Dostawa notebooków i oprogramowania

Zapytanie ofertowe postępowania na dostawę notebooków i oprogramowania. Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych w ,,Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro” z dnia 29.12.2017 r (modyfikacja 10.07.2018r.)

 1. Zamawiający:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 15-17,  50-044 Wrocław
  NIP 897-16-70-405, REGON 932791158
  WWW: www.piorin.gov.pl/dolnoslaske,  email: wi-wroclaw@piorin.gov.pl
  telefon: (71) 371-84-35, fax.: (71) 371-84-32

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 19 sztuk  notebooków z systemem operacyjnym i dodatkowym wyposażeniem  oraz 19 sztuk oprogramowania biurowego MS OFFICE. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający wymagania techniczne  stanowi załącznik nr 1. 
 2. Termin składania ofert:    13 lipca 2018r. do godz. 10:00.
 3. Termin związania ofertą:  14 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
 4. Termin realizacji zamówienia :   do 17 sierpnia 2018 r. (zmodyfikowano)
 5. Osoba kontaktowa ze strony Zamawiającego: Mariusz Łuczyk , tel. 071/371-84-35 w.38 lub 506-399-639
 6. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
  Kompletna oferta musi zawierać (pod rygorem jej odrzucenia):
  1. wypełniony i podpisany (parafowany na każdej stronie) przez Oferenta formularz ofertowy (załącznik nr 2)
  2. specyfikacją techniczną oferowanego modelu notebooka
    

Ofertę należy przesłać w jednej z dopuszczalnych postaci 

 1. zeskanowanej na adres email .
 2. faxem na nr 071/ 371-84-32
 3. w wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego ( sekretariat parter)

 

 1. Kryterium wyboru ofert:  Cena brutto – 100 %  (minimalizacja)
 2. Istotne inne warunki zamówienia:

 

 1. Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w „Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro” z 29.12.2017r. (http://piorin.gov.pl/download/gfx/piorin/pl/defaultstronaopisowa/1199/2/1/reg_zp_do30tyseuro_z_29.12.2017.pdf )
 2. Minimalne wymagane warunki jakie musi spełniać  oferowany sprzęt opisane są szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1).
 3. Istotne warunki umowy  (w tym warunki płatności) określa projekt umowy (załącznik nr 3).

Rodzaj dokumentu: Informacja o dodaniu

Data:
opublikował:
2018-07-05
Mariusz Łuczyk 

Rodzaj dokumentu: Pytania i Odpowiedzi

W załączeniu skan odpowiedzi nr 1 z dnia 10.07.2018r. oraz odpowiedzi nr 2 z 10.07.2018r. Data:
opublikował:
2018-07-05
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2018-07-10
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2018-07-10
Mariusz Łuczyk 

Rodzaj dokumentu: Zmiana specyfikacji

W nawiązaniu do odpowiedzi nr 2 z 10.07.2018r. zmodyfikowano poniższe dokumenty postępowania (formularz ofertowy, zapytanie ofertowe, projekt umowy) Data:
opublikował:
2018-07-10
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2018-07-10
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2018-07-10
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2018-07-10
Mariusz Łuczyk 

Rodzaj dokumentu: Informacja o wyborze oferty

Informujemy o dokonaniu w dniu 16.07.2018r. wyboru najkorzystniejszy oferty w przedmiotowym postępowaniu. Szczegóły w załączeniu Data:
opublikował:
2018-07-10
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2018-07-16
Mariusz Łuczyk 

Rodzaj dokumentu: Informacja o udzieleniu oferty

WIORiN we Wrocławiu informuje, ze w dniu 20.07.2018r. została w postępowaniu WAD.2601.223.2018 zawarta umowa zgodnie z wyborem najkorzystniejszej oferty Data:
opublikował:
2018-07-16
Mariusz Łuczyk 

Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Mariusz Łuczyk
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 05.07.2018 13:26
Data ostatniej aktualizacji informacji: 21.07.2018 16:34
Sprawdź historię zmian