Dostawa dwóch mikroskopów stereoskopowych dla WIORiN we Wrocławiu

Zapytanie ofertowe na dostawę dwóch mikroskopów stereoskopowych dla WIORiN we Wrocławiu. Postępowanie jest prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 29.12.2017 r.

I. Zamawiający:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu,
ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław

NIP: 897-16-70-405, REGON:932791158

WWW: www.piorin.gov.pl/wiorin/dolnoslaskie,

e-mail:

telefon: 71 371 84 35, fax: 71 371 84 32

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 fabrycznie nowych mikroskopów stereoskopowych dla WIORiN we Wrocławiu.
  2. Wymagania techniczne jakie powinny posiadać mikroskopy zawiera Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
  3. Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wniesieniem do siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 15-17.
  4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

 

III. Termin składania ofert: 23.11.2018 r. do godz. 1400, czas związania ofertą 14 dni.

 

IV. Termin realizacji zamówienia:  realizacja dostawy do 07.12.2018 r.

 

V. Osoba do kontaktu z ramienia Zamawiającego: Mieczysław Dynaka tel. 604 975 668, 71 371 84 35 wew. 39.

 

VI. Wykaz dokumentów i warunki jakie muszą spełnić Wykonawcy (Oferenci):

1. Kompletna Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

  1. wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTY (Załącznik nr 2).

 

2.Ofertę należy przesłać w jednej z dopuszczalnych postaci:

  1. zeskanowanej na adres e-mail: .,
  2. faxem na nr 71 371 84 32,
  3. w wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław, (Sekretariat, wysoki parter, pok. nr 2).

 

VII. Kryterium wyboru ofert:  Cena brutto – 100% (minimalizacja).

 

VIII. Istotne inne warunki zamówienia:

  1. Postępowanie jest prowadzone  w trybie podstawowym na zasadach określonych w „Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro” z 29.12.2017r. http://piorin.gov.pl/download/gfx/piorin/pl/defaultstronaopisowa/1199/2/1/reg_zp_do30tyseuro_z_29.12.2017.pdf.
  2. Zamawiający po rozstrzygnięciu postępowania udzieli zlecenia na dostawę wybranego asortymentu Wykonawcy którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą. Formularz oferty Wykonawcy oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowić będą integralną część zlecenia.

Rodzaj dokumentu: Informacja o dodaniu

Data:
opublikował:
2018-11-16
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: SIWZ

Data:
opublikował:
2018-11-16
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2018-11-16
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: Pytania i Odpowiedzi

W załączeniu skan odpowiedzi nr 1 z dnia 22.11.2018 r. Data:
opublikował:
2018-11-16
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2018-11-22
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: Informacja o wyborze oferty

WIORiN we Wrocławiu informuje, iż w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 26.11.2018 r. znajduje się oczywisty błąd pisarski. Szczegóły sprostowania w załączeniu (skan). WIORiN we Wrocławiu informuje, że w dniu 26.11.2018 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu. Szczegóły w załączeniu (skan). Data:
opublikował:
2018-11-22
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2018-11-26
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2018-11-29
Anna Maciołek 

Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Anna Maciołek
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 16.11.2018 12:48
Data ostatniej aktualizacji informacji: 29.11.2018 10:07
Sprawdź historię zmian