Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla WIORiN we Wrocławiu

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla WIORiN we Wrocławiu (WAD.2601.67.2017). Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 04.06.2014 r

 1. Zamawiający:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu,ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław

NIP                                              897-16-70-405

REGON                                       932791158

WWW:                                        www.piorin.gov.pl/wroclaw

e-mail:                                         

telefon:                                         071/ 371-84-35                         fax: 071/ 371-84-32

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup i bezpłatna dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych do drukarek wg wykazu zamieszczonego w formularzu ofertowym  i specyfikacji cenowej (załącznik nr 1A oraz 1B ).
  2. Tusze i tonery muszą być fabrycznie nowe (nieregenerowane), dopuszczalne są zamienniki (za wyjątkiem pozycji określonych jako oryginał). Wydajność oferowanego zamiennika  oraz jakość generowanego przez niego wydruku mają być nie gorsze niż  produktu oryginalnego.  Wymaga się aby producenci oferowanych tuszy/tonerów posiadali  aktualny certyfikat ISO 9001 lub ISO 14001. Wydajność tuszu/tonera  podana przez producenta musi być  uzyskana zgodnie z metodologią określoną normami (odpowiednio) ISO/IEC 24711, ISO/IEC 24712 , ISO/IEC 19798, ISO/IEC 19752.

 

 1. Termin składania ofert:    27.03.2017 r. do godz. 12:00
 2. Termin realizacji zamówienia :    na podstawie sukcesywnie składanych do 31.12.2017 r. roku zamówień z terminem realizacji w ciągu 3 dni roboczych.
 3. Osoba kontaktowa z ramienia Zamawiającego:, Mariusz Łuczyk tel.  506-399-639, Mieczysław Dynaka tel. 71/371-84-35, wew. 39,
 4. Wykaz dokumentów, oświadczeń i materiałów jakie muszą dostarczyć Oferenci:

Warunkami koniecznymi do udziału w postępowaniu  jest  dostarczenie przez Wykonawcę  przed upływem terminu  składania ofert:

 1. wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę formularza oferty (zał. nr 1A)  wraz ze specyfikacją cenową  (zał. nr 1B )  w jednej z dopuszczalnych postaci:
  1. zeskanowanej na adres email .
  2. faxem na nr 071/ 371-84-32
  3. w wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego (sekretariat – półpiętro, pok. nr 2)

Pod rygorem odrzucenia oferty wymaga się podania producenta (modelu, typu, serii itd.)  oferowanego asortymentu tuszy/tonerów (pozycje 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37 zał. 1B) umożliwiającego ich jednoznaczne zidentyfikowanie Zamawiającemu w celu dokonania przez niego weryfikacji wydajności oraz  posiadania wymaganych certyfikatów w oparciu o ogólnodostępne informacje producentów zawarte na ich stronach. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania przed zawarciem umowy z wybranym Wykonawcą przedstawienia wymaganych certyfikatów dla producentów oferowanych produktów.

 1. Kryterium wyboru ofert:  100 % cena brutto - minimalizacja
 2. Inne istotne warunki zamówienia:
  1. Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w „Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej
   w złotych równowartości kwoty 30 tysięcy euro” z dnia 04 czerwca 2014 r. (http://piorin.gov.pl/download/gfx/piorin/pl/defaultstronaopisowa/1199/2/1/regulaminzampub040614_do30tys_wiorinwroclaw.pdf).
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania przed zawarciem umowy przedstawienia wymaganych certyfikatów dla producentów oferowanych produktów (w szczególności gdy nie będą one ogólnodostępne) .
  3. Zamawiający w przypadku realizacji zamówienia podpisze umowę z Wykonawcą której projekt określa Załącznik 2.
  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo udzielenia wybranemu Wykonawcy zamówień dodatkowych (zwiększona ilość lub/i innych materiałów biurowych niż wymienione) w wysokości do 20 % zamówienia podstawowego bez konieczności przeprowadzania kolejnego postępowania, o ile podyktowane to będzie bieżącą potrzebą Zamawiającego i uzasadnione rachunkiem ekonomicznym.

Rodzaj dokumentu: SIWZ

Data:
opublikował:
2017-03-20
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2017-03-20
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2017-03-20
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2017-03-20
Mariusz Łuczyk 

Rodzaj dokumentu: Informacja o wyborze oferty

Informujemy iż w dniu 03.04.2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty - skan informacji w załączeniu Data:
opublikował:
2017-03-20
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2017-04-03
Mariusz Łuczyk 

Rodzaj dokumentu: Informacja o udzieleniu oferty

WIORiN we Wrocławiu informuje iż w dniu 03.04.2017r. została zawarta umowa w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z wyborem najkorzystniejszej oferty. Data:
opublikował:
2017-04-03
Mariusz Łuczyk 

Rodzaj dokumentu: Inne

Zestawienie złożonych ofert w załączeniu. Data:
opublikował:
2017-04-03
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2017-03-28
Mariusz Łuczyk 

Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Mariusz Łuczyk
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 20.03.2017 13:48
Data ostatniej aktualizacji informacji: 03.04.2017 13:43
Sprawdź historię zmian