Dostawa metalowych szaf biurowcyh do komórek organizacyjnych WIORIN

Zapytanie ofertowe na dostawę metalowych szaf biurowych do komórek organizacyjnych WIORiN we Wrocławiu (WAD.2601.236.2018). Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 29.12.2017 r.

 

 1. Zamawiający:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław 

NIP: 897-16-70-405, REGON:932791158

WWW:

telefon: 71 371 84 35, fax: 71 371 84 32

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 23 sztuk metalowych szaf biurowych.
  2. Zamówienie obejmuje dostawę wraz z  wniesieniem do konkretnych pomieszczeń w 23 lokalizacjach komórek organizacyjnych Zamawiającego (po jednym egzemplarzu szafy dla danej lokalizacji).
  3. Wymagane parametry dotyczące przedmiotu zamówienia, oraz adresy lokalizacji dostaw ze wskazaniem kondygnacji docelowych pomieszczeń  zawarte zostały w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 ).
  4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

 

 1. Termin składania ofert: 27.07.2018 r. do godz. 1200, czas związania ofertą 30 dni.
 2. Termin realizacji zamówienia:  realizacja dostaw do 14.09.2018 r. włącznie
 3. Osoba do kontaktu z ramienia Zamawiającego: Mieczysław Dynaka tel. 604 975 668, 71 371 84 35 wew. 39
 4. Wykaz dokumentów i warunki jakie muszą spełnić Wykonawcy (Oferenci):
  1. Kompletna Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
   1. wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTY (zał. nr 2)

Zalecane (lecz nie wymagane)  jest dołączenie opisu technicznego oferowanego modelu szafy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania takiego katalogu/opisu technicznego przed podpisaniem umowy

 1. Ofertę należy przesłać w jednej z dopuszczalnych postaci:
  1. zeskanowanej na adres e-mail: .,
  2. faxem na nr 71 371 84 32
  3. w wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław, (Sekretariat, wysoki parter, pok. nr 2)

 

 1. Kryterium wyboru ofert:  Cena brutto – 100% (minimalizacja).
 2. Istotne inne warunki zamówienia:
  1. Postępowanie jest prowadzone  w trybie podstawowym na zasadach określonych w regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro” z 29.12.2017r. http://piorin.gov.pl/download/gfx/piorin/pl/defaultstronaopisowa/1199/2/1/reg_zp_do30tyseuro_z_29.12.2017.pdf.
  2. Pozostałe istotne warunki przedmiotu zamówienia zostały zawarte w szczegółowym opisie zamówienia  (zał. nr 1) oraz projekcie umowy (zał. nr 3),.
  3. Zamawiający zawrze w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia postępowania umowę z Wykonawcą,  którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz formularz oferty Wykonawcy stanowić będą integralną część zawieranej umowy.

Rodzaj dokumentu: Informacja o dodaniu

Data:
opublikował:
2018-07-19
Mariusz Łuczyk 

Rodzaj dokumentu: Informacja o wyborze oferty

Informujemy, ze w przedmiotowym postępowaniu dokonano w dniu 27.07.2018r. wyboru najkorzystniejszej oferty. Szczegóły w załączeniu (skan informacji). Data:
opublikował:
2018-07-19
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2018-07-27
Mariusz Łuczyk 

Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Mariusz Łuczyk
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 19.07.2018 12:31
Data ostatniej aktualizacji informacji: 27.07.2018 15:08
Sprawdź historię zmian