Bezgotówkowa dostawa (zakup) pędnych paliw do samochodów służbowych WIORiN we Wrocławiu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznegona bezgotówkową dostawę (zakup) pędnych paliw do samochodów służbowych WIORiN we Wrocławiu. Postępowanie prowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2013.poz. 907 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwoty 30 tys. euro oraz poniżej kwoty określonej na podstawie przepisów art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław ogłasza rozpoczęcie postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na bezgotówkową dostawę (zakup) pędnych paliw  do samochodów służbowych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu

 

 

 1. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać:
  1. osobiście w  siedzibie Zamawiającego tj. WIORiN we  Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław, nr tel. (71) 371 - 84 – 35./ fax  (71) 371 - 84 – 32
  2. ze strony internetowej : http://www.piorin.gov.pl/wroclaw (sekcja zamówienia publiczne)

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliwa płynnego – benzyny 95 bezołowiowej, oleju napędowego ON oraz gazu LPG –  tankowanie bezgotówkowe samochodów służbowych Zamawiającego poprzez sieć stacji dystrybucyjnych.
Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:  benzyna bezołowiowa 95 09132100-4,  olej napędowy – biodiesel 09134230-8, gaz LPG 09133000-0

Szacowana wielkość przedmiotu zamówienia za cały okres trwania umowy ( 3 lata) wynosi:

a)         benzyna bezołowiowa 95 – 38 000 litrów

b)         Olej napędowy ON – 19 000 litrów

c)         Gaz LPG –  4000 litrów

Rzeczywista ilość realizowanego zamówienia wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego i może się różnić od wskazanych powyżej ilości. Wykonawcy z tytułu mniejszego wykorzystania zakresu realizacji umowy nie przysługuje odszkodowanie. 

Zamawiający wymaga (ze względów ekonomicznych realizacji zamówienia), aby Wykonawca wskazał po jednej stacji znajdującej się w każdej z wymienionych w załączniku nr 1.2 do SIWZ miejscowości lub w innej miejscowości na terenie danego wskazanego powiatu, na których możliwa będzie realizacja bezgotówkowego tankowania benzyny bezołowiowej i oleju napędowego (dla każdej lokalizacji) oraz dodatkowo gazu LPG dla miasta Wrocław.

Zakupy w/w paliw dokonywane będą za pomocą kart wystawionych na numer rejestracyjny samochodu. Stawka za  jednostkowa ( za litr paliwa) wg rzeczywistej ceny dnia. Jednostkowy koszt netto wydania karty stały wg formularze ofertowego. Karty muszą być zabezpieczone kodem PIN. Rozliczanie zawartych transakcji fakturami VAT nie częściej niż dwa razy w miesiącu, termin płatności nie krótszy niż 14 dni od daty wystawienia (dłuższy termin dodatkowo punktowany). Pełny monitoring transakcji (data, miejsce, ilość, rodzaj paliwa, cena 1 litra paliwa, wartość zakupu paliwa, numer rejestracyjny tankowanego samochodu). W razie utraty kart Wykonawca wyda karty dodatkowe lub zamienne. Wykonawca ma zapewnić blokadę karty w całej sieci punktów sprzedaży, po zgłoszeniu jej utraty przez Zamawiającego u Wykonawcy.

Wyszczególnienie samochodów aktualnie posiadanych przez Zamawiającego zawarte jest w załączniku nr 3 do SIWZ.

 1. Zamawiający   nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych, nie będzie zawierał umowy ramowej, nie będzie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów,  nie będzie prowadził aukcji elektronicznej, nie żąda złożenia wadium.
 2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających i dodatkowych, o których mowa w   art. 67 ust. 1 pkt 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy PZP w postaci zwiększenia ilości dostawy paliw płynnych lub rozszerzenia jego rodzaju w przypadku gdy będzie to podyktowane potrzebami floty Zamawiającego (szacunkowo do 20 % wartości zamówienia podstawowego).
 3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków został szczegółowo opisany w SIWZ oraz ogłoszeniu zamieszczonym w BZP stanowiącymi załącznik niniejszego ogłoszenia;
 4. Termin realizacji: w ciągu 3 lat  od daty podpisania umowy.
 5. Termin związania z ofertą 30 dni, kryterium oceny - 80 % cena, 10 % upust procentowy,
  10 % termin płatności
 6. Ofertę należy złożyć w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie, z tym, że zewnętrzna koperta (bez nazwy i pieczątki dostawcy) powinna być oznaczona w następujący sposób:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław

OFERTA na „Bezgotówkową dostawę (zakup) pędnych paliw
do samochodów służbowych WIORiN we Wrocławiu”.”

Nie otwierać przed 15.09.2015r. do godz. 13:00.

Koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na Wykonawcę, tak aby można było odesłać ofertę bez jej otwierania w przypadku jej wpłynięcia po terminie..
 

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław (sekretariat, parter pok. nr 2 ) do dnia 15.09.2015 r. do godz.  12:00 (wg daty wpływu).

 

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.09.2015 r. o godz. 13:00. w siedzibie Zamawiającego:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław (sala konferencyjna , parter pok. nr 6).
 2. Informacje w sprawie przetargu można uzyskać telefonicznie nr tel. (71) 371 - 84 – 35
   fax  (71) 371 - 84 – 32.  w godzinach 7:30-15:30. Osoby upoważnione do udzielania informacji z ramienia Zamawiającego: Mieczysław Dynaka.
 3. Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu znajduje się w Biuletynie Zamówień Publicznych zarejestrowana pod numerem 131439-2015

 

Rodzaj dokumentu: Informacja o dodaniu

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zarejestrowane w BZP pod numerem 131439-2015 Data:
opublikował:

 
Data:
opublikował:
2015-09-04
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2015-09-04
Mariusz Łuczyk 

Rodzaj dokumentu: SIWZ

Data:
opublikował:
2015-09-04
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2015-09-04
Mariusz Łuczyk 

Rodzaj dokumentu: Pytania i Odpowiedzi

Na podstawie art. 38. ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U.2013.poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie ustawą PZP, informujemy iż w dniu 08.09.15 wpłynęły zapytania w sprawie SIWZ na bezgotówkową dostawę (zakup) pędnych paliw do samochodów służbowych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu. W załączeniu skany odpowiedzi. Data:
opublikował:
2015-09-04
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2015-09-10
Mariusz Łuczyk 

Rodzaj dokumentu: Informacja o wyborze oferty

WIORiN we Wrocławiu informuje iż w dniu 16.09.2015 dokonano w przedmiotowym postępowaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Szczegóły informacji w załączeniu ( skan) Data:
opublikował:
2015-09-10
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2015-09-16
Mariusz Łuczyk 

Rodzaj dokumentu: Informacja o udzieleniu oferty

Informujemy iż w dniu 02.10.2015r. została zawarta umowa w przedmiotowym postępowawniu z wykonawcą którego oferta została uznana za najkorzystniejsza. Szczegóły w załączeniu. Data:
opublikował:
2015-09-16
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2015-10-02
Mariusz Łuczyk 

Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Mariusz Łuczyk
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 04.09.2015 13:01
Data ostatniej aktualizacji informacji: 02.10.2015 14:55
Sprawdź historię zmian