Dostawa materiałów biurowych, papieru do drukarek oraz artykułów higienicznych dla WIORiN we Wrocławiu

Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 04.06.2014 r.

1. Zamawiający:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu,
ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław

NIP                                               897-16-70-405

REGON                                        932791158

WWW:                                         www.piorin.gov.pl/wroclaw

e-mail:                                         

telefon:                                         071/ 371-84-35                         fax: 071/ 371-84-32

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego oraz trzech Delegatur materiałów biurowych, papieru do drukarek oraz artykułów higienicznych wg wykazu zamieszczonego w formularzu ofertowym i specyfikacji cenowej (załącznik nr 1 oraz 1A).

 

3. Termin składania ofert:    12.02.2016 r. do godz. 12:00
 

4. Termin realizacji zamówienia :     na podstawie składanych zamówień sukcesywnie
                                                     do 31.12.2016 roku

 

5. Osoba kontaktowa z ramienia Zamawiającego:, Mieczysław Dynaka tel. 71/371-84-35, wew. 39, Joanna Witek tel. 71/371-84-35, wew. 31
 

6. Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie muszą dostarczyć Oferenci:

Wypełniony i podpisany przez Oferenta formularz ofertowy wraz ze specyfikacją cenową  (zał. nr 1 oraz zał. nr 1A )  należy przesłać w jednej z dopuszczalnych postaci:

  1. zeskanowanej na adres email .
  2. faxem na nr 071/ 371-84-32
  3. w wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego (sekretariat – półpiętro, pok. nr 2)

 

7. Kryterium wyboru ofert: 100 % cena – minimalizacja
 

8. Istotne inne warunki zamówienia:

1) Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w „Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 30 tysięcy euro” z dnia 04 czerwca 2014 r. (http://piorin.gov.pl/download/gfx/piorin/pl/defaultstronaopisowa/1199/2/1/regulaminzampub040614_do30tys_wiorinwroclaw.pdf).

2) Zamawiający w przypadku realizacji zamówienia podpisze umowę z Wykonawcą zawierającą
     istotne warunki określone w formularzu ofertowym. Wzór  umowy zawiera Załącznik nr 2.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo udzielenia wybranemu Wykonawcy zamówień
     dodatkowych (zwiększona ilość lub/i innych materiałów biurowych niż wymienione) w
     wysokości do 20 % zamówienia podstawowego bez konieczności przeprowadzania kolejnego
     postępowania, o ile podyktowane to będzie bieżącą potrzebą Zamawiającego i uzasadnione          rachunkiem ekonomicznym.

Rodzaj dokumentu: Informacja o dodaniu

Data:
opublikował:
2016-02-01
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: SIWZ

Data:
opublikował:
2016-02-01
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2016-02-01
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2016-02-01
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: Informacja o wyborze oferty

Data:
opublikował:
2016-02-16
Anna Maciołek 

Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Anna Maciołek
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 01.02.2016 13:56
Data ostatniej aktualizacji informacji: 16.02.2016 14:35
Sprawdź historię zmian