Dostawa między innymi serwera, UPS, komputera,drukarek i czytników kodów kreskowych, skanera i oprogramowania

Zapytanie ofertowe postępowania prowadzonego w trybie podstawowym ( poniżej 30 tys. euro netto) na dostawę między innymi serwera z oprogramowaniem i wymaganymi licencjami, zasilacza UPS, zestawu komputerowego z oprogramowaniem, skanera dokumentowego z dodatkowym oprogramowaniem oraz drukarek i czytników kodów kreskowych dla WIORiN we Wrocławiu i jego Oddziałów/Delegatur w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Wprowadzenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów” .

 1. Zamawiający:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 15-17,  50-044 Wrocław
  NIP    897-16-70-405,  REGON    932791158
  WWW:  
  telefon:    071/ 371-84-35,   fax.:   071/ 371-84-32
   
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje  dostawę serwera z oprogramowaniem i wymaganymi licencjami, zasilacza UPS, zestawu komputerowego z oprogramowaniem, skanera dokumentowego z dodatkowym oprogramowaniem oraz drukarek i czytników kodów kreskowych dla WIORiN we Wrocławiu i jego Oddziałów/Delegatur  . Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawierający ilość, wymagania techniczne  zawiera załączniki nr 1. 
   
 3. Termin składania ofert:    26. 10.2015r. do godz. 14:00
   
 4. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
   
 5. Termin realizacji zamówienia :   14 dni od daty podpisania umowy.
   
 6. Osoba kontaktowa ze strony Zamawiającego: Mariusz Łuczyk , Mieczysław Dynaka tel. 071/371-84-35 w.38 lub 506-399-639 lub 604-97-56-68
   
 7. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
  Wypełniony i podpisany (parafowany na każdej stronie) przez Oferenta formularz ofertowy ( zał. nr 2 )  oraz dokumenty potwierdzające  odpowiednie wymagane certyfikaty  (monitor, jednostka centralna, serwer) należy przesłać w jednej z dopuszczalnych postaci
  1. zeskanowanej na adres email .
  2. faxem na nr 071/ 371-84-32
  3. w wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego ( sekretariat parter)
    
 8. Kryterium wyboru ofert:  Minimalizacja ceny brutto za całą wartość zamówienia.
   
 9. Istotne inne warunki zamówienia:

 

 1. Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w „Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej             w złotych kwoty 30 tys. euro” z 04.06.2014r. (http://piorin.gov.pl/download/gfx/piorin/pl/defaultstronaopisowa/1199/2/1/regulaminzampub040614_do30tys_wiorinwroclaw.pdf)
 2. Minimalne wymagane warunki jakie musi spełniać  oferowany sprzęt opisane są szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 ).
 3. Istotne warunki umowy określa projekt umowy (zał. nr 3. )

Rodzaj dokumentu: Informacja o dodaniu

Data:
opublikował:
2015-10-19
Mariusz Łuczyk 

Rodzaj dokumentu: SIWZ

Data:
opublikował:
2015-10-19
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2015-10-19
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2015-10-19
Mariusz Łuczyk 

Rodzaj dokumentu: Informacja o wyborze oferty

Informujemy iż w dniu 28.10.2015 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępwoaniu. Szczegóły w załączeniu (skan) Data:
opublikował:
2015-10-19
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2015-10-28
Mariusz Łuczyk 

Rodzaj dokumentu: Informacja o udzieleniu oferty

Informujemy, iż w dniu 10.11.2015 r. została zawarta umowa z Wykonawcą Netcom sp. z o.o. zgodnie z wyborem najkorzystniejszej oferty. Data:
opublikował:
2015-10-28
Mariusz Łuczyk 

Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Mariusz Łuczyk
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 19.10.2015 09:55
Data ostatniej aktualizacji informacji: 10.11.2015 14:32
Sprawdź historię zmian