Dostawa energii elektrycznej do lokali i komórek organizacyjnych WIORiN we Wrocławiu

Zapytanie ofertowe na dostawę energii elektrycznej do lokali i komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu (WAD.2601.82.2019). Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 29.12.2017 r.

I. Zamawiający:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław

NIP 897-16-70-405

REGON 932791158

WWW: www.piorin.gov.pl/wroclaw

e-mail:

telefon: 71/ 371-84-35

fax: 71/ 371-84-32

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla komórek organizacyjnych WIORiN we Wrocławiu. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 09310000-5 Elektryczność. Dostawa energii elektrycznej musi odbywać się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do ustawy.
 2. Wykaz jednostek (punktów poboru) oraz istotne warunki zamówienia zostały zamieszczone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - Załącznik Z1. Łączne zużycie energii dla wszystkich punktów poboru w 2018 roku wyniosło 54 860 kWh.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający informuje, że obecnym Dystrybutorem energii elektrycznej jest Tauron Dystrybucja S.A.

 

III. Termin składania ofert: 15.04.2019 r. do godz. 12:00, czas związania ofertą 30 dni.

 

IV. Termin realizacji zamówienia: dostawy energii przez okres 24 miesięcy, począwszy od 01.06.2019 r.

 

V. Osoba kontaktowa z ramienia Zamawiającego: Mieczysław Dynaka tel. 604 975 668, 71 71 84 35 wew. 39

 

VI. Wykaz dokumentów i warunki jakie muszą spełnić Wykonawcy (Oferenci):

 

 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie Oferenci posiadający:
  1. aktualną koncesję wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu (sprzedaży) energią elektryczną  
  2. Generalną Umowę Dystrybucyjną (GUD) zawartą z operatorem systemu dystrybucyjnego dla punktów poboru wymienionych w Załączniku Z1.
 2. Kompletna Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
 1. wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTY (załącznik Z2),
 2. własny wzór umowy Oferenta na świadczenie dostawy (sprzedaży) energii elektrycznej wraz z ew. regulaminami własnymi Oferenta, o ile się do nich umowa odwołuje.

 

3. Ofertę należy przesłać w jednej z dopuszczalnych postaci:

 1. zeskanowanej na adres email .,
 2. faxem na nr 071/ 371-84-32
 3. w wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego (sekretariat, wysoki parter,
  pok. nr 2)

 

VII. Kryterium wyboru ofert: 100 % cena (uwzględniająca wszystkie koszty sprzedaży energii) – minimalizacja
 

     VIII. Istotne inne warunki postępowania:

 1. Postępowanie jest prowadzone  w trybie podstawowym na zasadach określonych
  w „Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro” z 29.12.2017r. http://piorin.gov.pl/download/gfx/piorin/pl/defaultstronaopisowa/1199/2/1/reg_zp_do30tyseuro_z_29.12.2017.pdf
 2. Pozostałe istotne warunki przedmiotu zamówienia zostały zawarte
  w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - Załącznik Z1.
 3. Zamawiający zawrze w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia postępowania umowę
  z Wykonawcą (Oferentem, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą).
 4. Zaoferowana treść umowy powinna zawierać w szczególności:

- zagwarantowanie stałej ceny sprzedaży 1 kWh energii elektrycznej oraz stałej wysokości opłaty handlowej (jeżeli taka występuje),

- okres rozliczeniowy powinien wynosić min. 1 miesiąc (preferowany okres
2 miesięczny),

- termin płatności min. 14 dni od otrzymania faktury lub 21 dni od wystawienia dokumentu obciążającego Zamawiającego,

- symetryczne kary dla obu stron w przypadku zerwania umowy,

- bezkosztowa możliwość: przeniesienia punktu poboru energii elektrycznej, rezygnacja bądź dodanie kolejnego punktu poboru energii elektrycznej ze względu zmian organizacyjnych Zamawiającego,

      5. Załączniki Z1 (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) oraz Z2 (formularz oferty) stanowić będą integralną część zawieranej umowy.

      6. Wykonawca własnym staraniem i kosztem przeprowadzi proces rozwiązania umowy z dotychczasowym dostawcą energii elektrycznej, tj.

          Tauron Dystrybucja S.A.

      7. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

          zwanego dalej RODO informujemy, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, ul. Piłsudkiego 15-17, 50-044 Wrocław;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Panią Anną Maciołek -
  , tel. 71 371 84 35 wew. 31;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przedmiotowego postępowania oraz w przypadku wybrania Pani/Pana oferty za najkorzystniejszą
  w celu zawarcia umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z zawartej umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny
  z obowiązującymi przepisami (np. dotyczącymi archiwizacji dokumentów);
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania (skorzystanie z prawa sprostowania nie może jednak skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie przedmiotowego postępowania, zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa, ani naruszać integralności protokołu zamówienia publicznego oraz jego załączników), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania oraz nie będą przekazywane do państw trzecich;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odrzuceniem oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu lub odmową zawarcia umowy i realizacji zamówienia.

Rodzaj dokumentu: Informacja o dodaniu

Data:
opublikował:
2019-03-26
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: Informacja o wyborze oferty

WIORiN we Wrocławiu informuje, że w dniu 10.04.2019 r. w przedmiotowym postępowaniu została wybrana najkorzystniejsza oferta. Szczegóły w załączeniu. Data:
opublikował:
2019-03-26
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2019-04-16
Anna Maciołek 

Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Anna Maciołek
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 26.03.2019 11:19
Data ostatniej aktualizacji informacji: 16.04.2019 11:00
Sprawdź historię zmian