Dostawa kserokopiarki A3 dla WIORIN we Wrocławiu

Zapytanie ofertowe postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę kserokopiarki A3 dla WIORiN we Wrocławiu.(WAD.2601.353.2017). Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 04.06.2014 r.

 1. Zamawiający:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu,  ul. Piłsudskiego 15-17,  50-044 Wrocław
  NIP              897-16-70-405,                              REGON       932791158
  WWW:        www.piorin.gov.pl/dolnoslaske     email:          wi-wroclaw@piorin.gov.pl
  telefon:        (71) 371-84-35,                              fax.:             (71) 371-84-32

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę kserokopiarki (wraz z ewentualnym opcjonalnym wyposażeniem) formatu A3 do użytku w siedzibie WIORiN we Wrocławiu służącej do wykonywania  kolorowych i czarno-białych kserokopii, wydruków sieciowego i skanowania sieciowego w obciążeniu co najmniej 10 tys. stron miesięcznie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający wymagania techniczne  stanowi załącznik nr 1. 

 

 1. Termin składania ofert:    24 listopada 2017r. do godz. 12:00.
 2. Termin związania ofertą:  14 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
 3. Termin realizacji zamówienia :   10 dni od daty podpisania umowy.
 4. Osoba kontaktowa ze strony Zamawiającego: Mariusz Łuczyk , Mieczysław Dynaka tel. 071/371-84-35 w.38 lub 506-399-639 lub 604-97-56-68
 5. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
   

Kompletna oferta musi zawierać (pod rygorem jej odrzucenia):

 1. wypełniony i podpisany (parafowany na każdej stronie) przez Oferenta formularz ofertowy (załącznik nr 2),

 2. wzór gwarancji (warunków gwarancji) wg. wzoru własnego oraz

 3. dokument potwierdzający autoryzację serwisową producenta w przypadku gdy gwarancję wystawia autoryzowany punkt serwisowy producenta urządzenia.

Oferta może dodatkowo zawierać (zalecane) opis oferowanego urządzenia i zainstalowanego wyposażenia opcjonalnego, jego dane techniczne w szczególności dotyczące własności określonych w szczegółowym opisie zamówienia.

Ofertę należy przesłać w jednej z dopuszczalnych postaci

 1. zeskanowanej na adres email .
 2. faxem na nr 071/ 371-84-32
 3. w wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego ( sekretariat parter)

 

 1. Kryterium wyboru ofert: 

Minimalizacja  całkowitego kosztu brutto. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższym całkowitym kosztem brutto.

Całkowity koszt brutto  stanowić będzie suma ważona kosztu brutto zakupu urządzenia  (waga 60%) oraz szacunkowych  kosztów  eksploatacji urządzenia  (40%) dla okresu 8 letniego i założonego wolumenu wydruków. Do kosztów eksploatacji urządzenia  zostaną zaliczone koszty: 

 • tonerów  i bębnów  liczone proporcjonalnie  do  zakładanego wolumenu wydruków z uwzględnieniem („odjęciem”) zainstalowanych tonerów i bębnów wraz z dostarczonym urządzeniem
 • wymaganych  gwarancją konserwacji – ilość według zapisów gwarancyjnych dla okresu 36 miesięcy, przyjęty koszt ryczałtowy 300 zł.
 • konserwacji pogwarancyjnych -  5 szt. (jedna rocznie).

Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do 2 miejsc po przecinku z zastosowaniem matematycznych reguł zaokrąglania. Szczegółowy sposób obliczania  zawarty jest w arkuszu kalkulacyjnym (.xls) dołączonym do ogłoszenia (załącznik nr 2A)

 

 1. Istotne inne warunki zamówienia:

 

 1. Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w „Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej             w złotych kwoty 30 tys. euro” z 04.06.2014r. (http://piorin.gov.pl/download/gfx/piorin/pl/defaultstronaopisowa/1199/2/1/regulaminzampub040614_do30tys_wiorinwroclaw.pdf)
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji  zawartych w  formularzu ofertowym danych dotyczących wydajności materiałów eksploatacyjnych oraz ich cen zgodnie z oficjalnymi  danymi danego producenta.
 3. Minimalne wymagane warunki jakie musi spełniać  oferowany sprzęt opisane są szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1).
 4. Istotne warunki umowy  (w tym warunki płatności) określa projekt umowy (załącznik nr 3).

 

Rodzaj dokumentu: Informacja o dodaniu

Data:
opublikował:
2017-11-17
Mariusz Łuczyk 

Rodzaj dokumentu: SIWZ

Data:
opublikował:
2017-11-17
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2017-11-17
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2017-11-17
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2017-11-17
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2017-11-17
Mariusz Łuczyk 

Rodzaj dokumentu: Pytania i Odpowiedzi

Informujemy, że w dniu 21.11.2017r. wpłynęły do Zamawiającego pytania związane z przedmiotowym postępowaniem. Odpowiedzi (skan) z dnia 21.11.2017 w załączeniu. Data:
opublikował:
2017-11-17
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2017-11-21
Mariusz Łuczyk 

Rodzaj dokumentu: Zmiana specyfikacji

Informujemy, że w dniu 21.11.2017r. wpłynęły do Zamawiającego pytania związane z przedmiotowym postępowaniem. W związku z powyższym wprowadzono zmiany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zmiany. Zakres zmian określają odpowiedzi (skan) z dnia 21.11.2017r. Data:
opublikował:
2017-11-21
Mariusz Łuczyk 

Rodzaj dokumentu: Informacja o wyborze oferty

Informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu w dniu 27.11.2017r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Szczegóły w załączeniu (skan) Data:
opublikował:
2017-11-21
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2017-11-27
Mariusz Łuczyk 

Rodzaj dokumentu: Informacja o udzieleniu oferty

Informujemy, że w dniu 29.11.2017 r. została zawarta umowa na realizację przedmiotowego zamówienia zgodnie z wyborem najkorzystniejszej oferty . Data:
opublikował:
2017-11-27
Mariusz Łuczyk 

Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Mariusz Łuczyk
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 17.11.2017 10:15
Data ostatniej aktualizacji informacji: 29.11.2017 12:34
Sprawdź historię zmian