Dostawa bibuły filtracyjnej dla WIORiN we Wrocławiu

Zapytanie ofertowe na dostawę bibuły filtracyjnej dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu (WAD.2601.15.2019). Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 29.12.2017 r.

1. Zamawiający:

      Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu,
      ul. Piłsudskiego 15-17, 50 – 044  Wrocław

      NIP: 897 – 16 – 70 – 405
      REGON: 932791158
      strona internetowa: www.piorin.gov.pl/wiorin/dolnoslaskie
      e-mail: wi-wroclaw@piorin.gov.pl
      telefon: 71 371 84 35 
      fax: 71 371 84 32
 

2. Opis przedmiotu zamówienia:
            Przedmiotem zamówienia jest dostawa bibuły filtracyjnej spełniającej warunki określone w Załączniku nr 1.

 

3. Termin składania ofert: do dnia  19.02.2019 r.  do godz. 1200

 

4. Termin związania z ofertą: 14 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

5. Termin realizacji zamówienia : 08.03.2019 r. a ewentualne zamówienia dodatkowe do 31.12.2018 r.
 

6. Osoby do kontaktu ze strony Zamawiającego: Mieczysław Dynaka tel. 71 371 84 35 wew. 39, kom. 604975668, Anna Maciołek

          tel. 71 371 84 35 wew. 31.

 

7. Wykaz dokumentów i oświadczeń:
          Wypełniony i podpisany (parafowany na każdej stronie) przez Oferenta formularz ofertowy (Załącznik nr 1) należy przesłać w jednej z

          dopuszczalnych postaci:

 1. zeskanowanej na adres email:
 2. faxem na nr 71 371 84 32
 3. w wersji pisemnej do siedziby zamawiającego (sekretariat – parter, pok. nr 2)
   

8. Kryteria wyboru ofert:

Cena brutto – 100% (minimalizacja).

 

9. Istotne inne warunki zamówienia:

 1. Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w „Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tysięcy euro” z dnia 29.12.2017 r. (http://piorin.gov.pl/download/gfx/piorin/pl/defaultstronaopisowa/1199/2/1/reg_zp_do30tyseuro_z_29.12.2017.pdf)
 2. Dostawa nastąpi na koszt Oferenta do siedziby WIORiN we Wrocławiu,
  ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław.
 3. Płatność zrealizowana będzie  przelewem po wykonaniu  zamówienia, w terminie do 14 dni od otrzymania faktury.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo udzielenia wybranemu Wykonawcy zamówień dodatkowych w wysokości do 25 % zamówienia podstawowego bez konieczności przeprowadzania kolejnego postępowania, o ile podyktowane to będzie bieżącą potrzebą Zamawiającego i uzasadnione rachunkiem ekonomicznym.
 5. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy z Zamawiającym (projekt umowy stanowi Załącznik nr 2).
 6. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanego dalej RODO informujemy, iż:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, ul. Piłsudkiego 15-17, 50-044 Wrocław;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - ,
  tel. 71 371 84 35 wew. 31;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przedmiotowego postępowania oraz w przypadku wybrania Pani/Pana oferty za najkorzystniejszą
  w celu zawarcia umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny
  do realizacji zadań wynikających z zawartej umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami (np. dotyczącymi archiwizacji dokumentów);
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania (skorzystanie z prawa sprostowania nie może jednak skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie przedmiotowego postępowania, zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa, ani naruszać integralności protokołu zamówienia publicznego oraz jego załączników), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,
  w tym również w formie profilowania oraz nie będą przekazywane do państw trzecich;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odrzuceniem oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu lub odmową zawarcia umowy i realizacji zamówienia.

Rodzaj dokumentu: Informacja o dodaniu

Data:
opublikował:
2019-02-12
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: SIWZ

Data:
opublikował:
2019-02-12
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2019-02-12
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: Pytania i Odpowiedzi

Informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie. Skan odpowiedzi nr 1 z 18.02.2019 r. w załączeniu. Data:
opublikował:
2019-02-12
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2019-02-18
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: Informacja o wyborze oferty

WIORiN we Wrocławiu informuje, że w dniu 20.02.2019 r. w przedmiotowym postępowaniu została wybrana najkorzystniejsza oferta. Szczegóły w załączeniu. WIORiN we Wrocławiu informuje, że w dniu 20.02.2019 r. Oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę odmówił podpisania umowy, w związku z tym w dniu 21.02.2019 r. została wybrana oferta kolejna w rankingu sporządzonym wg kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty. Szczegóły w załączeniu. Data:
opublikował:
2019-02-18
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2019-02-20
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2019-02-21
Anna Maciołek 

Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Anna Maciołek
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 12.02.2019 12:13
Data ostatniej aktualizacji informacji: 21.02.2019 10:47
Sprawdź historię zmian