Dostawa energii elektrycznej do lokali i nieruchomości komórek organizacyjnych WIORiN we Wrocławiu

Zapytanie ofertowe na dostawę energii elektrycznej dla lokali i nieruchomości komórek organizacyjnych WIORiN we Wrocławiu (WAD.2601.55.2018). Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 29.12.2017 r.

I. Zamawiający:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu,
ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław

                                                     NIP                                              897-16-70-405

REGON                                       932791158

WWW:                                         www.piorin.gov.pl/wroclaw

  e-mail:                                         

                                                     telefon:                                         71/ 371-84-35

                                                     fax:                                               71/ 371-84-32

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla komórek organizacyjnych WIORiN we Wrocławiu. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 09310000-5 Elektryczność. Dostawa energii elektrycznej musi odbywać się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do ustawy.
 2. Wykaz jednostek (punktów poboru) oraz istotne warunki zamówienia zostały zamieszczone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - Załącznik Z1. Łączne zużycie energii dla  wszystkich punktów poboru w 2017 roku wyniosło  52 760 kWh.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

III. Termin składania ofert: 15.03.2018 r. do godz. 12:00, czas związania ofertą 30 dni.

IV. Termin realizacji zamówienia: dostawy energii przez okres 36 miesięcy, począwszy od 01.05.2018 r.

 

V. Osoba kontaktowa z ramienia Zamawiającego: Mieczysław Dynaka tel. 604 975 668, 71 71 84 35 wew. 39

 

VI. Wykaz dokumentów i warunki jakie muszą spełnić Wykonawcy (Oferenci):

 

 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie Oferenci  posiadający:
  1. aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energią elektryczną  
  2. Generalną Umowę Dystrybucyjną (GUD) zawartą z operatorem systemu dystrybucyjnego dla punktów poboru wymienionych w Załączniku Z1.

 

 

     2. Kompletna Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

 1. wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTY (załącznik Z2),
 2. własny wzór umowy Oferenta na świadczenie dostawy (sprzedaży) energii elektrycznej wraz z ew. regulaminami własnymi Oferenta, o ile się do nich umowa odwołuje.

 

    3. Ofertę należy przesłać w jednej z dopuszczalnych postaci:

 1. zeskanowanej na adres email .,
 2. faxem na nr 071/ 371-84-32
 3. w wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego (sekretariat, wysoki parter,
  pok. nr 2)

 

VII. Kryterium wyboru ofert: 100 % cena (uwzględniająca wszystkie koszty sprzedaży energii) – minimalizacja


 

VIII. Istotne inne warunki zamówienia:

 1. Postępowanie jest prowadzone  w trybie podstawowym na zasadach określonych
  w „Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro” z 29.12.2017r. http://piorin.gov.pl/download/gfx/piorin/pl/defaultstronaopisowa/1199/2/1/reg_zp_do30tyseuro_z_29.12.2017.pdf
 2. Pozostałe istotne warunki przedmiotu zamówienia zostały zawarte
  w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - Załącznik Z1.
 3. Zamawiający zawrze w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia postępowania umowę
  z Wykonawcą (Oferentem, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą).
 4. Załączniki Z1 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) oraz Z2 (formularz oferty) stanowić będą integralną część zawieranej umowy.

Rodzaj dokumentu: Informacja o dodaniu

Data:
opublikował:
2018-03-08
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: SIWZ

Data:
opublikował:
2018-03-07
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2018-03-09
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: Pytania i Odpowiedzi

W załączeniu odpowiedzi na pytania złożone w przedmiotowym postępowaniu Data:
opublikował:
2018-03-09
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2018-03-08
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2018-03-09
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2018-03-13
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2018-03-13
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: Zmiana specyfikacji

Poprawiony Załącznik Z1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w przedmiotowym postępowaniu. Data:
opublikował:
2018-03-13
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2018-03-08
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: Informacja o wyborze oferty

Informujemy, że w dniu 16.03.2018 r. została wybrana najkorzystniejsza oferta w przedmiotowym postępowaniu. Szczegóły informacji w załączeniu (skan) Data:
opublikował:
2018-03-08
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2018-03-16
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: Informacja o udzieleniu oferty

Informujemy, że w dniu 22.03.2018 r. została zawarta umowa na realizację przedmiotowego zamówienia zgodnie z wyborem najkorzystniejszej oferty. Data:
opublikował:
2018-03-16
Anna Maciołek 

Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Anna Maciołek
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 07.03.2018 10:22
Data ostatniej aktualizacji informacji: 27.03.2018 09:58
Sprawdź historię zmian