Dostawa krzeseł obrotowych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu

Zapytanie ofertowe na dostawę krzeseł obrotowych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu. Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 04.06.2014 r.

1. Zamawiający:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu,
ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław

NIP: 897-16-70-405

REGON: 932791158

WWW: www.piorin.gov.pl/wroclaw

e-mail:

telefon: 071/ 371-84-35

fax: 071/ 371-84-32

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

a) Przedmiotem zamówienia jest dostawa krzeseł obrotowych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu w ilości 22 sztuk

b) Charakterystyka wyrobu:

  • fotel obrotowy z mechanizmem CPT na  podstawie 5-ramiennej czarnej nylonowej, z kółkami do podłoża twardego
  • siedzisko min. szer. 45cm, gł. 40 cm, miękkie, tapicerowane, z płynną regulacją w pionie (siłownik gazowy) oraz regulacją głębokości siedziska za pomocą mechanizmu śrubowego,
  • oparcie miękkie z profilem ergonomicznym podparcia kręgosłupa (odcinka lędźwiowego), regulacja wysokości oraz odchylenia od pionu z blokadą wybranej pozycji,
  • podłokietniki z nakładką miękką (dopuszcza się drewnianą) z możliwością regulacji minimum wysokości,
  • nośność min. 110 kg,
  • tkanina obiciowa o wysokich parametrach jakościowych w kolorze szarości (gładka lub w drobną kratę)

c) Miejsce dostawy: ul. Piłsudskiego 15-17 , Wrocław

3. Termin składania ofert:    22.09.2015 r. do godz. 1000

 

4. Termin realizacji zamówienia :    21 dni od daty podpisania umowy

5. Osoba kontaktowa z ramienia Zamawiającego: Mieczysław Dynaka tel. 71/371-84-35 wew. 38 (604975668), Mariusz Łuczyk tel. 506399639
 

6. Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie muszą dostarczyć Oferenci:

Oferta musi zawierać:

a) wypełniony i podpisany przez Oferenta formularz ofertowy  (załącznik nr 1)

 

Ofertę  należy przesłać w jednej z dopuszczalnych postaci

a) zeskanowanej na adres e-mail

b) faxem na nr 071/ 371-84-32

c) w wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego ( sekretariat pok. 2, parter)

 

7. Kryterium wyboru ofert: 100 % cena – minimalizacja

 

8. Istotne inne warunki zamówienia:

a) postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w „Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tysięcy euro” z dnia 04 czerwca 2014 r. (http://piorin.gov.pl/ds-pi/ds-stanowienie/)

b) Zamawiający w przypadku realizacji zamówienia podpisze umowę z Wykonawcą wg projektu określonego w załączniku nr 2.

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo udzielenia wybranemu Wykonawcy zamówień dodatkowych lub uzupełniających  (innych  elementów meblowych niż wymienione, ich części bądź zwielokrotnienia ilości) w wysokości do 20 % zamówienia podstawowego bez konieczności przeprowadzania kolejnego postępowania, o ile podyktowane to będzie bieżącą potrzebą Zamawiającego i uzasadnione rachunkiem ekonomicznym.

Rodzaj dokumentu: Informacja o dodaniu

Data:
opublikował:
2015-09-15
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2015-09-16
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: SIWZ

Data:
opublikował:
2015-09-15
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2015-09-15
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: Zmiana Ogłoszenia

WIORiN we Wrocławiu informuje iż w zapytaniu ofertowym nr WAD.2601.302.2015 w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym i na zasadach określonych „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 04.06.2014 r. o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę krzeseł obrotowych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu błędnie został określony rok terminu składania ofert. Właściwy termin składania ofert to 22.09.2015 r. do godz. 10:00. Z uwagi na oczywistość mechanicznej pomyłki i zachowanie minimalnego terminu przygotowania oferty określonego zapisami „Regulaminu..” Zamawiający nie wydłuża terminu składania ofert. Data:
opublikował:
2015-09-15
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2015-09-16
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: Informacja o wyborze oferty

Data:
opublikował:
2015-09-23
Anna Maciołek 

Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Anna Maciołek
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 15.09.2015 13:03
Data ostatniej aktualizacji informacji: 23.09.2015 10:07
Sprawdź historię zmian