Dostawa kurtek softshell i koszulek polo dla inspektorów terenowych WIORiN we Wrocławiu - II postępowanie

Zapytanie ofertowe na dostawę kurtek softshell i koszulek polo dla inspektorów terenowych WIORiN we Wrocławiu – II postępowanie. Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 29.12.2017 r.

I. Zamawiający:
      Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu,
      ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław

NIP: 897-16-70-405, REGON:932791158

WWW: www.piorin.gov.pl/wiorin/dolnoslaskie,

e-mail:

telefon: 71 371 84 35, fax: 71 371 84 32

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

 1. 94 sztuk kurtek softshell (krój damski i męski) oznakowanych logo i nazwą instytucji Zamawiającego
 2. 94 sztuk koszulek typu polo (damskich i męskich) oznakowanych logo
  i nazwą instytucji Zamawiającego

           dla inspektorów terenowych w WIORiN we Wrocławiu.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1.

3. Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wniesieniem do siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, ul.

    Piłsudskiego 15-17.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

 

III. Termin składania ofert: 10.12.2018 r. do godz. 900, czas związania ofertą 15 dni.

 

IV. Termin realizacji zamówienia:  realizacja dostawy do 14.12.2018 r.

 

V. Osoba do kontaktu z ramienia Zamawiającego: Mieczysław Dynaka tel. 604 975 668, 71 371 84 35 wew. 39.

 

VI. Wykaz dokumentów i warunki jakie muszą spełnić Wykonawcy (Oferenci):

Warunkami koniecznymi do udziału w postępowaniu  jest  dostarczenie przez Wykonawcę  przed upływem terminu (wg wpływu do Zamawiającego)  składania ofert:

 1. wypełnionego i podpisanego FORMULARZA OFERTY (Załącznik nr 2)
  w jednej z dopuszczalnych postaci
  1. zeskanowanej na adres email wi-wroclaw@piorin.gov.pl.
  2. faxem na nr 71 371-84-32
  3. w wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego (sekretariat – półpiętro, pok. nr 2)
 2. zestawu próbek (4 elementy)  i kart produktów przedłożonych próbek
  (4 sztuki)
   w postaci fizycznej dostawy do siedziby Zamawiającego (sekretariat – półpiętro, pok. nr 2) następującego asortymentu (możliwe jest dostarczenie towaru bez oznakowania):
 1. jedna sztuka oferowanej kurtki damskiej w rozmiarze M,
 2. jedna sztuka oferowanej kurtki  męskiej w rozmiarze L,
 3. jedna sztuka oferowanej koszulki damskiej w rozmiarze L
 4. jedna sztuka oferowanej koszulki męskiej w rozmiarze L

 

Brak złożenia w terminie dowolnego elementu oferty (formularza oferty,  którejkolwiek z 4 wymaganych próbek, którejkolwiek z 4 kart produktów) skutkować będzie odrzuceniem oferty.

 

VII. Kryterium wyboru ofert:  Cena brutto – 100% (minimalizacja).

 

VIII. Istotne inne warunki zamówienia:

 1. Postępowanie jest prowadzone  w trybie podstawowym na zasadach określonych
  w „Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro” z 29.12.2017r. http://piorin.gov.pl/download/gfx/piorin/pl/defaultstronaopisowa/1199/2/1/reg_zp_do30tyseuro_z_29.12.2017.pdf.
 2. Koszty związane z przygotowaniem zestawu próbek, użytych w nim produktów oraz jego dostarczeniem ponosi Oferent. Oferenci, których oferty nie zostały wybrane mogą odebrać (na własny koszt) zestawy swoich próbek z siedziby Zamawiającego w terminie od daty ogłoszenia wyboru najkorzystniejszej oferty do dnia 21.12.2018 r. W przypadku braku ich odbioru w powyższym terminie Zamawiający zastrzega sobie prawo utylizacji próbek bez prawa Oferenta do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. Zestaw próbek Wykonawcy którego oferta została uznana za najkorzystniejszą  zostanie zaliczony na poczet realizowanej umowy (o ile próbki były oznakowane) lub zwrócony Wykonawcy zgodnie z jego wolą na warunkach opisanych powyżej.
 3. Zamawiający po rozstrzygnięciu postępowania udzieli zlecenia na dostawę wybranego asortymentu Wykonawcy którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą. Formularz oferty Wykonawcy oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowić będą integralną część zlecenia. Zapłata w formie przelewu za dostarczony towar (zgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – załącznikiem nr 1) zostanie zrealizowana będzie w ciągu 14 dni od dnia dostawy oraz prawidłowo wystawionego dokumentu obciążeniowego.
 4. Brak dostawy towaru do 20.12.2018 r. uznany zostanie za odmowę realizacji zamówienia ze strony Wykonawcy bez prawa do jakichkolwiek odszkodowań z tego tytułu.

Rodzaj dokumentu: Informacja o dodaniu

Data:
opublikował:
2018-12-04
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: SIWZ

Data:
opublikował:
2018-12-04
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2018-12-04
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2018-12-04
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: Informacja o wyborze oferty

Data:
opublikował:
2018-12-10
Anna Maciołek 

Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Anna Maciołek
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 04.12.2018 10:08
Data ostatniej aktualizacji informacji: 10.12.2018 09:07
Sprawdź historię zmian