Dostawa materiałów biurowych, papieru do drukarek oraz artykułów higienicznych dla WIORiN we Wrocławiu

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych, papieru do drukarek oraz artykułów higienicznych dla WIORiN we Wrocławiu (WAD.2601.23.2018). Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 29.12.2017 r.

1. Zamawiający:
      Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu,
      ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław

NIP:897-16-70-405, REGON: 932791158

WWW:

telefon: 71 371 84 35, fax: 71 371 84 32

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup i dostawa do  wskazanej
  w zamówieniach siedziby (WIORIN i/lub Delegatur)  Zamawiającego  materiałów biurowych, papieru do drukarek oraz artykułów higienicznych .
 2. Szczegółowe wymagania dotyczące asortymentu, jego cech  oraz szacowanych ilości zostały zawarte  w formularzu  ofertowym i specyfikacji cenowej (załącznik 1A oraz 1B). Materiały, winny być tożsame (jakość, wydajność, producent) z opisem  zawartym w ofercie.
 3. Dodatkowe wymagania dotyczące dostarczenia próbek asortymentu, kart produktów, minimalnych wymagań żądanych od platformy zakupowej określone
  są w załączniku 1C.

 

3. Termin składania ofert: 29.01.2018 r. do godz. 12:00

 

4. Termin związania z ofertą: 14 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

5. Termin realizacji zamówienia: na podstawie sukcesywnie składanych do 31.12.2018 r. zamówień z terminem realizacji w ciągu 3 dni roboczych.

 

6. Osoba kontaktowa z ramienia Zamawiającego: Mieczysław Dynaka tel. 71 371 8435, wew. 39, Ewa Rozbrojová Zaremba tel. 71 371 84 35, wew. 31

 

7. Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie muszą dostarczyć Oferenci:

Warunkami koniecznymi do udziału w postępowaniu  jest  dostarczenie przez Wykonawcę  przed upływem terminu  składania ofert:

 1. wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę formularza ofertowego
  (załącznik 1A)  wraz ze specyfikacją cenową (załącznik 1B )
  w jednej
  z dopuszczalnych postaci:
  1. zeskanowanej na adres email .
  2. faxem na nr 71 371-84-32
  3. w wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego (sekretariat – półpiętro, pok. nr 2)
 2. zestawu próbek  i kart produktów oferowanego asortymentu  (zgodnego ze specyfikacją cenową - załącznik 1B) do siedziby Zamawiającego (sekretariat – półpiętro, pok. nr 2)  przygotowanego wg wymagań zawartego w załączniku 1C

 

8. Kryterium wyboru ofert oraz sposób oceniania:

Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty ostateczne nie podlegające odrzuceniu.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta która uzyska najwyższą łączną wartość punktową P obliczaną wg wzoru: P= PC +PP+PD

 

PC - punkty przyznane w kryterium „cena”. Waga = 60 %. W kryterium „cena” zastosowany zostanie wzór: PC = (minimalna cena brutto spośród złożonych ofert/cena brutto badanej oferty) x 100 pkt. x 0,60 z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalnie oferta może uzyskać w powyższym kryterium 60 pkt.

 

PP - punkty przyznane za udostepnienie przez Wykonawcę „platformy zakupowej”. Waga = 20%. W kryterium „platforma zakupowa” zastosowany zostanie wzór: PP =:

 • brak  platformy zakupowej spełniającej wszystkie minimalne wymagania określone w załączniku 1C = 0 pkt (PP = 0 pkt.)
 • zaoferowanie  platformy zakupowej spełniającej wszystkie  minimalne wymagania określone w załączniku 1C  = 20 pkt. (PP = 20 pkt.).

 

PD- punkty przyznane za ilość punktów darmowej dostawy. Waga 20 %.
W kryterium „dostawa” zastosowany zostanie wzór: PD =:

 • bezpłatne dostawy wyłącznie do  jednej lokalizacji  tj. WIORIN we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław = 0 pkt (PD = 0 pkt.),
 • bezpłatne dostawy do czterech lokalizacji, tj.: WIORIN we Wrocławiu,
  ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław, Delegatura w Dzierżoniowie,
  ul. Słowiańska 34, 58-200 Dzierżoniów, Delegatura w Legnicy, ul. Skarbka 3,
  59-220 Legnica, Delegatura w Lwówku Śląskim, ul. Zwycięzców 24,
  59-600 Lwówek Śląski = 20 pkt. (PD = 20 pkt.).

 

9. Inne istotne warunki zamówienia:

 1. Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia  29.12.2017 r. (http://piorin.gov.pl/download/gfx/piorin/pl/defaultstronaopisowa/1199/2/1/reg_zp_do30tyseuro_z_29.12.2017.pdf).
 2. Dodatkowe wymagania dotyczące dostarczenia próbek asortymentu, kart produktów, minimalnych wymagań żądanych od platformy zakupowej określone są w załączniku 1C
 3. Zamawiający w przypadku realizacji zamówienia podpisze umowę z Wykonawcą której projekt określa załącznik 2
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo udzielenia wybranemu Wykonawcy zamówień dodatkowych (zwiększona ilość lub/i innych materiałów biurowych niż wymienione)
  w wysokości do 25 % zamówienia podstawowego bez konieczności przeprowadzania kolejnego postępowania, o ile podyktowane to będzie bieżącą potrzebą Zamawiającego i uzasadnione rachunkiem ekonomicznym.

Rodzaj dokumentu: Informacja o dodaniu

Data:
opublikował:
2018-01-19
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: Informacja o wyborze oferty

Informujemy, że w dniu 02.02.2018 r. dokonano wyboru najkorzystniej oferty w przedmiotowym postępowaniu. Szczegóły w załączeniu (skan) Data:
opublikował:
2018-01-23
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2018-02-02
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: Informacja o udzieleniu oferty

Informujemy, że w dniu 12.02.2018 r. została zawarta umowa na realizację przedmiotowego zamówienia zgodnie z wyborem najkorzystniejszej oferty. Data:
opublikował:
2018-02-02
Anna Maciołek 

Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Anna Maciołek
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 19.01.2018 13:19
Data ostatniej aktualizacji informacji: 22.02.2018 13:56
Sprawdź historię zmian