Dostawa komputera i podzespołów komputerowych dla WIORiN we Wrocławiu (WAD 2601.234.2015)

Zapytanie ofertowe na dostawę komputera i podzespołów komputerowych dla WIORiN we Wrocławiu (WAD.2601.234.2015). Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 04.06.2014 r.

 1. Zamawiający:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 15-17,  50-044 Wrocław
  NIP    897-16-70-405,   REGON       932791158
  WWW:        
  telefon:        071/ 371-84-35, fax.:             071/ 371-84-32
   
 2. Opis przedmiotu zamówienia:

  Przedmiot zamówienia obejmuje  dostawę komputera , drukarki etykiet, czytnika kodów kreskowych oraz drobnych podzespołów komputerowych .Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia  zawierający ilość, wymagania techniczne  zawiera załącznik nr 1 ( część
 3. Termin składania ofert:    27. 07.2015r. do godz. 12:00,  termin związania ofertą 30 dni.
 4. Termin realizacji zamówienia :  w ciągu  7  (siedmiu)  dni od daty podpisania umowy.
 5. Osoba kontaktowa ze strony Zamawiającego: Mariusz Łuczyk , Mieczysław Dynaka tel. 071/371-84-35 w.38 lub 506-399-639 lub 604-97-56-68
 6. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
  Wypełniony i podpisany (parafowany na każdej stronie) przez Oferenta formularz ofertowy ( zał. nr 1 – część A i B )  oraz dokument potwierdzający  odpowiedni wymagany certyfikat  (dla komputera ) należy przesłać w jednej z dopuszczalnych postaci
  1. zeskanowanej na adres email .
  2. faxem na nr 071/ 371-84-32
  3. w wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego ( sekretariat parter)
 7. Kryterium wyboru ofert:  Minimalizacja ceny brutto za całą wartość zamówienia.
 8. Istotne inne warunki zamówienia:
  1. Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w „Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej             w złotych kwoty 30 tys. euro” z 04.06.2014r. (http://piorin.gov.pl/download/gfx/piorin/pl/defaultstronaopisowa/1199/2/1/regulaminzampub040614_do30tys_wiorinwroclaw.pdf)
  2. Minimalne wymagane warunki jakie musi spełniać oferta opisane są w  załączniku nr 1 ( część A i B )
  3. Proponowany projekt umowy zawierający istotne postanowienia  stanowi załącznik nr 2 .
  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo udzielenia Wykonawcy zamówień dodatkowych  w wysokości do 50 % zamówienia podstawowego bez konieczności przeprowadzania kolejnego postępowania, o ile podyktowane to będzie bieżącą potrzebą Zamawiającego i uzasadnione rachunkiem ekonomicznym.

Rodzaj dokumentu: Informacja o dodaniu

Data:
opublikował:
2015-08-07
Mariusz Łuczyk 

Rodzaj dokumentu: SIWZ

Data:
opublikował:
2015-07-20
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2015-07-20
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2015-07-22
Mariusz Łuczyk 

Rodzaj dokumentu: Informacja o wyborze oferty

Informujemy iż w dniu 28.07.2015 została wybrana najkorzystniejsza oferta w postępowaniu ( wpłynęła jedna oferta). Szczegóły w załączeniu. Data:
opublikował:
2015-07-22
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2015-08-03
Mariusz Łuczyk 

Rodzaj dokumentu: Informacja o udzieleniu oferty

Informujemy iż w dniu 04.08.2015 została podpisana umowa zgodnie z wyborem najkorzystniejszej oferty. Data:
opublikował:
2015-08-03
Mariusz Łuczyk 

Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: WIORiN we Wrocławiu
Osoba publikująca informację: Mariusz Łuczyk
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 20.07.2015 10:25
Data ostatniej aktualizacji informacji: 07.08.2015 14:59
Sprawdź historię zmian