Dostawa bibuły filtracyjnej dla WIORiN we Wrocławiu

Zapytanie ofertowe na na dostawę bibuły filtracyjnej dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu (WAD.2601.17.2017). Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym i na zasadach określonych „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 04.06.2014 r.

1. Zamawiający:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu,

ul. Piłsudskiego 15-17, 50 – 044  Wrocław

NIP: 897 – 16 – 70 – 405

REGON: 932791158

strona internetowa: www.piorin.gov.pl/wroclaw

e-mail:

telefon: 71/ 371 – 84 – 35 

fax:       71/ 371 – 84 – 32

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa bibuły filtracyjnej (jakościowej)  spełniającej warunki określone w  formularzu oferty (załącznik nr 1).

 

3. Termin składania ofert: do dnia  06.03.2017 r.  do godz. 1400

 

4. Termin realizacji zamówienia :  zgodnie ze złożoną ofertą  (nie dłużej niż 21 dni)

 

5. Osoby do kontaktu ze strony Zamawiającego: Mieczysław Dynaka tel. 71 371 84 35 wew. 39, kom. 604975668 lub Anna Maciołek  tel. 71 371 84 35 wew. 31

 

6. Wykaz dokumentów i oświadczeń:
Wypełniony i podpisany (parafowany na każdej stronie) przez Oferenta formularz oferty (Załącznik nr 1) należy przesłać w jednej z dopuszczalnych postaci:

 

  1. zeskanowanej na adres email:
  2. faxem na nr 71/371-84-32
  3. w wersji pisemnej do siedziby zamawiającego (sekretariat – parter, pok. nr 2)

 

 

7. Kryteria wyboru ofert:

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną wartość punktową P obliczaną według wzoru: P = PC + PR, gdzie:

 

PC – punkty przyznane za kryterium cena. Waga 80 %. W kryterium „cena” zastosowany zostanie wzór: PC = (minimalna cena brutto spośród złożonych ofert/cena brutto badanej oferty) x 100pkt. x 0,80 z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalnie oferta może uzyskać w powyższym kryterium 80 pkt.

 

PR – punkty przyznane za oferowany czas realizacji zamówienia. Waga 20 %.W kryterium oceny czasu realizacji zostanie zastosowany wzór: PR = czas realizacji w ciągu 21 dni – 0 pkt., czas realizacji w ciągu 14 dni – 10 pkt., czas realizacji w ciągu 7 dni – 20 pkt.

 

8. Istotne inne warunki zamówienia

  1. Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w „Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tysięcy euro” z dnia 04.06.2014 r. (http://piorin.gov.pl/download/gfx/piorin/pl/defaultstronaopisowa/1199/2/1/regulaminniem zampub040614_do30tys_wiorinwroclaw.pdf)
  2. Dostawa wraz z wniesieniem nastąpi na koszt Oferenta do siedziby do siedziby WIORiN we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław.
  3. Płatność zrealizowana będzie  przelewem po wykonaniu  zamówienia, w terminie do 14 dni od wystawieniu faktury.
  4. Zamawiający zastrzega sobie prawo udzielenia wybranemu Wykonawcy zamówień dodatkowych w wysokości do 50 % zamówienia podstawowego bez konieczności przeprowadzania kolejnego postępowania, o ile podyktowane to będzie bieżącą potrzebą Zamawiającego i uzasadnione rachunkiem ekonomicznym.
  5. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do podpisania umowy z Zamawiającym w terminie trzech dni od otrzymania umowy (projekt umowy stanowi Załącznik nr 2)

Rodzaj dokumentu: Informacja o dodaniu

Data:
opublikował:
2017-02-23
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: SIWZ

Data:
opublikował:
2017-02-23
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2017-02-23
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: Pytania i Odpowiedzi

W załączeniu odpowiedź nr 1 na złożone pytanie w przedmiotowym postępowaniu Data:
opublikował:
2017-02-23
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2017-02-28
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: Informacja o wyborze oferty

WIORiN we Wrocławiu informuje, iż w dniu 07.03.2017 roku dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu. Szczegóły w załączeniu. Data:
opublikował:
2017-02-28
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2017-03-07
Anna Maciołek 
Data:
opublikował:
2017-03-07
Anna Maciołek 

Rodzaj dokumentu: Informacja o udzieleniu oferty

WIORiN we Wrocławiu informuje, że w dniu 15.03.2017 r. została w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zawarta umowa na jego realizację zgodnie z wyborem najkorzystniejszej oferty. Data:
opublikował:
2017-03-07
Anna Maciołek 

Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Anna Maciołek
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 23.02.2017 11:48
Data ostatniej aktualizacji informacji: 27.03.2017 11:56
Sprawdź historię zmian