Dostawa bibuły filtracyjnej dla WIORiN we Wrocławiu

Zapytanie ofertowe na dostawę bibuły filtracyjnej dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu. Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 29.12.2017 r.

1. Zamawiający:

      Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu,
      ul. Piłsudskiego 15-17, 50 – 044  Wrocław

      NIP: 897 – 16 – 70 – 405
      REGON: 932791158
      strona internetowa: www.piorin.gov.pl/wiorin/dolnoslaskie
      e-mail: wi-wroclaw@piorin.gov.pl
      telefon: 71 371 84 35 
      fax: 71 371 84 32
 

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa bibuły filtracyjnej spełniającej warunki określone w Załączniku nr 1.

 

3. Termin składania ofert: do dnia  25.01.2018 r.  do godz. 1200

 

4. Termin związania z ofertą: 14 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 

5. Termin realizacji zamówienia : 15.02.2018 r. a ewentualne zamówienia dodatkowe do 31.12.2018 r.
 

6. Osoby do kontaktu ze strony Zamawiającego: Mieczysław Dynaka tel. 71 371 84 35 wew. 39, kom. 604975668, Mariusz Łuczyk, tel. 71 371 84 35 wew. 38 lub Anna Maciołek  tel. 71 371 84 35 wew. 31.

 

7. Wykaz dokumentów i oświadczeń:
Wypełniony i podpisany (parafowany na każdej stronie) przez Oferenta formularz ofertowy (Załącznik nr 1) należy przesłać w jednej z dopuszczalnych postaci:

 1. zeskanowanej na adres email:
 2. faxem na nr 71 371 84 32
 3. w wersji pisemnej do siedziby zamawiającego (sekretariat – parter, pok. nr 2)
   

8. Kryteria wyboru ofert:

Cena brutto – 100% (minimalizacja).

 

9. Istotne inne warunki zamówienia:

 1. Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w „Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tysięcy euro” z dnia 29.12.2017 r.
  (http://piorin.gov.pl/download/gfx/piorin/pl/defaultstronaopisowa/1199/2/1/reg_zp_do30tyseuro_z_29.12.2017.pdf)
 2. Dostawa wraz z wniesieniem nastąpi na koszt Oferenta do siedziby do siedziby WIORiN we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław.
 3. Płatność zrealizowana będzie  przelewem po wykonaniu  zamówienia, w terminie do 14 dni od wystawieniu faktury.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo udzielenia wybranemu Wykonawcy zamówień dodatkowych w wysokości do 25 % zamówienia podstawowego bez konieczności przeprowadzania kolejnego postępowania, o ile podyktowane to będzie bieżącą potrzebą Zamawiającego i uzasadnione rachunkiem ekonomicznym.
 5. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy z Zamawiającym (projekt umowy stanowi Załącznik nr 2).

Rodzaj dokumentu: Informacja o dodaniu

Data:
opublikował:
2018-01-18
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: SIWZ

Data:
opublikował:
2018-01-18
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2018-01-18
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: Informacja o wyborze oferty

Informujemy, że w dniu 29.01.2018 r. dokonano wyboru najkorzystniej oferty w przedmiotowym postępowaniu. Szczegóły w załączeniu (skan) Data:
opublikował:
2018-01-18
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2018-01-29
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: Informacja o udzieleniu oferty

Informujemy, że w dniu 29.01.2018 r. została zawarta umowa na realizację przedmiotowego zamówienia zgodnie z wyborem najkorzystniejszej oferty Data:
opublikował:
2018-01-29
Anna Maciołek 

Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Anna Maciołek
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 18.01.2018 09:16
Data ostatniej aktualizacji informacji: 07.02.2018 13:03
Sprawdź historię zmian