Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla WIORiN we Wrocławiu (WAD.2601.29.2020).

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla WIORiN we Wrocławiu (WAD.2601.29.2020). Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 29.12.2017 r.

 1. Zamawiający:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław

 

NIP                                              897-16-70-405

REGON                                       932791158

WWW:                                        www.piorin.gov.pl/wroclaw

e-mail:                                       

telefon:                                       (71) 371-84-35 ,                        fax: (71) 371-84-32

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup i bezpłatna dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych do drukarek, wg wykazu zamieszczonego w formularzu ofertowym  i specyfikacji cenowej (załącznik nr 1A oraz 1B). Tusze i tonery muszą być fabrycznie nowe (nieregenerowane). W pozycjach w których określono wymaganie – „ oryginał” dopuszczalne jest zaoferowanie wyłącznie oryginalne materiałów eksploatacyjnych producentów drukarek. W pozostałych przypadkach dopuszczalne jest zaoferowanie tzw. zamienników posiadających parametry wydajności oraz jakości generowanych wydruków nie gorsze niż  produktu oryginalnego.  Wymaga się aby producenci oferowanych zamienników  tuszy/tonerów posiadali  aktualny certyfikat ISO 9001 lub ISO 14001. Wydajność tuszu/tonera  podana przez producenta musi być  uzyskana zgodnie z metodologią określoną normami (odpowiednio) ISO/IEC 24711, ISO/IEC 24712 , ISO/IEC 19798, ISO/IEC 19752.

 1. Termin składania ofert:    17.02.2020 r. do godz. 10:00
 2. Termin realizacji zamówienia :    dostawy na podstawie sukcesywnie składanych zamówień  do dnia 31.12.2020 r. zamówień, z terminem realizacji w ciągu 3 dni roboczych.
 3. Osoba kontaktowa z ramienia Zamawiającego:, Mariusz Łuczyk tel.  506-399-639, Mieczysław Dynaka tel. 71/371-84-35, wew. 39,
 4. Wykaz dokumentów, oświadczeń i materiałów jakie muszą dostarczyć Oferenci:

Warunkami koniecznymi do udziału w postępowaniu  jest  dostarczenie przez Wykonawcę  przed upływem terminu  składania ofert:

 1. wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę formularza oferty  (zał. nr 1A)  wraz ze specyfikacją cenową  (zał. nr 1B )  w jednej z dopuszczalnych postaci:
  1. zeskanowanej na adres e-mail .
  2. faxem na nr (71) 371-84-32
  3. w wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego (sekretariat – półpiętro, pok. nr 2)

Pod rygorem odrzucenia oferty wymaga się podania producenta (modelu, typu, serii itd.)  oferowanego asortymentu tuszy/tonerów (pozycje 11,14,15,16,17,23,25,26,27,30 zał. nr 1B) umożliwiającego ich jednoznaczne zidentyfikowanie Zamawiającemu w celu dokonania przez niego weryfikacji wydajności oraz  posiadania wymaganych certyfikatów w oparciu o ogólnodostępne informacje producentów zawarte na ich stronach. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania przed zawarciem umowy z wybranym Wykonawcą przedstawienia wymaganych certyfikatów dla producentów oferowanych produktów.

 

 1. Kryterium wyboru ofert:  100 % cena brutto - minimalizacja
 2. Inne istotne warunki zamówienia:
  1. Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia  29.12.2017 r. (http://piorin.gov.pl/download/gfx/piorin/pl/defaultstronaopisowa/1199/2/1/reg_zp_do30tyseuro_z_29.12.2017.pdf).
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania przed zawarciem umowy przedstawienia wymaganych certyfikatów dla producentów oferowanych produktów (w szczególności gdy nie będą one ogólnodostępne) .
  3. Zamawiający w przypadku realizacji zamówienia w danej części podpisze umowę z Wykonawcą  której projekt określa załącznik nr 2.
  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo udzielenia wybranemu Wykonawcy zamówień dodatkowych (zwiększona ilość lub/i innych materiałów biurowych niż wymienione) w wysokości do 10 % zamówienia podstawowego bez konieczności przeprowadzania kolejnego postępowania, o ile podyktowane to będzie bieżącą potrzebą Zamawiającego i uzasadnione rachunkiem ekonomicznym.

Rodzaj dokumentu: Informacja o dodaniu

Data:
opublikował:
2020-02-10
Mariusz Łuczyk 

Rodzaj dokumentu: SIWZ

Data:
opublikował:
2020-02-10
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2020-02-10
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2020-02-10
Mariusz Łuczyk 

Rodzaj dokumentu: Informacja o wyborze oferty

Informujemy o dokonaniu w dniu 24.02.2020r. wyboru najkorzystniejszej oferty.Szczegóły w załączeniu (skan) Data:
opublikował:
2020-02-10
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2020-02-24
Mariusz Łuczyk 

Rodzaj dokumentu: Inne

W załączeniu zestawienie ofert z otwarcia Data:
opublikował:
2020-02-24
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2020-02-17
Mariusz Łuczyk 

Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Mariusz Łuczyk
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 10.02.2020 13:53
Data ostatniej aktualizacji informacji: 24.02.2020 12:01
Sprawdź historię zmian