Dostawa literatury branżowej dla inspektorów terenowych WIORiN we Wrocławiu

Zapytanie ofertowe na dostawę literatury branżowej dla inspektorów terenowych WIORiN we Wrocławiu. Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 29.12.2017 r.

I Zamawiający:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu,
ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław

NIP: 897-16-70-405, REGON:932791158

WWW: www.piorin.gov.pl/wiorin/dolnoslaskie,

e-mail:

telefon: 71 371 84 35, fax: 71 371 84 32

 

II Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 9 tytułów literatury branżowej dla inspektorów terenowych w WIORiN we Wrocławiu.
 2. Tytuły publikacji, ich autorów oraz ilości zawiera Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
 3. Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wniesieniem do siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 15-17.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

 

III Termin składania ofert: 13.11.2018 r. do godz. 1400, czas związania ofertą 30 dni.

 

IV Termin realizacji zamówienia:  realizacja dostawy do 29.11.2018 r.

 

V Osoba do kontaktu z ramienia Zamawiającego: Mieczysław Dynaka tel. 604 975 668, 71 371 84 35 wew. 39.

 

VI Wykaz dokumentów i warunki jakie muszą spełnić Wykonawcy (Oferenci):

 1. Kompletna Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
 1. wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTY (Załącznik nr 2).

 

      2. Ofertę należy przesłać w jednej z dopuszczalnych postaci:

 1. zeskanowanej na adres e-mail: .,
 2. faxem na nr 71 371 84 32,
 3. w wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław, (Sekretariat, wysoki parter, pok. nr 2).

 

VII Kryterium wyboru ofert:  Cena brutto – 100% (minimalizacja).

 

VIII Istotne inne warunki zamówienia:

 1. Postępowanie jest prowadzone  w trybie podstawowym na zasadach określonych
  w „Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro” z 29.12.2017r. http://piorin.gov.pl/download/gfx/piorin/pl/defaultstronaopisowa/1199/2/1/reg_zp_do30tyseuro_z_29.12.2017.pdf.
 2. Pozostałe istotne warunki przedmiotu zamówienia zostały zawarte
  w projekcie umowy (Załącznik nr 3).
 3. Zamawiający zawrze w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia postępowania umowę
  z Wykonawcą,  którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą. Formularz oferty Wykonawcy oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowić będą integralną część zawieranej umowy.

Rodzaj dokumentu: Informacja o dodaniu

Data:
opublikował:
2018-11-06
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: SIWZ

Data:
opublikował:
2018-11-06
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2018-11-06
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2018-11-06
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: Informacja o wyborze oferty

WIORIN we Wrocławiu informuje, że w dniu 14.11.2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu WAD.2601.358.2018. Szczegóły wyboru w załączeniu (skan) Data:
opublikował:
2018-11-06
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2018-11-14
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: Informacja o udzieleniu oferty

WIORIN we Wrocławiu informuje, że w dniu 15.11.2018 r. została zawarta umowa na realizację przedmiotowego zamówienia zgodnie z wyborem najkorzystniejszej oferty. Data:
opublikował:
2018-11-14
Anna Maciołek 

Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Anna Maciołek
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 06.11.2018 12:35
Data ostatniej aktualizacji informacji: 23.11.2018 08:29
Sprawdź historię zmian