Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla WIORiN we Wrocławiu (WAD.2601.54.2018). Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 29.12.2017 r.

 1. Zamawiający:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław

NIP                                              897-16-70-405

REGON                                       932791158

WWW:                                        www.piorin.gov.pl/wroclaw

e-mail:                                       

telefon:                                       (71) 371-84-35 ,                        fax: (71) 371-84-32

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup i bezpłatna dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych do drukarek, wg wykazu zamieszczonego w formularzu ofertowym  i specyfikacji cenowej (załącznik nr 1A oraz 1B). Tusze i tonery muszą być fabrycznie nowe (nieregenerowane).
  2. Zamówienie zostało podzielone na dwie niezależne części :
   1. część nr 1 (dopuszczalne są zamienniki) oraz
   2. część nr 2 (dopuszczalne wyłącznie oryginalne materiały eksploatacyjne producentów drukarek).
    Wykonawca może złożyć ofertę na część nr 1 lub na część nr 2 lub na obie.
  3. W przypadku oferowania w części nr 1 zamienników wymagane jest posiadanie przez nie wydajności oraz jakości generowanych  wydruków nie gorszych niż  produktu oryginalnego.  Wymaga się aby producenci oferowanych zamienników  tuszy/tonerów posiadali  aktualny certyfikat ISO 9001 lub ISO 14001. Wydajność tuszu/tonera  podana przez producenta musi być  uzyskana zgodnie z metodologią określoną normami (odpowiednio) ISO/IEC 24711, ISO/IEC 24712 , ISO/IEC 19798, ISO/IEC 19752.

 

 1. Termin składania ofert:    23.02.2018 r. do godz. 12:00
 2. Termin realizacji zamówienia :    dostawy na podstawie sukcesywnie składanych zamówień  do dnia 31.12.2018 r. zamówień, z terminem realizacji w ciągu 3 dni roboczych.
 3. Osoba kontaktowa z ramienia Zamawiającego:, Mariusz Łuczyk tel.  506-399-639, Mieczysław Dynaka tel. 71/371-84-35, wew. 39,
 4. Wykaz dokumentów, oświadczeń i materiałów jakie muszą dostarczyć Oferenci:

Warunkami koniecznymi do udziału w postępowaniu  jest  dostarczenie przez Wykonawcę  przed upływem terminu  składania ofert:

 1. wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę formularza oferty  (zał. nr 1A)  wraz ze specyfikacją cenową  (zał. nr 1B )  w jednej z dopuszczalnych postaci:
  1. zeskanowanej na adres e-mail .
  2. faxem na nr (71) 371-84-32
  3. w wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego (sekretariat – półpiętro, pok. nr 2)

Oferent może złożyć ofertę  na część postępowania nr 1 lub na część nr 2 lub na obie części (nr 1 oraz nr 2). Brak wypełnienia  danymi składanego formularza oferty lub specyfikacji cenowej, dotyczący jednej z części zamówienia (nr 1 lub nr 2) zostanie uznane za brak złożenia przez Wykonawcę oferty w danej części.

Pod rygorem odrzucenia oferty (w części nr 1) wymaga się podania producenta (modelu, typu, serii itd.)  oferowanego asortymentu tuszy/tonerów (pozycje 10,11,12,13,14,15,16,17 zał. nr 1B- część nr 1) umożliwiającego ich jednoznaczne zidentyfikowanie Zamawiającemu w celu dokonania przez niego weryfikacji wydajności oraz  posiadania wymaganych certyfikatów w oparciu o ogólnodostępne informacje producentów zawarte na ich stronach. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania przed zawarciem umowy z wybranym Wykonawcą przedstawienia wymaganych certyfikatów dla producentów oferowanych produktów.

 

 1. Kryterium wyboru ofert:  100 % cena brutto - minimalizacja
 2. Inne istotne warunki zamówienia:
  1. Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia  29.12.2017 r. (http://piorin.gov.pl/download/gfx/piorin/pl/defaultstronaopisowa/1199/2/1/reg_zp_do30tyseuro_z_29.12.2017.pdf).
  2. Każda z części postępowania rozpatrywana będzie niezależnie.
  3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania przed zawarciem umowy przedstawienia wymaganych certyfikatów dla producentów oferowanych produktów (w szczególności gdy nie będą one ogólnodostępne) .
  4. Zamawiający w przypadku realizacji zamówienia w danej części podpisze umowę z Wykonawcą  której projekt określa załącznik nr 2.
  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo udzielenia wybranemu Wykonawcy zamówień dodatkowych (zwiększona ilość lub/i innych materiałów biurowych niż wymienione) w wysokości do 20 % zamówienia podstawowego bez konieczności przeprowadzania kolejnego postępowania, o ile podyktowane to będzie bieżącą potrzebą Zamawiającego i uzasadnione rachunkiem ekonomicznym.

 

Rodzaj dokumentu: Informacja o dodaniu

Data:
opublikował:
2018-02-16
Mariusz Łuczyk 

Rodzaj dokumentu: SIWZ

Data:
opublikował:
2018-02-16
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2018-02-16
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2018-02-16
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2018-02-16
Mariusz Łuczyk 

Rodzaj dokumentu: Informacja o wyborze oferty

Informujemy, że w dniu 26.02.2018 r. została wybrana najkorzystniejsza oferta w przedmiotowym postępowaniu w części nr 1 oraz części nr 2. Szczegóły informacji w załączeniu (skan) Data:
opublikował:
2018-02-16
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2018-02-26
Mariusz Łuczyk 

Rodzaj dokumentu: Informacja o udzieleniu oferty

Informujemy, że w dniu 05.03.2017r. została zawarta umowa na realizację przedmiotowego zamówienia zgodnie z wyborem najkorzystniejszej (oferty zarówno dla części nr 1 jak i części nr 2) Data:
opublikował:
2018-02-26
Mariusz Łuczyk 

Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Mariusz Łuczyk
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 16.02.2018 10:33
Data ostatniej aktualizacji informacji: 05.03.2018 15:35
Sprawdź historię zmian