Dostawa 1 szt. samochodu osobowego typu kombi dla WIORiN we Wrocławiu

Zapytanie ofertowe na dostawę (zakup) jednego samochodu osobowego typu kombi dla WIORiN we Wrocławiu. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 29.12.2017 r.

 

 1. Zamawiający:
 2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław

NIP: 897-16-70-405, REGON:932791158

telefon: 71 371 84 35

WWW: www.piorin.gov.pl/wiorin/dolnoslaskie

e-mail: wi-wroclaw@piorin.gov.pl

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego typu kombi wraz z wyposażeniem.
  2. Samochód mus być wyprodukowany w 2020 roku, kompletny i wolny od wad fizycznych (konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych).
  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1.
  4. Oferowany samochód musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, z późn. zm.) i wymogi normy EURO 6D-Temp w zakresie emisji spalin.
  5. Odbiór samochodu zostanie potwierdzony protokołem.Odbiór samochodów przez zamawiającego nastąpi na terenie miasta Wrocław w salonie Wykonawcy (lub innym salonie danej marki) na terenie miasta Wrocław lub w innej lokalizacji oddalonej od Wrocławia nie więcej niż 30 km. O terminie i miejscu odbioru samochodów Wykonawca powiadomi zamawiającego faksem lub drogą elektroniczną z trzydniowym wyprzedzeniem, przed planowanym terminem odbioru.
  6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
 2. Termin składania ofert: 2 października 2020 r. do godz. 1200.
 3. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
 4. Termin realizacji zamówienia: realizacja dostawy  do 24 listopada 2020 r. (włącznie).
 5.  Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego: Mieczysław Dynaka (tel. 604 975 668, 71 3718435 wew. 39), Mariusz Łuczyk  (tel. 506 399 639, 71 3718435 wew. 38).
 6. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:
  1. Kompletna oferta musi zawierać :
   1. wypełniony i podpisany (parafowany na każdej stronie) przez Wykonawcę formularz oferty (załącznik nr 2),
   2. katalog techniczny (lub inny dokument) zawierający dane dotyczące zaoferowanego typu modelu i wersji samochodu umożliwiający potwierdzenie zgodności z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w zakresie wymiarowania oraz parametrów technicznych silnika,
   3. kopię: świadectwa homologacji, albo wyciągu ze świadectwa homologacji, albo świadectwa zgodności WE, albo innego dokumentu zawierającego wykaz danych i informacji odpowiadających świadectwu zgodności WE, oferowanego typu modelu i wersji samochodu umożliwiające potwierdzenie zgodności z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego dotyczącymi emisji spalin, emisji CO2 oraz zużycia paliwa.
  2. Ofertę należy przesłać w jednej z dopuszczalnych postaci:
   1. zeskanowanej na adres email: wi-wroclaw@piorin.gov.pl
   2. w wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego (sekretariat, wysoki parter, pok.nr 2).
 1. Kryterium wyboru ofert: (cena – 75%, zużycie energii – 25%),
  1.  W kryterium „Cena” zostaną przyznane punkty PC (maksymalnie 75 pkt) obliczone z dokładnością dwóch miejsc po przecinku, według wzoru:
   PC = (Cmin : C ) x 75 [pkt]

   gdzie: Cmin – najniższa cena brutto oferowana w ocenianych ofertach; C – cena brutto ocenianej oferty.
  2. W kryterium „Zużycie energii” zostaną przyznane punkty PE (maksymalnie 25 pkt) obliczone z dokładnością dwóch miejsc po przecinku, według wzoru:
   PE= (Emin:E) x 25 [pkt]
   gdzie: Emin – najniższa wartość zużycia energii; E – wartość zużycia energii ocenianej oferty.
   Zamawiający dokona stosownego obliczenia wartości zużycia energii, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz.U Nr 96 poz 559), na podstawie wskazanej w formularzu oferty (załącznik nr 2) wartości zużycia paliwa (l/100 km) w cyklu mieszanym oferowanego samochodu (potwierdzonego w świadectwie homologacji).
  3. Za najkorzystniejsza ofertę zostanie uznana oferta nie podlegająca odrzuceniu, złożona przez Wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu, która otrzyma najwyższą łączną liczbę punktów P obliczoną według wzoru:
   P=PC+PE
   Maksymalna łączna liczba punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi: 100.
 2. Istotne inne warunki zamówienia:
  1. Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w „Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro” z 29.12.2017r. (http://piorin.gov.pl/download/gfx/piorin/pl/defaultstronaopisowa/1199/2/1/reg_zp_do30tyseuro_z_29.12.2017.pdf )
  2. Strony zawrą w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia postępowania umowę według projektu stanowiącego załącznik nr 3. Integralnymi elementami umowy będą załączniki
   w postaci kopii: szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz formularza oferty Wykonawcy.

 

Rodzaj dokumentu: Informacja o dodaniu

W załączeniu pliki zapytania ofertowego w formacie PDF Data:
opublikował:

 
Data:
opublikował:
2020-09-25
Mariusz Łuczyk 

Rodzaj dokumentu: SIWZ

W załączeniu pliki PDF zawierające szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, formularz oferty oraz projekt umowy Data:
opublikował:
2020-09-25
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2020-09-25
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2020-09-25
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2020-09-25
Mariusz Łuczyk 

Rodzaj dokumentu: Pytania i Odpowiedzi

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, informuje iż w dniu 30.09.2020r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę samochodu osobowego (WAD.2601.270.2020) wpłynęły zapytania dotyczące spełniania stawianych przez Zamawiającego wymagań technicznych. Poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami. Pytanie nr 1. Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu pojazd o parametrach: 1/ pojemność silnika 1197 cm3 i moc 116KM 2/ wysokość pojazdu 1435 mm 3/ emisja CO2 - 144 g/km Odpowiedź: NIE. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dotyczące pojemności skokowej silnika, wysokości pojazdu oraz emisji CO2. Data:
opublikował:
2020-09-25
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2020-10-01
Mariusz Łuczyk 

Rodzaj dokumentu: Informacja o wyborze oferty

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu informuje,że w dniu 07.10.2020r. w postępowaniu na dostawę samochodu osobowego dla WIORiN we Wrocławiu (WAD.2601.270.2020), za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy: Autoryzowany Dealer FIAT GAM spółka z o.o,ul. Żmigrodzka 249E, 51-129 Wrocław za cenę 59 900,00 zł brutto ( słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych) uzyskującą najwyższą łączną ocenę punktową 98,71 pkt. W związku z powyższym zapraszamy upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, do kontaktu w celu niezwłocznego zawarcia umowy na realizację przedmiotowego zamówienia. Osobą do kontaktu z ramienia Zamawiającego jest p. Mariusz Łuczyk,tel. 506-399-639, e-mail: it-wroclaw@piorin.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu: nie zastosowano odwróconej procedury wyboru najkorzystniejszej oferty, wpłynęły 2 oferty, odrzucono 0 ofert jako niekompletnych. Zestawienie złożonych ofert wg kolejności wpływu: 1. Marvel sp. z o.o, ul. Żelazna 7, 90-332 Łódź, wartość oferty brutto: 74 415,00 zł, spalanie: 5,5, punkty w kryterium cena:60,37, punkty w kryterium zużycie energii:25, łączna ilość punktów:85,37 2.Autoryzowany Dealer FIAT GAM spółka z o.o, ul. Żmigrodzka 249E, 51-129 Wrocław, wartość brutto oferty: 59 900,00 zł, spalanie:5,8, punkty w kryterium cena: 75, punkty w kryterium zużycie energii: 23,71, łączna ilość punktów: 98,71, uwagi: dokonano poprawek oczywistych omyłek, oferta najkorzystniejsza Data:
opublikował:
2020-10-01
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2020-10-07
Mariusz Łuczyk 

Rodzaj dokumentu: Inne

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu informuje, że w postępowaniu na dostawę 1 szt. samochodu osobowego (WAD.2601.270.2020) w terminie składania ofert tj. do dnia 02.10.2020r. do godz. 12:00 zostały złożone 2 oferty: 1. Marvel sp. z o.o. ul. Żelazna 7, 90-332 Łódź, wartość oferty brutto 74415,00 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta piętnaście złotych), zużycie paliwa w cyklu mieszanym 5,5l/100km; 2. Autoryzowany Dealer FIAT Gam Spółka z o.o., ul. Żmigrodzka 249E, 51-129 Wrocław, wartość oferty brutto 59900,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych), zużycie paliwa w cyklu mieszanym 6,5 l/100km. Numeracja ofert według kolejności wpływu, wartość brutto oferty oraz wartość zużycia paliwa zostały podane na podstawie danych z formularza ofertowego (przed sprawdzeniem zgodności ofert z wymaganiami). Wartość środków finansowych jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia: 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych). Data:
opublikował:
2020-10-07
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2020-10-02
Mariusz Łuczyk 

Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Mariusz Łuczyk
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 25.09.2020 09:54
Data ostatniej aktualizacji informacji: 07.10.2020 14:05
Sprawdź historię zmian