostawę obuwia terenowego i czapek zimowych dla inspektorów terenowych WIORiN we Wrocławiu. Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 29.12.2017 r.

I Zamawiający:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław

NIP: 897-16-70-405, REGON:932791158

WWW: www.piorin.gov.pl/wiorin/dolnoslaskie,

e-mail:

telefon: 71 371 84 35, fax: 71 371 84 32

 

II Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
  1. 94 par obuwia (damskiego i męskiego) wraz z odpowiednim impregnatem (w ilości jednej sztuki do każdej pary)  oraz
  2. 94 sztuk czapek zimowych (damskich i męskich) dla inspektorów terenowych w WIORiN we Wrocławiu.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1.
 3. Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wniesieniem do siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 15-17.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

 

III Termin składania ofert: 13.11.2018 r. do godz. 1200, czas związania ofertą 14 dni.

 

IV Termin realizacji zamówienia:  realizacja dostawy do 29.11.2018 r.

 

V Osoba do kontaktu z ramienia Zamawiającego: Mieczysław Dynaka tel. 604 975 668, 71 371 84 35 wew. 39.

 

VI Wykaz dokumentów i warunki jakie muszą spełnić Wykonawcy (Oferenci):

Warunkami koniecznymi do udziału w postępowaniu  jest  dostarczenie przez Wykonawcę  przed upływem terminu (wg wpływu do Zamawiającego)  składania ofert:

 1. wypełnionego i podpisanego FORMULARZA OFERTY (Załącznik nr 2)
  w jednej z dopuszczalnych postaci
  1. zeskanowanej na adres email wi-wroclaw@piorin.gov.pl.
  2. faxem na nr 71 371-84-32
  3. w wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego (sekretariat – półpiętro, pok. nr 2)
 2. zestawu próbek (4 elementy)  i kart produktów przedłożonych próbek
  (4 sztuki)
   w postaci fizycznej dostawy do siedziby Zamawiającego (sekretariat – półpiętro, pok. nr 2) następującego asortymentu:
 1. jedna para oferowanego obuwia damskiego w rozmiarze 38,
 2. jedna para obuwia męskiego w rozmiarze 44,
 3. jedna sztuka oferowanej czapki damskiej w rozmiarze S/M,
 4. jedna sztuka oferowanej czapki męskiej w rozmiarze L/XL.

 

Brak złożenia w terminie dowolnego elementu oferty (formularza oferty,  którejkolwiek z  4 wymaganych próbek, którejkolwiek  z 4 kart produktów) skutkować będzie odrzuceniem oferty.

 

VII Kryterium wyboru ofert:  Cena brutto – 100% (minimalizacja).

 

VIII Istotne inne warunki zamówienia:

 1. Postępowanie jest prowadzone  w trybie podstawowym na zasadach określonych
  w „Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro” z 29.12.2017r. http://piorin.gov.pl/download/gfx/piorin/pl/defaultstronaopisowa/1199/2/1/reg_zp_do30tyseuro_z_29.12.2017.pdf.
 2. Koszty związane z przygotowaniem zestawu próbek, użytych w nim produktów oraz jego dostarczeniem ponosi Oferent. Oferenci, których oferty nie zostały wybrane mogą odebrać (na własny koszt) zestawy swoich próbek z siedziby Zamawiającego w terminie od daty ogłoszenia wyboru najkorzystniejszej oferty do dnia 16.11.2018r. W przypadku braku ich odbioru w powyższym terminie Zamawiający zastrzega sobie prawo utylizacji próbek bez prawa Oferenta do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. Zestaw próbek Wykonawcy którego oferta została uznana za najkorzystniejszą  zostanie zaliczony na poczet realizowanej umowy lub zwrócony Wykonawcy zgodnie z jego wolą na warunkach opisanych powyżej.
 3. Wykonawca powinien uwzględnić ewentualną wymianę obuwia określoną
  w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia
 4. Pozostałe istotne warunki przedmiotu zamówienia zostały zawarte
  w projekcie umowy (Załącznik nr 3).
 5. Zamawiający zawrze w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia postępowania umowę
  z Wykonawcą,  którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą. Formularz oferty Wykonawcy oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowić będą integralną część zawieranej umowy.

Rodzaj dokumentu: Informacja o dodaniu

Data:
opublikował:
2018-11-06
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: SIWZ

Data:
opublikował:
2018-11-06
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2018-11-06
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2018-11-06
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: Informacja o wyborze oferty

WIORIN we Wrocławiu informuje, że w dniu 15.11.2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu WAD.2601.319.2018 - II postępowanie. Szczegóły wyboru w załączeniu (skan) Data:
opublikował:
2018-11-06
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2018-11-15
Anna Maciołek 

Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Anna Maciołek
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 06.11.2018 09:41
Data ostatniej aktualizacji informacji: 15.11.2018 12:24
Sprawdź historię zmian