Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla WIORiN we Wrocławiu

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych do drukarek wg wykazu zamieszczonego w formularzu ofertowym i specyfikacji cenowej ( załącznik nr 1 oraz 1 A ). Tonery muszą być fabrycznie nowe (nieregenerowane), dopuszczalne są zamienniki ( za wyjątkiem pozycji określonych jako oryginał). Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym

  1. Zamawiający:
    Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu,
    ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław

NIP: 897-16-70-405

REGON: 932791158

WWW: www.piorin.gov.pl/wroclaw

e-mail:

telefon: 071/ 371-84-35

fax: 071/ 371-84-32

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych do drukarek wg  wykazu zamieszczonego w formularzu ofertowym  i specyfikacji cenowej
( załącznik nr 1 oraz 1 A ). Tonery muszą być fabrycznie nowe (nieregenerowane), dopuszczalne są zamienniki ( za wyjątkiem pozycji określonych jako oryginał).

 

3. Termin składania ofert:     24.02.2016 r. do godz. 10:00
 

4. Termin realizacji zamówienia :     na podstawie składanych zamówień sukcesywnie do 31.12.2016 roku

 

5. Osoba kontaktowa z ramienia Zamawiającego:, Mariusz Łuczyk tel. 506399639, Mieczysław Dynaka tel. 71/371-84-35 wewn. 38
 

6. Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie muszą dostarczyć Oferenci:

Wypełnione i podpisane przez Oferenta formularz ofertowy  oraz specyfikację cenową  (zał. nr 1 oraz zał. nr 1A )  należy przesłać w jednej z dopuszczalnych postaci:

a) zeskanowanej na adres email .

b) faxem na nr 071/ 371-84-32

c) w wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego (sekretariat - parter pok. nr 2)

 

7. Kryterium wyboru ofert: 100 % cena – minimalizacja
 

7. Istotne inne warunki zamówienia:

a) Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w „Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tysięcy euro” z dnia 04 czerwca 2014 r. (http://piorin.gov.pl/download/gfx/piorin/pl/defaultstronaopisowa/1199/2/1/regulaminzampub040614_do30tys_wiorinwroclaw.pdf). Zamawiający w przypadku realizacji zamówienia podpisze umowę z Wykonawcą zawierającą istotne warunki określone w formularzu ofertowym. Wzór  umowy zawiera Załącznik nr 2.

b) Zamawiający zastrzega sobie prawo udzielenia wybranemu Wykonawcy zamówień dodatkowych (zwiększona ilość lub/i innych materiałów biurowych niż wymienione w wysokości do 20 % zamówienia podstawowego bez konieczności przeprowadzania kolejnego postępowania, o ile podyktowane to będzie bieżącą potrzebą Zamawiającego i uzasadnione rachunkiem ekonomicznym.

Rodzaj dokumentu: Informacja o dodaniu

Data:
opublikował:
2016-02-16
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: SIWZ

Data:
opublikował:
2016-02-16
Anna Maiołek 
Data:
opublikował:
2016-02-16
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2016-02-16
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: Informacja o wyborze oferty

Informuje iż w dniu 25.02.2016 dokonano w przedmiotowym postępowaniu wyboru najkorzystniejszej oferty przedstawionej przez MTL System Tomasz Lachowicz ,ul. Babimojska 9, 54-426 Wrocław za łączną kwotę 16 928,49 zł brutto ( słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych czterdzieści dziewięć groszy ). Szczegóły w załączeniu (skan) Data:
opublikował:
2016-02-16
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2016-02-25
Mariusz Łuczyk 

Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Anna Maciołek
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 16.02.2016 12:15
Data ostatniej aktualizacji informacji: 25.02.2016 09:00
Sprawdź historię zmian