Dostawa komputerów AIO, laptopów i oprogramowania

Zapytanie ofertowe postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę komputerów AIO, laptopów oraz oprogramowania dla WIORiN we Wrocławiu

 

 1. Zamawiający:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, 
  ul. Piłsudskiego 15-17,  50-044 Wrocław

  NIP              897-16-70-405,                              REGON       932791158
  WWW:        www.piorin.gov.pl/dolnoslaske     email:          wi-wroclaw@piorin.gov.pl
  telefon:        (71) 371-84-35,                              fax.:             (71) 371-84-32
 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem  zamówienia jest dostawa 8 szt. komputerów stacjonarnych typu AIO, 5 szt. komputerów przenośnych (laptopów), 13 szt. oprogramowania MS Office.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz stawiane wymagania zawiera załącznik  Z1. 

 1. Termin składania ofert:    17 grudnia 2020r. do godz. 10:00.
 2. Termin związania ofertą:  7 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
 3. Termin realizacji zamówienia :   dostawa w nieprzekraczalnym terminie do 24.12.2020r. (włącznie).
 4. Osoba kontaktowa ze strony Zamawiającego: Mariusz Łuczyk , tel. 071/371-84-35 w.38 lub 506-399-639
 5. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
  Wypełniony i podpisany (parafowany na każdej stronie) przez Wykonawcę  formularz ofertowy (zał. nr Z2)  należy przesłać w jednej z dopuszczalnych postaci:
  1. zeskanowanej (lub w postaci elektronicznego dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym) na adres email
   wi-wroclaw@piorin.gov.pl.
  2. faxem na nr 071/ 371-84-32
  3. w wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego (sekretariat, parter, pok. nr 2)
 6. Kryterium wyboru ofert:  Cena brutto –  100 %

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto za całość zamówienia.  W przypadku gdy najniższą cenę zawierać będzie kilka ofert za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta nich która została złożona wcześniej.

 1. Istotne inne warunki zamówienia:
  1. Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w „Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro” z 29.12.2017r. (http://piorin.gov.pl/download/gfx/piorin/pl/defaultstronaopisowa/1199/2/1/reg_zp_do30tyseuro_z_29.12.2017.pdf )
  2. Zamawiający oświadcza, że nie jest czynnym płatnikiem podatku VAT.
  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
  4. Minimalne wymagane warunki jakie musi spełniać oferowany sprzęt są opisane
  5. w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik  Z1).
  6. Istotne warunki umowy zostały określone w projekcie umowy – załącznik Z3.
  7. W celu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający zawrze niezwłocznie
  8. z wybranym Wykonawcą umowę wg projektu określonego w załączniku Z3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik Z1) oraz formularz ofertowy Wykonawcy (załącznik Z2) stanowić będą integralną część zawieranej umowy.
  9.  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanego dalej RODO informujemy, iż:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – p. Anna Maciołek, abi-wroclaw@piorin.gov.pl, tel. 71 371 84 35 wew. 31;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przedmiotowego postępowania oraz w przypadku wybrania Pani/Pana oferty za najkorzystniejszą w celu zawarcia umowy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. policja, prokuratura, jednostki nadzorujące i kontrolujące działalność WIORiN we Wrocławiu itp.);
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z zawartej umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami (np. dotyczącymi archiwizacji dokumentów);
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania (skorzystanie z prawa sprostowania nie może jednak skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie przedmiotowego postępowania, zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa, ani naruszać integralności protokołu zamówienia publicznego oraz jego załączników), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania oraz nie będą przekazywane do państw trzecich;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odrzuceniem oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu lub odmową zawarcia umowy i realizacji zamówienia.

 

 

Rodzaj dokumentu: Informacja o dodaniu

Data:
opublikował:
2020-12-11
Mariusz Łuczyk 

Rodzaj dokumentu: Informacja o wyborze oferty

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę komputerów AIO, laptopów i oprogramowania dla WIORiN we Wrocławiu w dniu 17.12.2020r. za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy: REDICREO s.c., ul. Mogilska 97, 31-545 Kraków z ceną 65 161,71 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt jeden groszy). Jednocześnie informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 3 oferty, zestawienie złożonych ofert według kolejności wpływu stanowi tabela poniżej, nie odrzucono żadnej oferty oraz nie zastosowano odwróconej procedury wyboru najkorzystniejszej oferty. Zestawienie złożonych ofert (numeracja wg kolejności wpływu) Lp Nazwa Wykonawcy Wartość brutto Uwagi 1 Netcom sp. z o.o., ul. Jarzębinowa 22/1, 53-120 Wrocław 69 749,61 zł Oferta ostateczna 2 REDICREO s.c, ul. Mogilska 97, 31-545 Kraków 65 161,71 zł Oferta ostateczna, najkorzystniejsza 3 ATUT Computer Laskowski Maciej, al. Armii Krajowej 10a/2, 50-541 Wrocław 72 336,30 zł Oferta ostateczna, wartość oferty po dokonaniu poprawek oczywistych omyłek W związku z powyższym WIORiN we Wrocławiu zaprasza upoważnionego przedstawiciela Oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, do niezwłocznego kontaktu w celu podpisania umowy na realizację przedmiotowego zamówienia publicznego. W sprawie szczegółów technicznych związanych z podpisaniem umowy prosimy kontaktować się z p. Mariuszem Łuczykiem (tel. 506-399-639, email: it-wroclaw@piorin.gov.pl) Data:
opublikował:
2020-12-11
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2020-12-17
Mariusz Łuczyk 

Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Mariusz Łuczyk
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 11.12.2020 13:09
Data ostatniej aktualizacji informacji: 17.12.2020 12:42
Sprawdź historię zmian