Bezgotówkowa dostawa (zakup) pędnych paliw do samochodów służbowych WIORiN we Wrocławiu

Zapytanie ofertowe na dostawę (zakup) paliw płynnych oraz świadczenie usług myjni samochodowej w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla samochodów służbowych WIORiN we Wrocławiu. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym, na zasadach określonych w „Regulaminie udzielania zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro” z dnia 29.12.2017 r.

 

 1. Zamawiający:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław
NIP: 897-16-70-405, REGON:932791158

telefon: 71 371 84 35, fax: 71 371 84 32

WWW: www.piorin.gov.pl/wiorin/dolnoslaskie , e-mail: wi-wroclaw@piorin.gov.pl

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych oraz świadczenie usług myjni samochodowej w systemie sprzedaży bezgotówkowej w okresie od daty podpisania umowy (nie później niż od 01.01.2020r.) do 31.12.2020 r. poprzez sieć stacji dystrybucyjnych dla samochodów służbowych użytkowanych przez komórki organizacyjne WIORiN we Wrocławiu. Realizacja głównie na terenie województwa dolnośląskiego (pozostały obszar kraju sporadycznie).
  2. Szacowna wielkość przedmiotu zamówienia za cały okres trwania umowy:
   1. benzyna bezołowiowa 95 (CPV: 09132100-4) -  17 500 litrów
   2. olej napędowy ON (CPV: 09134100-8) -  6 000 litrów
   3. gaz LPG (CPV: 09133000-0) – 1 500 litrów 
   4. usługa mycia samochodu (CPV: 50112300-6). Wymagania programu: myjnia automatyczna (lub taśmowa), mycie samochodu i kół aktywną piana, suszenie– 132 szt.

Podane powyżej ilości są wielkościami szacunkowymi, ustalonymi na podstawie ilości paliwa zakupionego w roku 2019 i w trakcie realizacji umowy mogą ulec zmianom. W szczególności Zamawiający zakłada możliwość zwiększenia realizacji przedmiotu zamówienia do 10 % wartości całej umowy (poprzez zwiększenie ilości wymienionego asortymentu,  nabywanie innego asortymentu niż wymieniony dostępnego na stacjach dystrybucyjnych).

Rzeczywista ilość realizowanego zamówienia wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego i może się różnić od wskazanych powyżej ilości. Wykonawcy
z tytułu mniejszego wykorzystania zakresu realizacji umowy nie przysługuje odszkodowanie.

 1. Oferowane paliwo musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.10.2015r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015r. poz. 1680) niezależnie od pory roku.
 2. Zakupy w/w paliw (i usług) dokonywane będą za pomocą kart wystawionych na numer rejestracyjny samochodu. Karty muszą być zabezpieczone kodem PIN. Rozliczanie zawartych transakcji fakturami VAT nie częściej niż dwa razy w miesiącu, termin płatności nie krótszy niż 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury lub nie krótszy niż 21 dni od daty wystawienia. Pełny monitoring zrealizowanych transakcji (data, miejsce, ilość, rodzaj paliwa, cena 1 litra paliwa, wartość zakupu paliwa, numer rejestracyjny tankowanego samochodu) oraz wydanie pokwitowania osobie dokonującej zakupu, na którym będzie odnotowana minimum: ilość, rodzaj paliwa, cena jednostkowa, wartość i data tankowania. W razie utraty kart Wykonawca wyda karty dodatkowe lub zamienne. Wykonawca ma zapewnić blokadę karty w całej sieci stacji sprzedaży, po zgłoszeniu jej utraty przez Zamawiającego. Wymagana ważność karty nie krótsza niż 12 mc.
 3. Wykaz pojazdów Zamawiającego upoważnionych do tankowania zostanie przekazany Wykonawcy wraz z podpisaniem umowy. Zamówienie przez Zamawiającego nowej karty bądź dezaktywacja istniejącej karty jest równoznaczna ze zmianą/aktualizacją listy upoważnionych do tankowania pojazdów. Zmiany te nie wymagają zmiany umowy.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu:
  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
   1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj. posiadają ważną koncesję w zakresie obrotu paliwami ciekłymi. Zamawiający dokona weryfikacji spełnienia tego warunku w oparciu o „Rejestr przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesję w zakresie paliw ciekłych” znajdujący się  na stronach Urzędu Regulacji Energetyki.
   2. dysponują odpowiednim potencjałem tj. posiadają po jednej stacji znajdującej się w każdej z wymienionych w formularzu oferty (zał. Z1) miejscowości lub w innej miejscowości na terenie danego wskazanego powiatu, na których możliwa będzie realizacja bezgotówkowego tankowania benzyny bezołowiowej, oleju napędowego (dla każdej lokalizacji) oraz dodatkowo gazu LPG dla miasta Wrocław.


 

 1. Termin składania ofert:    13 grudnia 2019r. do godz. 12:00.
 2. Termin związania ofertą:  30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
 3. Termin realizacji zamówieniasukcesywne dostawy od  daty podpisania umowy (nie później niż od 01.01.2020r.) do 31.12.2020 r.
 4. Osoba kontaktowa ze strony Zamawiającego: Mieczysław Dynaka (tel. 604 975 668, 71 3718435 wew. 39), Mariusz Łuczyk  (tel. 506 399 639, 71 3718435 w.38)
 5. Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:

 

 1. Kompletna oferta musi zawierać :

 1. wypełniony i podpisany (parafowany na każdej stronie) przez Wykonawcę formularz oferty (zał. Z1 - wymagany),

 2. wzór własny umowy Wykonawcy (zalecany).

 1. Ofertę należy przesłać w jednej z dopuszczalnych postaci:

 1. zeskanowanej na adres email wi-wroclaw@piorin.gov.pl

 2. faxem na nr 71 371-84-32

 3. w wersji pisemnej do siedziby Zamawiającego (sekretariat parter)

           

 

 1. Kryterium wyboru ofert:   (cena – 80%, upust -20%)
 1. Oferta powinna zawierać cenę netto, wartość netto, wartość brutto, należny podatek VAT w PLN oraz wyraźnie precyzować stosowanie upustu cenowego (przyznany Zamawiającemu % upustu ma charakter stały i nie może ulec zmniejszeniu przez cały okres realizacji zamówienia. Będzie przyznawany procentowo w stosunku do ceny netto przy każdorazowym tankowaniu paliwa lub zbiorczo przy wystawianiu dokumentu obciążeniowego). Przyznany upust musi dotyczyć minimum produktów paliwowych.
 2. Cena jednostkowa za produkty paliwowe oraz usługi myjni (wybrany program) powinna być średnią ceną dnia netto z okresu 01.09.2019 r. - 31.11.2019 r.
  z posiadanych przez  Wykonawcę punktów sprzedaży paliwa znajdujących się na terenie województwa dolnośląskiego. W trakcie trwania umowy należność za pobrane produkty paliwowe oraz usługi myjni będzie rozliczana wg dziennej ceny sprzedaży, tj.: ceny obowiązującej w dniu zakupu.

Cena jednostkowa opłaty za wydanie karty określona w formularzu ofertowym ma charakter stały i niezmienny przez cały czas trwania umowy.     
Produkty innego asortymentu niż wymieniony w formularzu ofertowym dostępne na stacjach dystrybucyjnych sprzedawane będą wg ceny obowiązującej w chwili sprzedaży na danej stacji (zakup sporadyczny).

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria. Wyniki punktowe obliczane będą z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.  Sumaryczna punktowa wartość oferty będzie wyliczana na podstawie wzoru: W= C + U
 2. Kryterium cena – waga 80%  (maksymalnie 80 pkt)

Sposób obliczania ilości punktów w kryterium cena:

C = Cmin/CWykonawcy*80

gdzie „C” oznacza liczbę punktów uzyskaną przez Wykonawcę w kryterium cenowym rozpatrywanej oferty, Cmin oznacza najniższą zaoferowaną w trakcie postępowania cenę brutto za całość zamówienia, C Wykonawcy oznacza zaoferowaną przez Wykonawcę rozpatrywanej oferty cenę brutto za całość zamówienia.

 

 1. Kryterium upust cenowy od ceny netto – waga 20%  (maksymalnie 20 pkt)

Wykonawca określi upust od ceny netto (lub brutto – wartości matematycznie tożsame) obowiązującej przez okres trwania umowy poprzez podanie na formularzu oferty jego % wartości – jednej dla wszystkich rodzajów paliwa.

Sposób obliczania ilości punktów w kryterium upust:

U = UWykonawcy/ Umax*20

gdzie „U” oznacza liczbę punktów uzyskaną przez Wykonawcę w kryterium upustu rozpatrywanej oferty, Umax oznacza maksymalny  zaoferowany w trakcie postępowania upust, UWykonawcy oznacza zaoferowany przez Wykonawcę rozpatrywanej oferty upust. W przypadku  gdy Umax=0 (tzn. każdy z Wykonawców zaoferował upust w wysokości 0 %)  Zamawiający uzna, iż w powyższym kryterium każdy z Wykonawców otrzyma 0 (zero) punktów.

.

 1. Istotne inne warunki zamówienia:
 1. Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w „Regulaminie postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro” z 29.12.2017r. (http://piorin.gov.pl/download/gfx/piorin/pl/defaultstronaopisowa/1199/2/1/reg_zp_do30tyseuro_z_29.12.2017.pdf )
 2. Strony zawrą w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia postępowania umowę której załącznikami będzie Formularz oferty (zał. Z1) oraz niniejsze zapytanie ofertowe.


 

 

Rodzaj dokumentu: Informacja o dodaniu

Data:
opublikował:
2019-12-06
Mariusz Łuczyk 

Rodzaj dokumentu: SIWZ

Data:
opublikował:
2019-12-06
Mariusz Łuczyk 

Rodzaj dokumentu: Informacja o wyborze oferty

WIORiN we Wrocławiu informuje że w dniu 14.12.2019r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Szczegóły w załączeniu (skan) Data:
opublikował:
2019-12-06
Mariusz Łuczyk 
Data:
opublikował:
2019-12-14
Mariusz Łuczyk 

Rodzaj dokumentu: Informacja o udzieleniu oferty

WIORiN we Wrocławiu informuje, że w dniu 23.12.2019r. została zawarta umowa na realizację przedmiotowego zamówienia zgodnie z wyborem najkorzystniejszej oferty Data:
opublikował:
2019-12-14
Mariusz Łuczyk 

Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Mariusz Łuczyk
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 06.12.2019 08:45
Data ostatniej aktualizacji informacji: 09.01.2020 15:37
Sprawdź historię zmian